Přeskočit na hlavní obsah

OBJEVTE TAJEMSTVÍ POSÍLENÍ PLNÉHO POTENCIÁLU NAŠICH SMYSLŮ ZMĚNOU PERSPEKTIVY.

🗺️ ODEMKNUTÍ SÍLY ZMĚNY VNÍMÁNÍ
 1. Články/

🗺️ ODEMKNUTÍ SÍLY ZMĚNY VNÍMÁNÍ

📁 Communication NLP 🏷️ Perception NLP
🕙 9 min
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Autor
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Obsah
Evolving - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Image credit: Wikimedia common

“Vnímání je mocná síla, která dokáže zkreslit realitu a způsobit, že i ty nejmenší problémy se zdají být větší než život.” - Neznámý

📄 ABSTRAKT
#

Lidské vnímání je složitý kognitivní proces, který jedincům umožňuje chápat svět kolem sebe. Jeden z aspektů tohoto vnímání zahrnuje vnímání polohy jiných lidí vzhledem k sobě samému. Ať už jde o vnímání někoho vpředu, vzadu, za sebou, na pravé straně, na levé straně, pod nebo nad, naše subjektivní zkušenost hraje významnou roli při utváření našeho chápání mezilidských vztahů a prostorového povědomí. Tato esej zkoumá fascinující oblast lidské subjektivní zkušenosti při vnímání polohy druhých a zabývá se psychologickými a smyslovými procesy, které jsou s tím spojeny.

👨‍👩‍👧‍👦 ROLE VNÍMÁNÍ V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH
#

Lidské vnímání slouží jako zásadní základ pro budování a udržování mezilidských vztahů. Při setkání s druhou osobou nám naše vnímání pomáhá určit její polohu ve vztahu k nám samým, což ovlivňuje naše následné jednání a interakce. Například vnímání někoho před námi může signalizovat důvěrnost a vybízet k zapojení, zatímco vnímání někoho za námi může vyvolat opatrnost nebo dokonce strach.

🚪 VNÍMÁNÍ POLOHY: PŘEDNÍ
#

Vnímání někoho vpředu obvykle vyvolává pocit přímé konfrontace nebo angažovanosti. Často to znamená setkání tváří v tvář, což nám umožňuje pozorovat mimiku obličeje, řeč těla a další neverbální signály.

🧱 VNÍMÁNÍ MÍST: ZA ZÁDY NEBO VZADU
#

Vnímání někoho za námi může vyvolat pocit podpory a zálohy nebo vyvolat strach z neznámé osoby.

➡️ VNÍMÁNÍ MÍST: PRAVÁ STRANA
#

Vnímání někoho po naší pravici obvykle znamená paralelní nebo sousední pozici. Toto vnímání často umožňuje snadnější komunikaci a interakci, protože můžeme udržovat oční kontakt a vést přímou konverzaci, aniž bychom museli výrazně otáčet hlavou. V angličtině může použití věty “This is downright important” doslova znamenat, že významné osoby nebo předměty v naší mysli umisťujeme na pravou stranu.

⬅️ VNÍMÁNÍ MÍST: LEVÁ STRANA
#

Vnímání někoho po naší levici obvykle znamená paralelní nebo sousední pozici. Toto vnímání často umožňuje snadnější komunikaci a interakci, protože můžeme udržovat oční kontakt a vést přímou konverzaci, aniž bychom museli výrazně otáčet hlavou. V subjektivní zkušenosti máme tendenci kódovat prostorovou polohu osob, věcí a událostí podle jejich vztahu k nám. Levou stranu běžně používají praváci jako kódování pro minulý, stabilní a pevný vztah mezi námi a “našimi” lidmi nebo věcmi.

⬇️ VNÍMÁNÍ MÍST: NAHOŘE NEBO NAHOŘE
#

Subjektivní prožitek z vnímání někoho pod se liší od předchozích scénářů kvůli změněné prostorové orientaci. Setkání s osobou pod námi, například na nižší úrovni nebo fyzicky přikrčenou, může vyvolávat pocity nadřazenosti nebo autority. Tyto subjektivní prožitky ovlivňují naše chování a interakce, utvářejí dynamiku moci a sociální hierarchie. I když máme strach z veřejného vystupování, můžeme mluvit ke skupině dětí, protože naše vnímání změnilo reprezentaci v naší mysli.

⬆️ VNÍMÁNÍ MÍST: POD
#

Vnímání někoho nad námi, například když je vyšší nebo umístěný na vyvýšené plošině, může vyvolat pocity podřízenosti nebo bezvýznamnosti.

🧱 VNÍMÁNÍ MÍST: ZA ODDĚLENÍM
#

Vnímání sebe sama odděleného od svého cíle nebo cesty pevnou zdí, horou nebo jinou velkou pevnou hmotou znamená, že pokud nepřekonáte problém nebo se tam neproderete, není jiné cesty.

🕳️ VNÍMÁNÍ MÍSTA: V DÍŘE
#

Vnímání sebe sama jako v díře je další oblíbenou metaforou. Musíme čekat na příval vody nebo na pomoc od svých bližních. Lidé, kteří jsou “v díře”, mohou mít pocit, že jsou jediní, kdo se potýká s problémy, a že nikdo nechápe, čím procházejí.

