Přeskočit na hlavní obsah

JAK VZPOMÍNKY FORMUJÍ NAŠE SNY A CÍLE. ODHALENÍ TAJEMSTVÍ LIDSKÉHO POKROKU.

Image credit - [Ideogram - Vladimir Klimsa](https://ideogram.ai/assets/image/lossless/response/TwXh8Y7yRrG1iZ9Fb4E63g)
 1. ČLÁNKY/

🖼️ VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB

🗂️ Representation 📁 Tools 🏷️ NLP Tools Metaphors Time
🕙 21 min
Obsah
Representation - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

“Tajemství pokroku: Možná je budete potřebovat, abyste unikli budoucnosti.” - Neznámý

📄 ABSTRAKCE VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB
#

Neurolingvistické programování (NLP) předpokládá, že lidský mozek kóduje emocionální význam různě prostřednictvím variací v mentálních představách a reprezentaci, známých jako submodality. Tyto submodality jsou jemné odlišnosti od našich smyslů, které propůjčují význam našim zážitkům a vzpomínkám. Změnou submodalit spojených se vzpomínkou můžeme změnit způsob, jakým ji vnímáme a jak na ni reagujeme, ať už se jedná o vzpomínku z minulosti, nebo o projekci budoucnosti.

Například vzpomínka může být vizuálně znázorněna jako černobílá nebo barevná, jasná nebo tlumená; zvuky mohou být hlasité nebo tiché; pocity mohou být lokalizovány v různých částech těla nebo spojeny s různými teplotami. Úprava těchto atributů může vyvolat různé emocionální reakce.

Koncept submodality naznačuje, že manipulací se smyslovými detaily vzpomínky můžeme účinně změnit svá omezující přesvědčení a změnit způsob, jakým prožíváme minulé a budoucí události. Tato technika je mocným nástrojem NLP, který nabízí prostředek ke změně pocitů a intenzity spojených s jakoukoli situací.

✅ VÝHODY VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB
#

“Minulost je skvělá učitelka, zejména pokud jde o skrývání důkazů před vaším budoucím já.” - Neznámý

 • Znovuobnovení emočních reakcí: Změnou submodalit spojených se vzpomínkami mohou jedinci změnit své emoční reakce a chování. Tato technika pomáhá snižovat intenzitu negativních emocí spojených s traumatickými událostmi a vytvářet pozitivnější asociace.
 • Překonání strachu a fobií: Techniky NLP umožňují jednotlivcům vizualizovat a přerámcovat zastrašující situace, jako je například veřejné vystupování. Úpravou submodalit lze snížit vnímanou hrozbu, což vede ke zvýšení sebedůvěry a pozitivnějšímu pohledu na věc.
 • Zvýšení budoucích cílů: Submodality lze použít k vytvoření přesvědčivých a motivujících představ o budoucích cílech. Zvětšením, rozjasněním a oživením těchto mentálních obrazů mohou jedinci zvýšit svou motivaci a odhodlání dosáhnout svých aspirací.
 • Zlepšené rozhodování: Pochopení a manipulace s dílčími modalitami může vést k lepšímu rozhodování. Změnou smyslových detailů budoucí volby nebo scénáře mohou jednotlivci předvídat a připravit se na možné výsledky, a činit tak informovanější a prospěšnější rozhodnutí.
 • Terapeutické aplikace: techniky NLP, které se zaměřují na submodality, mohou být cenným nástrojem v terapeutickém prostředí. Mohou jednotlivcům pomoci při zpracování a přehodnocování traumatických událostí, snižování emocionálního dopadu minulých zážitků a podpoře uzdravení.
 • Osobnostní růst a sebeuvědomění: Zkoumání minulých a budoucích vzpomínek optikou submodalit podporuje sebereflexi a hlubší pochopení vlastního emočního prostředí. Toto zvýšené sebeuvědomění může vést k osobnímu růstu, zlepšení emoční inteligence a celkově lepšímu pocitu pohody.
 • Zlepšené učení a udržení paměti: Manipulací se smyslovými detaily informací mohou lidé zlepšit své schopnosti učení a uchovávání informací v paměti. Vytvoření živějších a poutavějších mentálních obrazů zvyšuje pravděpodobnost zapamatování si informací a může vést k lepším studijním nebo profesním výsledkům.
 • Zvýšená odolnost: Techniky submodality NLP umožňují jednotlivcům přehodnotit náročné situace a vypěstovat si pozitivnější pohled na věc. Tato dovednost zvyšuje odolnost a umožňuje jednotlivcům lépe zvládat nepřízeň osudu a lépe se odrazit od neúspěchů.
 • Motivace a dosahování cílů: Schopnost zesílit pozitivní emoce spojené s budoucími cíli a požadovanými výsledky zvyšuje motivaci a vede jedince k akci. To pomáhá při dosahování osobních a profesních cílů a zvyšuje celkovou spokojenost a naplnění.
 • Zlepšení sociálních interakcí: Pochopením toho, jak submodality ovlivňují naše vnímání a reakce, mohou jednotlivci rozvíjet lepší sociální dovednosti. To zahrnuje rozpoznávání a zvládání emočních spouštěčů, zlepšení komunikace a podporu smysluplnějších vztahů.

