Přeskočit na hlavní obsah

OBJEVTE TAJEMSTVÍ POSÍLENÍ PLNÉHO POTENCIÁLU NAŠICH SMYSLŮ ZMĚNOU PERSPEKTIVY.

Image credit - [Wikimedia common](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V54_D328_Optical_illusion_of_a_duck_or_a_rabbit_head.png)
Image credit - Wikimedia common
 1. ČLÁNKY/

🗺️ ODEMKNUTÍ SÍLY ZMĚNY VNÍMÁNÍ

🗂️ Representation 📁 Communication NLP 🏷️ Perception NLP
🕙 9 min
Obsah
Representation - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

“Vnímání je mocná síla, která dokáže zkreslit realitu a způsobit, že i ty nejmenší problémy se zdají být větší než život.” - Neznámý

📄 ABSTRAKT
#

Lidské vnímání je složitý kognitivní proces, který jedincům umožňuje chápat svět kolem sebe. Jeden z aspektů tohoto vnímání zahrnuje vnímání polohy jiných lidí vzhledem k sobě samému. Ať už jde o vnímání někoho vpředu, vzadu, za sebou, na pravé straně, na levé straně, pod nebo nad, naše subjektivní zkušenost hraje významnou roli při utváření našeho chápání mezilidských vztahů a prostorového povědomí. Tato esej zkoumá fascinující oblast lidské subjektivní zkušenosti při vnímání polohy druhých a zabývá se psychologickými a smyslovými procesy, které jsou s tím spojeny.

👨‍👩‍👧‍👦 ROLE VNÍMÁNÍ V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH
#

Lidské vnímání slouží jako zásadní základ pro budování a udržování mezilidských vztahů. Při setkání s druhou osobou nám naše vnímání pomáhá určit její polohu ve vztahu k nám samým, což ovlivňuje naše následné jednání a interakce. Například vnímání někoho před námi může signalizovat důvěrnost a vybízet k zapojení, zatímco vnímání někoho za námi může vyvolat opatrnost nebo dokonce strach.

🚪 VNÍMÁNÍ POLOHY: PŘEDNÍ
#

Vnímání někoho vpředu obvykle vyvolává pocit přímé konfrontace nebo angažovanosti. Často to znamená setkání tváří v tvář, což nám umožňuje pozorovat mimiku obličeje, řeč těla a další neverbální signály.

🧱 VNÍMÁNÍ MÍST: ZA ZÁDY NEBO VZADU
#

Vnímání někoho za námi může vyvolat pocit podpory a zálohy nebo vyvolat strach z neznámé osoby.

➡️ VNÍMÁNÍ MÍST: PRAVÁ STRANA
#

Vnímání někoho po naší pravici obvykle znamená paralelní nebo sousední pozici. Toto vnímání často umožňuje snadnější komunikaci a interakci, protože můžeme udržovat oční kontakt a vést přímou konverzaci, aniž bychom museli výrazně otáčet hlavou. V angličtině může použití věty “This is downright important” doslova znamenat, že významné osoby nebo předměty v naší mysli umisťujeme na pravou stranu.

⬅️ VNÍMÁNÍ MÍST: LEVÁ STRANA
#

Vnímání někoho po naší levici obvykle znamená paralelní nebo sousední pozici. Toto vnímání často umožňuje snadnější komunikaci a interakci, protože můžeme udržovat oční kontakt a vést přímou konverzaci, aniž bychom museli výrazně otáčet hlavou. V subjektivní zkušenosti máme tendenci kódovat prostorovou polohu osob, věcí a událostí podle jejich vztahu k nám. Levou stranu běžně používají praváci jako kódování pro minulý, stabilní a pevný vztah mezi námi a “našimi” lidmi nebo věcmi.