🧗 NA OKRAJI
#

Pokud uděláme jeden špatný krok, je konec. padli jsme bez opravy. Popisuje stav vysoké úzkosti, stresu nebo vzrušení. Může to být pocit, že jsme na pokraji něčeho, ať už jde o zhroucení, průlom nebo něco úplně jiného. Lidé, kteří jsou “na hraně”, mohou mít pocit, že nad sebou ztratí kontrolu nebo že brzy vybuchnou. Mohou se cítit neklidní, podráždění a mít problémy se soustředěním. Mohou mít také fyzické příznaky, jako je pocení, třes nebo bušení srdce.

🔁 JDU DO KRUHU
#

Opakujeme si smyčky, dokud se něco nezmění.

🗿 VĚTŠÍ NEZ ŽIVOT ANEB POSTAVTE NĚKOHO NA PIEDESTAL
#

Vnímat někoho ve své mysli jako většího než život nebo stavět někoho na piedestal je běžný jev v mezilidských vztazích, kdy jedinec přisuzuje druhé osobě mimořádné vlastnosti nebo hodnoty a často si ji idealizuje. Když někoho stavíme na piedestal, jeho činy, názory a chování mají významný vliv na naše vlastní vnímání sebe sama a rozhodovací procesy. Tento akt vyvyšování něčího statusu může hluboce ovlivnit dynamiku mezilidských vztahů a subjektivní prožívání mysli.

👞 CHODIT V NĚČÍCH BOTÁCH
#

Když si představujeme, že chodíme v botách někoho jiného, snažíme se mentálně přenést do jeho reality. Toto cvičení nás vede k tomu, abychom zvážili jejich původ, přesvědčení, hodnoty a osobní historii. Tím se otevíráme novým perspektivám a zpochybňujeme své vlastní předsudky a předpoklady.

⏳ ZA 100 LET SI NA TO NIKDO NEVZPOMENE.
#

Rozšíření časového měřítka z “Teď” to cítím, proto je to nejdůležitější! na V dané perspektivě to má nepatrný význam.

🌐 VE SROVNÁNÍ S VELKÝM VESMÍREM TO VNÍMÁM JAKO ZRNKO PRACHU.
#

Někteří lidé jsou v klidu, když se domnívají, že ve velkém měřítku věcí je to opravdu malá záležitost.

🛠️ JE TO ZKUŠENOST K UČENÍ.
#

Všechno, co se stalo, děje nebo bude dít, je zkušenost k učení. Místo abychom plakali nad rozlitým mlékem, můžeme se naučit, jak to nedělat znovu nebo to udělat znovu kreativnějším způsobem.

EXPERIMENT Č. 1. VZTAH K OSTATNÍM OSOBÁM VE SKUPINĚ
#

Vezměte několik mincí a položte je na stůl. Jednu minci přiřaďte jako sebe a ostatní mince jako své přátele. Mince svých přátel dejte do vztahu ke své minci. Někteří přátelé mohou být blíže, někteří vzdálenější, někteří mohou být ve vztahu k vám na různé úrovni. V dalším kroku zkuste umístit mince pro svou rodinu, v dalším kroku pro své kolegy, šéfy a podřízené.

EXPERIMENT Č. 2. ZMĚNA ČASOVÉHO RÁMCE
#

Představte si, že za 100 let si na tuto událost, problém nebo záležitost nikdo nevzpomene. Důležitost může být přehnaná, když budeme uvažovat s odstupem času. Někteří rodiče si mohou myslet, že za 60 let se o ně toto dítě postará, a přemýšlet o tom, že se zapojí více na citové vazbě než nechat děti s jejich telefony.

EXPERIMENT Č. 3. ZMĚNA PERSPEKTIVY OBTÍŽNÁ OSOBA NA JEDNÁNÍ JAKO KOUSEK DORTU
#

Představte si v duchu Obtížnou osobu, se kterou máte co do činění, a všímejte si vlastností jejího zastoupení. Polohu osoby, vzdálenost, velikost. Nyní v mysli převeďte tuto osobu na malý kousek jídla, který máte rádi, položte ho téměř na zem před sebe. Vezměte tento malý kousek jídla do ruky a snězte ho. Všimněte si změny svého tělesného pocitu a vnímání této osoby. Pozorujte změny ve svém skutečném životě.

😆 VTIPY
#

 • Proč šel debatní tým k optometristovi? Chtěli zlepšit svou schopnost vidět věci z různých úhlů pohledu.

 • Zeptal jsem se kamaráda na jejich pohled na život. Řekli: “Život je jako kamera. Můžete se zaměřit na negativa a vyvolat je, nebo se můžete zaměřit na pozitiva a vyvolat je. Záleží jen na tvém úhlu pohledu!”

 • Můj přítel mi řekl, že mají 360stupňový pohled na život. Zeptal jsem se, jestli to znamená, že se neustále točí v kruhu. Odpověděli: “Ne, znamená to, že vidím všechny úhly pohledu a nikdy nepropásnu žádný okamžik!”.