🏛️ PŮVOD VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB
#

Raný vývoj
#

 • 1970s: Základ neurolingvistického programování (NLP) položili John Grinder a Richard Bandler, kteří začali modelovat chování a techniky úspěšných terapeutů, včetně Virginie Satir a Miltona H. Ericksona. Jejich cílem bylo pochopit a zopakovat jejich výjimečné výsledky.
 • 1975: Grinder a Bandler publikovali knihu “The Structure of Magic I: V této knize představili své první poznatky a koncepty, včetně myšlenky, že struktura subjektivního prožívání jedince významně ovlivňuje jeho chování.
 • Konec 70. let: Bandler a Grinder spolu s dalšími tvůrci NLP, jako jsou Leslie Cameron-Bandler a Robert Dilts, pokračovali ve zdokonalování svého chápání smyslových prvků, které utvářejí naše myšlenky a chování. Zkoumali vliv vizuálních, sluchových a kinestetických reprezentací na prožívání jedince.

Vzniká model submodality
#

 • Počátek 80. let: Richard Bandler spolu s Conniraem a Stevem Andreasem dosáhli významného pokroku ve vývoji submodálního modelu NLP. Zabývali se specifickými smyslovými složkami, které tvoří naše mentální reprezentace, jako je tvar, velikost, barva, jas, hlasitost a tón.
 • 1982: Vydání knihy Richarda Bandlera a Johna Grindera “Using Your Brain for a Change”. V ní představili koncept “submodalit” a jejich roli při utváření našich emočních reakcí a chování. Navrhli, že změnou těchto submodalit můžeme změnit své emoční stavy a reakce.
 • Březen 1984: Proběhlo první školení pokročilých submodalit, které znamenalo klíčový okamžik ve vývoji NLP. Toto školení spojilo ranou Bandlerovu práci s dalšími objevy, které učinil Andreas. Zaměřilo se na sílu submodalit při provádění hlubokých změn osobnosti a orientace.
 • 1989 Bandler & MacDonald vydali knihu Zasvěcený průvodce submodalitami.

Vývoj a zdokonalování
#

 • 1980-1990s: Praktici a výzkumníci NLP pokračovali ve zkoumání a zdokonalování chápání submodalit a vyvíjeli různé techniky jejich využití pro osobní růst a terapeutické účely.
 • 1996: Kniha “Magie v akci: Vychází kniha Richarda Bandlera “Magie v praxi”: Sbírka technik neurolingvistického programování. Tato kniha poskytla uceleného průvodce používáním technik NLP, včetně submodálních intervencí, pro osobní změnu a terapeutickou praxi.
 • Současnost: Submodální techniky NLP se staly nedílnou součástí praxe NLP a používají se po celém světě pro osobní rozvoj, koučování a terapeutické intervence. Výzkumníci a praktici tyto techniky nadále zkoumají a zdokonalují, čímž přispívají k rozšiřování souboru znalostí a aplikací.

📜 PRINCIPY VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB
#

Proces vyvolávání minulých a budoucích vzpomínek pomocí submodalit NLP zahrnuje několik klíčových principů:

 • Smyslová reprezentace: Uvědomte si, že vzpomínky jsou zakódovány prostřednictvím našich smyslů a vytvářejí mentální reprezentace. Tyto reprezentace mohou být vizuální (obrazy a scény), auditivní (zvuky a hlasy), kinestetické (fyzické pocity a emoce), čichové (vůně) nebo chuťové (chutě).

 • Rozlišení submodality: Pochopte, že v rámci každé smyslové reprezentace existují jemnější rozdíly známé jako submodality. Mezi ně patří atributy jako barva, jas, hlasitost, tempo, blízkost a poloha. Submodality dávají našim vzpomínkám emocionální náboj a význam.