⬇️ VNÍMÁNÍ MÍST: NAHOŘE NEBO NAHOŘE
#

Subjektivní prožitek z vnímání někoho pod se liší od předchozích scénářů kvůli změněné prostorové orientaci. Setkání s osobou pod námi, například na nižší úrovni nebo fyzicky přikrčenou, může vyvolávat pocity nadřazenosti nebo autority. Tyto subjektivní prožitky ovlivňují naše chování a interakce, utvářejí dynamiku moci a sociální hierarchie. I když máme strach z veřejného vystupování, můžeme mluvit ke skupině dětí, protože naše vnímání změnilo reprezentaci v naší mysli.

⬆️ VNÍMÁNÍ MÍST: POD
#

Vnímání někoho nad námi, například když je vyšší nebo umístěný na vyvýšené plošině, může vyvolat pocity podřízenosti nebo bezvýznamnosti.

🧱 VNÍMÁNÍ MÍST: ZA ODDĚLENÍM
#

Vnímání sebe sama odděleného od svého cíle nebo cesty pevnou zdí, horou nebo jinou velkou pevnou hmotou znamená, že pokud nepřekonáte problém nebo se tam neproderete, není jiné cesty.

🕳️ VNÍMÁNÍ MÍSTA: V DÍŘE
#

Vnímání sebe sama jako v díře je další oblíbenou metaforou. Musíme čekat na příval vody nebo na pomoc od svých bližních. Lidé, kteří jsou “v díře”, mohou mít pocit, že jsou jediní, kdo se potýká s problémy, a že nikdo nechápe, čím procházejí.

🧗 NA OKRAJI
#

Pokud uděláme jeden špatný krok, je konec. padli jsme bez opravy. Popisuje stav vysoké úzkosti, stresu nebo vzrušení. Může to být pocit, že jsme na pokraji něčeho, ať už jde o zhroucení, průlom nebo něco úplně jiného. Lidé, kteří jsou “na hraně”, mohou mít pocit, že nad sebou ztratí kontrolu nebo že brzy vybuchnou. Mohou se cítit neklidní, podráždění a mít problémy se soustředěním. Mohou mít také fyzické příznaky, jako je pocení, třes nebo bušení srdce.

🔁 JDU DO KRUHU
#

Opakujeme si smyčky, dokud se něco nezmění.

🗿 VĚTŠÍ NEZ ŽIVOT ANEB POSTAVTE NĚKOHO NA PIEDESTAL
#

Vnímat někoho ve své mysli jako většího než život nebo stavět někoho na piedestal je běžný jev v mezilidských vztazích, kdy jedinec přisuzuje druhé osobě mimořádné vlastnosti nebo hodnoty a často si ji idealizuje. Když někoho stavíme na piedestal, jeho činy, názory a chování mají významný vliv na naše vlastní vnímání sebe sama a rozhodovací procesy. Tento akt vyvyšování něčího statusu může hluboce ovlivnit dynamiku mezilidských vztahů a subjektivní prožívání mysli.

👞 CHODIT V NĚČÍCH BOTÁCH
#

Když si představujeme, že chodíme v botách někoho jiného, snažíme se mentálně přenést do jeho reality. Toto cvičení nás vede k tomu, abychom zvážili jejich původ, přesvědčení, hodnoty a osobní historii. Tím se otevíráme novým perspektivám a zpochybňujeme své vlastní předsudky a předpoklady.

⏳ ZA 100 LET SI NA TO NIKDO NEVZPOMENE.
#

Rozšíření časového měřítka z “Teď” to cítím, proto je to nejdůležitější! na V dané perspektivě to má nepatrný význam.

🌐 VE SROVNÁNÍ S VELKÝM VESMÍREM TO VNÍMÁM JAKO ZRNKO PRACHU.
#

Někteří lidé jsou v klidu, když se domnívají, že ve velkém měřítku věcí je to opravdu malá záležitost.

🛠️ JE TO ZKUŠENOST K UČENÍ.
#

Všechno, co se stalo, děje nebo bude dít, je zkušenost k učení. Místo abychom plakali nad rozlitým mlékem, můžeme se naučit, jak to nedělat znovu nebo to udělat znovu kreativnějším způsobem.