 • Zkoušel jsem se na život dívat přes růžové brýle, ale pak jsem si uvědomil, že nevidím trny. Někdy je jasná perspektiva stejně důležitá!

 • Skupina turistů se dohadovala, kterou cestou se vydat. Jeden z nich řekl: “Půjdeme doleva!” Jiný řekl: “Ne, doprava!” Nakonec jeden z nich navrhl: “Co kdybychom se společně podívali do mapy a našli kompromis?”. Ukázalo se, že společný pohled může vést k lepším rozhodnutím!

 • Proč byla učebnice matematiky smutná? Protože obsahovala příliš mnoho problémů z různých úhlů pohledu!

 • Dva lidé se dívají na sklenici vody. Jeden říká, že je z poloviny plná, druhý říká, že je z poloviny prázdná. Mezitím inženýr v místnosti říká: “Sklenice je dvakrát větší, než by měla být!” A pak se ozve: “Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne!

 • Proč měl umělec u sebe vždy skicák? Protože věřili, že je třeba zachytit různé perspektivy, jednu skicu za druhou!

 • Kolik psychologů je potřeba k výměně žárovky? Jen jeden, ale žárovka musí chtít změnit perspektivu.

 • Do místnosti vejde pesimista, optimista a realista. Pesimista řekne: “Horší už to být nemůže.” Optimista se zamyslí. Optimista odpoví: “Ale ano, může! Realista si povzdechne a řekne: “A je to tu zase…”

🦋 METAFORY O PERSPEKTIVĚ
#

 • Lupa, která zesiluje určité detaily a jiné rozmazává.

 • Zamlžené okno, které omezuje náš pohled na okolní svět.

 • Kaleidoskop, který neustále mění a přeskupuje naše vnímání.

 • Objektiv fotoaparátu, který zachycuje okamžiky z jedinečného úhlu.

 • Kompas, který nás vede určitým směrem na základě našeho přesvědčení a hodnot.

 • Zrcadlo, které odráží naše vlastní předsudky a zkušenosti.

 • Dalekohled, který rozšiřuje náš zrak a zkoumá vzdálené obzory.

 • Tunel, který zužuje naše zaměření a blokuje periferní informace.

 • Kousek skládačky, který přispívá k většímu obrazu, ale odhaluje jen jeho zlomek.

 • hranol, který láme realitu do spektra interpretací.

 • Gobelín, který splétá nitky individuálních zkušeností a vytváří kolektivní porozumění.

 • Stín, který vrhá pochybnosti a nejistotu na to, co leží za ním.

 • Brýle, které utvářejí naše vnímání a interpretaci světa.

 • Mapa, která poskytuje rámec pro orientaci ve složitém životě.

 • Tanec, v němž se naše perspektivy prolínají a vzájemně ovlivňují.

 • Bublina, která nás izoluje v našich vlastních myšlenkách a perspektivách.

 • Mince, která představuje dvě strany každého příběhu.

 • Obraz, kde každý tah představuje subjektivní interpretaci reality.

 • Horská dráha s vzestupy a pády, které utvářejí naše emocionální reakce.

 • Most, který spojuje různé perspektivy a podporuje empatii.

 • Otisk prstu, který je pro každého jedince jedinečný a ovlivňuje jeho vnímání světa.

📚 ZDROJE:
#

@article Andrew Austin - Metafory na mé půdě

@článek Mark Andreas - Metafory v pohybu

@kniha Moyers, Bill a Joseph Campbell. The Power of Myth (1988). Betty Sue Flowers (ed.). New York: Doubleday, hardcover: ISBN 0-385-24773-7

@book Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors We Live By. University of Chicago Press.

@book Austin, A. (2007). The Rainbow Machine (Duhový stroj): Tales from a Neurolinguist’s Journal. Real People Press.

Moje oblíbené rčení zní: “Život je hra nebo zkouška”. 🤔 Zamyslete se ještě jednou: “Jaký je váš život?”.

✏️ ZÁVĚR
#

Lidská subjektivní zkušenost hraje zásadní roli při vnímání polohy druhých vpředu, vzadu, za sebou, na pravé straně, na levé straně, pod a nad. Naše vnímání utváří naše chápání mezilidských vztahů a ovlivňuje naše následné jednání a interakce. Ať už vnímání polohy druhých vyvolává angažovanost, zranitelnost, překvapení nebo jiné emoce, ovlivňuje naše chování a dynamiku našich sociálních interakcí. Pochopení složitosti lidského vnímání poskytuje cenné poznatky o tom, jak subjektivní zkušenosti utvářejí náš pohled na svět. Další výzkum v této oblasti může objasnit související psychologické a smyslové procesy a pomoci nám lépe pochopit složitost lidského vnímání.

📁 Communication NLP 🏷️ Perception NLP

Evolving - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Related

🔍 SUBMODALITY - MALÉ DETAILY VELKÝ VÝZNAM
🕙 6 min
🦄 SKUPINA NLP MASTERCLASS AHA A PRAXE
🕙 4 min
🌺 HAVAJSKÁ ZMĚNA VÍRY HUNA 360°
🕙 9 min