 • Vyvolávání vzpomínek na minulost:

  • Určete si konkrétní událost nebo vzpomínku z minulosti, se kterou chcete pracovat.
  • Zaměřte se na smyslové reprezentace a submodality spojené s touto pamětí. Zvyšte intenzitu těchto submodalit, aby byla vzpomínka živější a přístupnější.
  • Prozkoumejte emoce a pocity vyvolané vzpomínkou a věnujte pozornost jakýmkoli změnám ve svém fyzickém nebo emocionálním stavu.
  • Využijte techniky, jako je vizualizace, sluchová vzpomínka nebo kinestetické ukotvení, abyste se plně ponořili do vzpomínky a získali přístup k její základní struktuře.
 • Vyvolávání budoucí paměti:

  • Začněte stanovením budoucího cíle nebo požadovaného výsledku.
  • Vytvořte si mentální představu tohoto budoucího stavu a použijte všechny své smysly, aby byl co nejreálnější a nejpřesvědčivější.
  • Hrajte si s dílčími modalitami, abyste zvýšili intenzitu a pozitivní emoce spojené s budoucí vzpomínkou. Udělejte ji jasnou, barevnou a detailní.
  • Představte si, že vstoupíte do této budoucí vzpomínky, zapojíte všechny své smysly a prožijete emoce a pocity, jako by se odehrávaly právě teď.
  • Opakováním tohoto procesu posílíte nervové dráhy spojené s touto budoucí vzpomínkou, která se tak stane dosažitelnější a reálnější.
 • Submodální intervence: Jakmile je vzpomínka (minulá nebo budoucí) vyvolána a zpřístupněna, můžete použít různé techniky NLP, abyste změnili související submodality a následně svou emocionální reakci a chování. To může zahrnovat změnu barvy vzpomínky, úpravu jejího jasu, změnu hlasitosti souvisejících zvuků nebo změnu fyzických pocitů ve vašem těle.

 • Osobní význam: Vždy zvažte osobní význam vzpomínky a související submodality. Význam, který těmto smyslovým reprezentacím přisuzujeme, je pro každého jedince jedinečný a jeho pochopení je pro účinnou intervenci klíčové.

 • Cvičení a upevňování: Důslednost a opakování jsou klíčové. Pravidelně cvičte vyvolávání minulých a budoucích vzpomínek a posilování požadovaných submodalit, abyste dosáhli trvalé změny.

Dodržováním těchto zásad můžete efektivně využívat submodality NLP k prozkoumání a přetváření svých minulých a budoucích vzpomínek, což povede k osobnímu růstu, zlepšení emočních reakcí a dosažení požadovaných výsledků.

🗨️ VEDENÍ ÚČASTNÍKŮ V VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gestech a zbarvení pleti a nepřekáželi klientovi, který si před sebou vytváří představy a metafory.
 • Modulujte hlas a mluvte pomalu a melodicky.
 • Zajímejte se o průzkum klientů.
 • Zopakujte klientova slova s použitím jeho hlasového projevu. Například když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova se zrychlila a tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste, abyste se přizpůsobili jeho výrazu nebo navštěvovali kurzy herectví, abyste se naučili to podstatné.
 • Spojte otázku a zkušenost se souřadicí spojkou a/jak/když.

💧 VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB SCÉNÁŘ NA ZÁKLADĚ ZKOUMÁNÍ VLADIMÍRA KLIMSY
#

“Naučte se základy šití - lepicí páska na postapokalyptické módní přehlídce všechno nespraví.” - *Neznámý”

Vlad: “Dobrý den, co pro vás mohu dnes udělat?”

Klient: “Postupoval jsem podle vašeho návodu Od váhání, až k tomu, že to považujeme za hotovou věc a zjistil jsem rozpor mezi svou minulou a budoucí pamětí. Vím, že některé věci jsem udělal bezchybně a některé jiné mi prostě nesedí a neklapou.”

Vlad: “Dejte je oba vedle sebe a porovnejte rozdíly. Okolí, umístění, rám, úhel přístupu ke sdružení a všimněte si rozdílu.”

Klient: “Bezchybný je ostrý, v životní velikosti, s plnou váhou a tělesnou teplotou, pevnýma nohama na zemi. Cítím své ruce v pohybu a všímám si fixního čtvercového rámu jako dělaného, což je známka pro zkušenost, Okolí za rámem je rozptýlené a úhel přístupu je přes mé levé rameno a cítím, jak to cvaká. Ne úplný (vím, že to je v budoucí minulosti a udělám to) je spíš houbovitý, měkký, vznášející se ve vzduchu, bez rámu, panoramatický obraz, kde jsou všechny prvky méně rozptýlené. Mohu si představovat a cítit děj v rukou, cítit vůni a chuť jídla. A působí to jaksi odtažitě.”