EXPERIMENT Č. 1. VZTAH K OSTATNÍM OSOBÁM VE SKUPINĚ
#

Vezměte několik mincí a položte je na stůl. Jednu minci přiřaďte jako sebe a ostatní mince jako své přátele. Mince svých přátel dejte do vztahu ke své minci. Někteří přátelé mohou být blíže, někteří vzdálenější, někteří mohou být ve vztahu k vám na různé úrovni. V dalším kroku zkuste umístit mince pro svou rodinu, v dalším kroku pro své kolegy, šéfy a podřízené.

EXPERIMENT Č. 2. ZMĚNA ČASOVÉHO RÁMCE
#

Představte si, že za 100 let si na tuto událost, problém nebo záležitost nikdo nevzpomene. Důležitost může být přehnaná, když budeme uvažovat s odstupem času. Někteří rodiče si mohou myslet, že za 60 let se o ně toto dítě postará, a přemýšlet o tom, že se zapojí více na citové vazbě než nechat děti s jejich telefony.

EXPERIMENT Č. 3. ZMĚNA PERSPEKTIVY OBTÍŽNÁ OSOBA NA JEDNÁNÍ JAKO KOUSEK DORTU
#

Představte si v duchu Obtížnou osobu, se kterou máte co do činění, a všímejte si vlastností jejího zastoupení. Polohu osoby, vzdálenost, velikost. Nyní v mysli převeďte tuto osobu na malý kousek jídla, který máte rádi, položte ho téměř na zem před sebe. Vezměte tento malý kousek jídla do ruky a snězte ho. Všimněte si změny svého tělesného pocitu a vnímání této osoby. Pozorujte změny ve svém skutečném životě.

😆 VTIPY
#

 • Proč šel debatní tým k optometristovi? Chtěli zlepšit svou schopnost vidět věci z různých úhlů pohledu.

 • Zeptal jsem se kamaráda na jejich pohled na život. Řekli: “Život je jako kamera. Můžete se zaměřit na negativa a vyvolat je, nebo se můžete zaměřit na pozitiva a vyvolat je. Záleží jen na tvém úhlu pohledu!”

 • Můj přítel mi řekl, že mají 360stupňový pohled na život. Zeptal jsem se, jestli to znamená, že se neustále točí v kruhu. Odpověděli: “Ne, znamená to, že vidím všechny úhly pohledu a nikdy nepropásnu žádný okamžik!”.

 • Zkoušel jsem se na život dívat přes růžové brýle, ale pak jsem si uvědomil, že nevidím trny. Někdy je jasná perspektiva stejně důležitá!

 • Skupina turistů se dohadovala, kterou cestou se vydat. Jeden z nich řekl: “Půjdeme doleva!” Jiný řekl: “Ne, doprava!” Nakonec jeden z nich navrhl: “Co kdybychom se společně podívali do mapy a našli kompromis?”. Ukázalo se, že společný pohled může vést k lepším rozhodnutím!

 • Proč byla učebnice matematiky smutná? Protože obsahovala příliš mnoho problémů z různých úhlů pohledu!

 • Dva lidé se dívají na sklenici vody. Jeden říká, že je z poloviny plná, druhý říká, že je z poloviny prázdná. Mezitím inženýr v místnosti říká: “Sklenice je dvakrát větší, než by měla být!” A pak se ozve: “Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne!

 • Proč měl umělec u sebe vždy skicák? Protože věřili, že je třeba zachytit různé perspektivy, jednu skicu za druhou!

 • Kolik psychologů je potřeba k výměně žárovky? Jen jeden, ale žárovka musí chtít změnit perspektivu.

 • Do místnosti vejde pesimista, optimista a realista. Pesimista řekne: “Horší už to být nemůže.” Optimista se zamyslí. Optimista odpoví: “Ale ano, může! Realista si povzdechne a řekne: “A je to tu zase…”

🦋 METAFORY O PERSPEKTIVĚ
#

 • Lupa, která zesiluje určité detaily a jiné rozmazává.