Vlad: “Kde se nacházejí vaše oči, uši a tělo v oddělené zkušenosti?”

Klient: “Předtím jsem to neuvolnil a zdá se, že mé oči, uši a tělo jsou jen o pár centimetrů napřed. Umístila jsem je na správné místo a najednou všechno zapadá a klape. Moc děkuji, že jsem se to naučil.”

Vlad: “Tento proces vyrovnávání jsem se naučil od Connirae Andreas. Pro hlubší propojení byste mohli zvážit metodu Jádrové transformace od Connirae Andreas. Dovolte mi, abych vás v příštích 30 minutách provedl.”

Klient: “Dobře, jdeme na to.”

Základní transformace

Klient: “Něco se změnilo. Cítím se teď uvolněnější a ve spojení se svým vnitřním já. Moc děkuji.”

Vlad: “Není zač. Ze stavu hlubokého spojení, které prozařuje, proměňuje a obohacuje vaše počáteční hledání. Jak se cítíte nyní a v budoucnu?”

Klient: “Já jsem své tělo a mé tělo jsem já. Jsem ve vztahu s každým a tento vztah začíná u mě. Naučila jsem se nové způsoby, které zlepšují můj život. Moc děkuji.”

Vlad: “To rád slyším. Hodně štěstí.”

👣 ZÁKLADNÍ PROCES VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB
#

Proces použití křížení submodalit NLP k transformaci paměti lze zjednodušit do několika kroků:

Krok 1: Identifikace cílové paměti Rozpoznejte a izolujte konkrétní paměť, se kterou chcete pracovat. Může to být událost z minulosti, která vyvolává negativní emoce, nebo omezující přesvědčení, které vás brzdí.

Krok 2: Vyvolání vzpomínky Vybavte si vzpomínku, aby byla co nejživější a nejpodrobnější. Zapojte své smysly a věnujte pozornost vizuálním obrazům, zvukům, vůním, chutím a fyzickým pocitům spojeným se vzpomínkou.

Krok 3: Identifikace současných submodalit Analyzujte aktuální submodality paměti. Zvažte faktory, jako je velikost, jas a barva vizuálních obrazů, hlasitost a tón sluchových složek a umístění a intenzita jakýchkoli fyzických vjemů.

Krok 4: Určení požadovaného stavu Rozhodněte se, jak se chcete cítit. Pokud ve vás vzpomínka vyvolává smutek, můžete si přát cítit spokojenost nebo klid. Určete si emoce a pocity, které si chcete se vzpomínkou spojit místo těch současných.

Krok 5: Vyvolání pozitivní vzpomínky na zdroje Vybavte si jinou vzpomínku, která vyvolává požadované emoce a pocity. Pokud se například chcete cítit sebevědomě, vzpomeňte si na okamžik, kdy jste něčeho dosáhli a cítili se hrdí. Určete dílčí modality této pozitivní vzpomínky.

Krok 6: Použití techniky křížení Tady je ta transformační část. Vezměte dílčí modality pozitivní paměti a aplikujte je na cílovou paměť. Pokud je pozitivní vzpomínka jasná a barevná, udělejte cílovou vzpomínku podobně živou. Pokud má pozitivní vzpomínka pocit lehkosti a tepla, pokuste se tyto pocity zopakovat v cílové vzpomínce.

Krok 7: Posílení nové paměťové reprezentace Opakujte proces spojování pozitivních submodalit s cílovou vzpomínkou, dokud vám to nepřijde přirozené a automatické. Novou reprezentaci posilujte pravidelným vracením se ke vzpomínce a udržováním žádoucích submodalit.

Krok 8: Budoucí tempo a integrace Představte si sami sebe v budoucích situacích, kdy by se vzpomínka mohla vyvolat. Představte si, jak reagujete novými, žádoucími emocemi a chováním. To pomáhá integrovat změny a zajišťuje, že transformace je trvalá a použitelná v reálných situacích.

Krok 9: Vyhodnocení a úprava Nakonec zhodnoťte, jak se nyní cítíte v souvislosti s touto vzpomínkou a situací, kterou představuje. Pokud stále přetrvávají nějaké negativní emoce nebo pocity, vraťte se zpět a upravte odpovídajícím způsobem dílčí modality.

Nezapomeňte, že tento proces je velmi individuální a konkrétní submodality, které fungují u vás, se mohou lišit od submodalit u jiné osoby. Klíčové je uvědomit si sílu těchto smyslových reprezentací a využít je ve svůj prospěch, transformovat vzpomínky a vytvořit pozitivnější a posilující vyprávění o svých minulých a budoucích zkušenostech.

💪 MEDITACE VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB
#

Úvod
#

Dnes se vydáme na cestu k posílení a obohacení vašich příjemných vzpomínek pomocí mocných technik neurolingvistického programování (NLP) a jeho konceptu submodalit. Tato meditace vás provede procesem zesílení smyslů, který vám umožní znovu prožít a proměnit drahocennou vzpomínku v ještě živější a podmanivější zážitek.

1. Příprava
#

 • Najděte si klidné a pohodlné místo, kde nebudete rušeni.
 • Posaďte se nebo si lehněte do polohy, která je pro vás uvolňující.
 • Několikrát se zhluboka nadechněte, vdechněte klid a vydechněte napětí.

2. Přístup do paměti
#

 • Vybavte si příjemnou vzpomínku, kterou byste rádi vylepšili. Může to být výjimečný okamžik, dovolená, oslava nebo jakýkoli zážitek, který vám vykouzlí úsměv na tváři.
 • Nechte vzpomínku přirozeně rozvinout a sledujte obrazy, zvuky, vůně a pocity s ní spojené.

3. Přidání barev a živosti
#

 • Nyní se pokusíme vylepšit vizuální stránku paměti.
 • Představte si, že zvýšíte sytost a jas scény, aby byly barvy živější a intenzivnější.
 • Všimněte si, jak zvýšená intenzita barev dodává vzpomínce novou vrstvu bohatosti.

4. Začlenění hudby na pozadí
#

 • Vložte do vzpomínek jemnou a uklidňující melodii na pozadí.
 • Vyberte si hudbu, která doplňuje vzpomínku a umocňuje emoce, které chcete cítit.
 • Všimněte si, jak hudba dodává zážitku hloubku a vícesmyslový rozměr.

5. Zpomalení času
#

 • Nyní budeme manipulovat s tempem vzpomínek a zpomalíme rychlost probíhajících událostí.
 • Představte si, jak se každý okamžik prodlužuje a vy si můžete vychutnat každý detail a pocit.
 • Vychutnejte si luxus času a vychutnejte si nádherné okamžiky.

6. Nastavení osvětlení a teploty
#

 • Věnujte pozornost osvětlení v paměti.
 • Nastavte jas a teplotu světla, abyste vytvořili příjemnou a příjemnou atmosféru.
 • Stejně tak si nastavte teplotu podle svých představ, třeba jemný vánek nebo hřejivé slunce na kůži.

7. Zintenzivnění emocí
#

 • Zaměřte se na emoce, které vzpomínka vyvolává.
 • Zesilte pozitivní pocity tím, že je učiníte intenzivnějšími a všeobjímajícími.
 • Pokud se objeví negativní emoce, jemně je pomocí naučených technik přesuňte na žádoucí.

8. Ukotvení rozšířené paměti
#

 • Vytvořte si fyzickou kotvu pro tuto posílenou paměť, například konkrétní gesto rukou nebo dotek na paži.
 • Kdykoli tuto kotvu aktivujete, okamžitě se vám vybaví živá a příjemná vzpomínka a s ní spojené pozitivní emoce.

9. Budoucí odvolání
#

 • Představte si sami sebe v budoucích situacích, kdy vám tato vzpomínka může přinést radost a útěchu.
 • Představte si, jak aktivujete kotvu a znovu prožíváte vzpomínku se všemi jejími posílenými submodalitami, což vám vykouzlí úsměv na tváři a hřejivý pocit u srdce.

10. Závěr
#

 • Zamyslete se na chvíli nad proměnou své paměti.
 • Všimněte si, jak úpravy dílčích modalit obohatily váš prožitek a posílily pozitivní emoce.
 • Jemně se vraťte zpět do přítomného okamžiku a cítíte se osvěženi a plni energie.

Závěr
#

Prostřednictvím této meditace jste využili sílu submodalit NLP k přeměně příjemné vzpomínky v ještě podmanivější a vícesmyslový zážitek. Nezapomeňte, že se k této vylepšené vzpomínce můžete kdykoli vrátit a pomocí kotvy si zpřístupnit živost a pozitivní emoce s ní spojené. Kéž vám toto cvičení přinese radost a hlubší ocenění krásy vašich minulých zážitků.

▶️ VIDEO VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB
#

Youtube - Jak vznikají falešné vzpomínky - experimenty NLP Lofuse a Palmera (Anthony Beardsell)

▶️ Youtube - Jak vznikají falešné vzpomínky - experimenty NLP Lofuse a Palmera - Anthony Beardsell

❓ FAQ VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB
#

Otázka: Co jsou submodality NLP?
#

Odpověď: Submodality NLP se vztahují k jemným odchylkám našich smyslových zážitků, které dávají našim vzpomínkám emocionální význam. Jsou to specifické vlastnosti našich mentálních reprezentací, jako je barva, jas nebo umístění vizuálního obrazu, hlasitost a tón zvuků nebo fyzické pocity spojené se vzpomínkou.