 • Zamlžené okno, které omezuje náš pohled na okolní svět.

 • Kaleidoskop, který neustále mění a přeskupuje naše vnímání.

 • Objektiv fotoaparátu, který zachycuje okamžiky z jedinečného úhlu.

 • Kompas, který nás vede určitým směrem na základě našeho přesvědčení a hodnot.

 • Zrcadlo, které odráží naše vlastní předsudky a zkušenosti.

 • Dalekohled, který rozšiřuje náš zrak a zkoumá vzdálené obzory.

 • Tunel, který zužuje naše zaměření a blokuje periferní informace.

 • Kousek skládačky, který přispívá k většímu obrazu, ale odhaluje jen jeho zlomek.

 • hranol, který láme realitu do spektra interpretací.

 • Gobelín, který splétá nitky individuálních zkušeností a vytváří kolektivní porozumění.

 • Stín, který vrhá pochybnosti a nejistotu na to, co leží za ním.

 • Brýle, které utvářejí naše vnímání a interpretaci světa.

 • Mapa, která poskytuje rámec pro orientaci ve složitém životě.

 • Tanec, v němž se naše perspektivy prolínají a vzájemně ovlivňují.

 • Bublina, která nás izoluje v našich vlastních myšlenkách a perspektivách.

 • Mince, která představuje dvě strany každého příběhu.

 • Obraz, kde každý tah představuje subjektivní interpretaci reality.

 • Horská dráha s vzestupy a pády, které utvářejí naše emocionální reakce.

 • Most, který spojuje různé perspektivy a podporuje empatii.

 • Otisk prstu, který je pro každého jedince jedinečný a ovlivňuje jeho vnímání světa.

📚 ZDROJE:
#

@article Andrew Austin - Metafory na mé půdě

@článek Mark Andreas - Metafory v pohybu

@kniha Moyers, Bill a Joseph Campbell. The Power of Myth (1988). Betty Sue Flowers (ed.). New York: Doubleday, hardcover: ISBN 0-385-24773-7

@book Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors We Live By. University of Chicago Press.

@book Austin, A. (2007). The Rainbow Machine (Duhový stroj): Tales from a Neurolinguist’s Journal. Real People Press.

Moje oblíbené rčení zní: “Život je hra nebo zkouška”. 🤔 Zamyslete se ještě jednou: “Jaký je váš život?”.

✏️ ZÁVĚR
#

Lidská subjektivní zkušenost hraje zásadní roli při vnímání polohy druhých vpředu, vzadu, za sebou, na pravé straně, na levé straně, pod a nad. Naše vnímání utváří naše chápání mezilidských vztahů a ovlivňuje naše následné jednání a interakce. Ať už vnímání polohy druhých vyvolává angažovanost, zranitelnost, překvapení nebo jiné emoce, ovlivňuje naše chování a dynamiku našich sociálních interakcí. Pochopení složitosti lidského vnímání poskytuje cenné poznatky o tom, jak subjektivní zkušenosti utvářejí náš pohled na svět. Další výzkum v této oblasti může objasnit související psychologické a smyslové procesy a pomoci nám lépe pochopit složitost lidského vnímání.

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Aug 2, 2023), 🗺️ ODEMKNUTÍ SÍLY ZMĚNY VNÍMÁNÍ https://innerknowing.xyz/cs/post/20230802-perspective/

🗂️ Representation 📁 Communication NLP 🏷️ Perception NLP

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Representation - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

🔍 SUBMODALITY - MALÉ DETAILY VELKÝ VÝZNAM
🕙 6 min
🦄 SKUPINA NLP MASTERCLASS AHA A PRAXE
🕙 4 min
🌺 HAVAJSKÁ ZMĚNA VÍRY HUNA 360°
🕙 9 min