Otázka: Jak lze aplikovat submodality NLP na vzpomínky z minulosti?
#

O: Techniky NLP nám umožňují měnit submodality spojené se vzpomínkami, a tím měnit způsob, jakým na ně emočně reagujeme. Například pokud minulá událost vyvolává strach nebo smutek, můžeme změnit submodality tak, abychom snížili intenzitu těchto negativních emocí a vytvořili neutrálnější nebo pozitivnější asociace.

Otázka: Lze submodality NLP použít pro budoucí vzpomínky nebo cíle?
#

Odpověď: Ano, submodality NLP mohou být mocným nástrojem pro vytváření a dosahování budoucích cílů. Pomocí specifických submodalit můžeme učinit naše mentální reprezentace budoucích přání přesvědčivějšími a motivujícími. To zvyšuje naše odhodlání podniknout potřebné kroky a zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.

Otázka: Jaké jsou běžné techniky pro změnu submodalit?
#

Odpověď: V NLP se používá několik technik pro úpravu submodalit:

 • Submodální posun: Jedná se o změnu specifických vlastností submodality, například zesvětlení vizuálního obrazu nebo jeho přesunutí na jiné místo ve vašem mentálním prostoru.
 • Swish Pattern: Tato technika pomáhá nahradit nežádoucí reakci nebo emoci žádoucí. Zahrnuje spojení negativního spouštěče s pozitivním výsledkem rychlým přepínáním mezi jejich příslušnými submodalitami.
 • Šestikrokové přerámování: Tento proces vede jedince ke změně vnímání události prostřednictvím zkoumání šesti různých reprezentačních systémů (vizuálního, sluchového, kinestetického, čichového, chuťového a sluchově digitálního).

Otázka: Jak mohu identifikovat submodality spojené s určitou pamětí?
#

Odpověď: Začněte tím, že si vybavíte vzpomínku a věnujete pozornost smyslovým detailům. Všímejte si obrazů, zvuků, pocitů a dalších vjemů, které se objevují. Poté identifikujte konkrétní vlastnosti těchto vjemů, například velikost, tvar, barvu, objem nebo teplotu. To jsou dílčí modality spojené s danou vzpomínkou.

Otázka: Lze kombinovat submodality NLP s jinými terapeutickými modalitami?
#

Odpověď: Ano, submodální techniky NLP doplňují různé terapeutické přístupy, včetně kognitivně-behaviorální terapie (KBT), hypnoterapie a koučování. Mohou rozšířit tradiční terapie tím, že poskytují praktické nástroje pro změnu myšlenkových vzorců, emočních reakcí a chování.

Otázka: Existují nějaká potenciální rizika nebo omezení při používání technik submodality NLP?
#

Odpověď: Jako u každého terapeutického přístupu je důležité mít na paměti možná rizika a omezení. Submodální techniky NLP by měly být používány eticky a zodpovědně, s respektem k autonomii jedince a s jeho souhlasem. Někteří jedinci navíc mohou zjistit, že změna submodalit určitých vzpomínek vyvolává nežádoucí reakce nebo emoce, proto se doporučuje odborné vedení.

Otázka: Jak se mohu dozvědět více o submodalitách NLP a jejich praktickém využití?
#

Odpověď: K prohloubení znalostí o submodalitách NLP je k dispozici mnoho zdrojů, včetně knih, online kurzů, webinářů a seminářů vedených certifikovanými odborníky a trenéry NLP. Výborným výchozím bodem je kniha “NLP: Nová technologie úspěchu” od Steva Andrease.

Otázka: Existují nějaké etické aspekty při práci se submodalitami, zejména při práci s traumatickými vzpomínkami?
#

Odpověď: Určitě. Při práci s traumatickými vzpomínkami je zásadní upřednostnit pohodu klienta a postupovat opatrně. Získejte informovaný souhlas, ujistěte se, že se klient cítí bezpečně a pod kontrolou, a postupujte postupně, s ohledem na úroveň jeho pohodlí. Vyvarujte se toho, abyste na klienty tlačili víc, než jsou schopni zvládnout obtížné emoce, a vždy spolupracujte na určení nejvhodnějších intervencí.

Otázka: Lze se submodalitám NLP naučit sám, nebo je nutné formální školení?
#

Odpověď: Ačkoli se jistě můžete naučit základy submodalit NLP samostudiem, pro hlubší pochopení a zdokonalení v efektivním a etickém používání těchto technik se doporučuje formální školení. Certifikované školicí programy NLP poskytují strukturované vedení, praktická cvičení a možnosti zpětné vazby, které lze jen těžko zopakovat pouhým samostudiem.

😆 VTIPY O VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB
#

 • Snažím se vysvětlit svému terapeutovi, že všechny mé vzpomínky z dětství jsou uloženy na historických disketách. #NLPHumor
 • Můj profil na seznamce: Hledá se partner, který ocení budoucí tempo lenocha a minulost packrata.
 • Zkoušel jsem pomocí NLP manifestovat výherní los. Dostal jsem jen živou vzpomínku na to, jak jsem si místo toho omylem koupil stírací los.
 • Terapeut: “Tak jak se při té vzpomínce cítíte?” Já: “Cítím se… rozmazaně, jako JPEG s nízkým rozlišením.”
 • Já: Fuj, nemůžu uvěřit, že jsem ty mosty na vysoké spálila. Vnitřní hlas NLP: Ale hej, aspoň máš skvělou historku na ten budoucí pracovní pohovor!
 • Terapeut: “Můžete vzpomínku popsat podrobněji?” Já: “Promiňte, firewall mého mozku označil tuto vzpomínku jako tajnou.”
 • Podvědomí: Měl bys zavolat mámě. Já: Ale to by narušilo pečlivě budovaný příběh budoucího já, kde jsem nezávislá a odměřená.
 • **Můj bankovní účet je v NLP submodalitě zaseknutý na “minulém čase”. Pokaždé, když si zkontroluji zůstatek, píše mi to: “Kdysi jsi měl peníze…”.
 • Bio aplikace pro randění: Hledám někoho, kdo by přeměnil moje emocionální zavazadla z minulých vztahů v cenné životní lekce.
 • Kamarád: Kámo, vypadáš, jako bys týden nespal. Já: To proto, že jsem celou noc strávil futuretripem na prezentaci, kterou mám příští týden. #NLPEnergyDrain
 • Zkoušela jsem používat NLP, abych se motivovala ke cvičení. Teď si jen představuji, jak vyhrávám v loterii a najímám si osobního trenéra.
 • Já se snažím vysvětlit svému šéfovi, že jsem prošvihl termín kvůli časovému zkreslení v mém submodálním vnímání času NLP.
 • Podělil bych se s vámi o vtip o budoucích vzpomínkách, ale ještě se to nestalo.

🦋 METAFORY O VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB
#

 • Divadlo vzpomínek: Představte si svou paměť jako divadelní představení. Submodality NLP jsou osvětlení, zvuk a speciální efekty, které scénu oživují.
 • Emocionální symfonie: Submodality jsou nástroje v orchestru, z nichž každý přispívá k emoční symfonii vzpomínky.
 • Mozaika paměti: Naše vzpomínky jsou jako složitá mozaika, kde každá dlaždice představuje určitou submodalitu a dohromady tvoří krásný, jedinečný obraz.
 • Emocionální krajina: Submodality utvářejí terén naší emocionální krajiny s vrcholy radosti a údolími smutku.
 • Cestování časem v paměti: techniky NLP jsou jako stroj času, který nám umožňuje vrátit se do minulosti a přetvořit ji pomocí nových a vylepšených submodalit.
 • Emocionální remix: Submodality jsou knoflíky a fadery na mixážním pultu, které nám umožňují remixovat emoce vzpomínek a vytvořit novou a vylepšenou verzi.
 • Přeměna paměti: NLP poskytuje sadu nástrojů pro úpravu vzpomínek, změnu barev, úpravu osvětlení a zlepšení celkového zážitku.
 • Emocionální kartografie: Submodality jsou jako mapy, které nás vedou terénem našich emocí a pomáhají nám navigovat a objevovat nová území.
 • Socha na památku: Naše vzpomínky jsou jako hlína a submodality jsou nástroje, které používáme k jejich tvarování do jedinečných a smysluplných forem.
 • Emocionální filtr: Submodality fungují jako filtry, které mění odstín a intenzitu našich emocionálních reakcí, podobně jako fotografické filtry vylepšují obraz.
 • Paměťový symfonický dirigent: Pomocí NLP se stanete dirigentem své paměťové symfonie a budete řídit hlasitost, tempo a harmonii každé vzpomínky.
 • Sada pro úpravu emocí: Submodality jsou střihové nástroje, které nám umožňují stříhat, vkládat a vylepšovat smyslové detaily našich vzpomínek, podobně jako filmový střihač.
 • Dimenzionalita paměti: Naše vzpomínky nejsou ploché, mají hloubku a rozměr díky různým dílčím modalitám, které jim dodávají bohatost a strukturu.
 • Regulace emoční teploty: Submodality nám umožňují nastavit emoční teplotu, zvýšit teplotu radosti nebo snížit teplotu hněvu.
 • Paměťový teleskop: techniky NLP jsou jako dalekohled, který nám umožňuje vidět jemné detaily našich vzpomínek, odhalit skryté aspekty a poskytnout nové perspektivy.
 • Emocionální paleta: Stejně jako umělec míchá barvy na paletě, tak i odborníci na NLP míchají a upravují emocionální odstíny našich vzpomínek.
 • Paměťová ozvěna: Submodality ovlivňují dozvuk našich vzpomínek, zesilují nebo zmírňují jejich emocionální dopad.

📚 ZDROJE VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB
#

@book Richard Richard Bandler, 1985; Using Your Brain-For a Change: Neuro-Linguistic Programming ISBN 978-0911226270

@book by Richard Bandler & Will Macdonald, 1989; Insider’s Guide to Submodalities ISBN 978-0916990220

@book Tad James, Wyatt Woodsmall, 2017; Time Line Therapy and the Basis of Personality ISBN 978-1785832833

@video Bandler, Submodalities and hypnosis, 1987; DVD

@audio Richard Bandler, Using your brain for a change; NLP Comprehensive

@book Steve Andreas, 2002; Transform Your Self: Becoming Who You Want to be: Becoming Who You Want to Be ISBN 978-0911226430

@book George Lakoff & Mark Johnson, 1980; Metaphors We Live By ISBN 978-0226468013

@book Steve @ Connirae Andreas, 1988; Change Your Mind and Keep the Change: Advanced NLP Submodalities Interventions ISBN 978-0911226294

@video DVD Transforming yourself Complete 3-day Training with Steve Andreas

@link The Wholeness Work

@link Core Transformation

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOSTI S VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB
#

“Budoucnost vašeho života: Je možné, že je to jediný telefon, který má ještě signál.” - Neznámý

Četl jsem knihy, sledoval videa, navštěvoval semináře a cvičil na sobě i na ostatních. Můj zájem o VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB vznikl při hledání spolehlivých technik, které bych mohl použít ke zlepšení svého života a života druhých. Techniky NLP jsem se naučil na seminářích NLP, při shromažďování, od přátel, z knih, článků a video a audio kurzů. Praktikoval jsem sám se sebou i s ostatními a mohu říci, že mé celkové zkušenosti jsou dobré. Sledování submodalit Richarda Bandlera a DVD s hypnózou a četba a poslech kurzů a knih Richarda Bandlera mi umožnily nahlédnout do různých mentálních reprezentací a cítit jistotu ohledně budoucnosti. Kinestetický vjem je jednou z nejcennějších technik, s nimiž jsem se setkal. Doporučuji vám, abyste si pro první sezení vyhledali praktika, který má znalosti, dovednosti, zkušenosti a eleganci.

✏️ ZÁVĚR VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB
#

Ačkoli submodality NLP nabízejí rámec pro pochopení toho, jak ukládáme a zpřístupňujeme minulé a budoucí vzpomínky, je důležité si uvědomit, že se jedná o teoretický koncept s omezenými vědeckými důkazy.

Přesto může být zkoumání toho, jak náš mozek kóduje vzpomínky a promítá budoucí zážitky, fascinující. Submodality NLP mohou být hravým nástrojem sebereflexe, ale pokud jde o vážnou osobní změnu, jsou pravděpodobně spolehlivější zavedené terapeutické techniky podpořené výzkumem.

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Jul 9, 2024), 🖼️ VZPOMÍNKY VS. PAMĚŤ BUDOUCNOSTI - ČASOVÁ OSA ÚSPĚCHU A VYVAROVÁNÍ SE CHYB https://innerknowing.xyz/cs/post/memory-past-vs-future/

🗂️ Representation 📁 Tools 🏷️ NLP Tools Metaphors Time

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Representation - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

🗺️ JAK MENTÁLNÍ REPREZENTACE UTVÁŘEJÍ NAŠI REALITU
🕙 27 min
🏃🏽‍♀️ ZRYCHLENÝ PULS, ZPOCENÉ DLANĚ A MOTÝLI - VÝZNAM
🕙 23 min
⛓️ SÍLA SPOJENÍ VS. NEBEZPEČÍ ODPOJENÍ
🕙 25 min