Přeskočit na hlavní obsah

ODEMYKÁNÍ DOKONALOSTI, CESTA DO UMĚNÍ OSOBNÍ TRANSFORMACE.

Image credit - [Budgeron Bach](https://www.pexels.com/photo/flexible-cheerful-ethnic-ballerinas-stretching-together-5154353/)
Image credit - Budgeron Bach
 1. ČLÁNKY/

🏆 NLP MODELOVÁNÍ - KOMPLEXNÍ PRŮVODCE

🗂️ Representation 📁 Communication 🏷️ Tools Metaphors NLP
🕙 17 min
Obsah
Representation - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

“Kvalita vašeho života je určena kvalitou vašich vnitřních reprezentací.” - John Grinder

📄 ABSTRAKT
#

Modelování neuro-lingvistického programování (NLP) je proces, který zahrnuje studium a replikaci úspěšného chování, strategií a myšlení jedinců, kteří vynikají v určité oblasti. Je to výkonná technika používaná v NLP k pochopení a reprodukci vzorců dokonalosti za účelem dosažení podobných výsledků.

NLP modelování začíná výběrem osoby, která prokazuje výjimečné dovednosti nebo odborné znalosti v konkrétní oblasti, jako je komunikace, vedení nebo řešení problémů. Modelář poté pečlivě sleduje a analyzuje chování, jazykové vzorce, přesvědčení a vnitřní procesy dané osoby, aby odhalil základní strategie a techniky, které přispívají k jejímu úspěchu.

Prostřednictvím pečlivého pozorování a dotazování modelář získává informace o modelových myšlenkách, emocích a činech s cílem odhalit nevědomé vzorce, které řídí jeho dokonalost. Tyto informace jsou pak organizovány a strukturovány do replikovatelného modelu, který mohou ostatní učit a aplikovat.

NLP modelování přesahuje pouhé napodobování povrchového chování úspěšných jedinců. Snaží se pochopit hlubokou strukturu jejich myšlení a základní mentální procesy, které vedou k jejich úspěchům. Odhalením a replikací těchto kognitivních a behaviorálních vzorců mohou jednotlivci zlepšit svůj vlastní výkon a dosáhnout podobné úrovně úspěchu ve zvoleném oboru.

NLP modelování bylo široce používáno v různých oblastech, včetně obchodu, sportu, terapie, vzdělávání a osobního rozvoje. Nabízí systematický přístup k pochopení a replikaci dokonalosti, umožňuje jednotlivcům učit se od těch nejlepších a efektivněji dosahovat požadovaných výsledků.

⚙️ ELICITACE VNITŘNÍ STRUKTURY ZKUŠENOSTÍ V NEUROLINGVISTICKÉM PROGRAMOVÁNÍ (NLP)
#

“NLP modelování je jako reverzní inženýrství excelence.” - Richard Bandler

V oblasti neurolingvistického programování (NLP) je jedním z nejzajímavějších a nejvíce transformativních aspektů vyvolání vnitřní struktury zkušenosti. NLP, multidisciplinární přístup k porozumění a zlepšení lidské komunikace a chování, se noří hluboko do složitého fungování mysli. V tomto příspěvku prozkoumáme, jak praktici NLP používají techniky k odhalení a pochopení vnitřní struktury lidských zkušeností a osvětlí hluboký dopad, který tento proces může mít na osobní růst, terapii a efektivní komunikaci.

DEFINOVÁNÍ ELICITACE
#

Elicitace se v kontextu NLP týká procesu dovedného získávání a pochopení vnitřních složek, které tvoří zkušenost jednotlivce. Tato zkušenost se může pohybovat od vzpomínek a emocí až po myšlenkové vzorce a přesvědčení. Elicitace slouží jako brána k vnitřnímu fungování lidské mysli.

PRIMÁRNÍ ÚČEL ELICITACE V NLP
#

 • Odhalte vzory
 • Identifikujte opakující se vzorce a struktury v individuálních zkušenostech. To pomáhá pochopit, jak myslí, cítí a chovají se v určitých situacích.

USNADNĚTE ZMĚNU
#

 • Rozborem a pochopením vnitřních struktur mohou praktici NLP pomáhat jednotlivcům při úpravě neužitečných vzorců, nahrazení negativních emocí pozitivními a transformaci omezujících přesvědčení.

🛠️ TECHNIKY ELICITACE
#

ČASOVÁ OSA
#

Časová osa je technika NLP, která zahrnuje zkoumání osobní časové osy jednotlivce. Pomáhá identifikovat a přeformulovat události z minulosti, které mohou ovlivňovat jejich současné chování a emoce.

KOTVENÍ
#

Kotvení je technika, kde jsou specifické spouštěče (kotvy) spojeny s určitými emočními stavy nebo chováním. Vyvoláním kotvy může praktik NLP pomoci jednotlivcům zpřístupnit a upravit jejich vnitřní zkušenosti.

SUBMODALITY
#

Submodality jsou jemnější rozdíly v rámci smyslových zážitků. Například ve vizuální doméně mohou dílčí modality zahrnovat barvu, jas, velikost a umístění. Praktici NLP používají submodality k vyvolání a modifikaci vnitřních zkušeností prováděním jemných změn těchto prvků.

VÝBĚR MODELU
#

 • Můžeme se identifikovat s našimi hrdiny z komiksů, knih, filmů, příběhů a skutečného života.

 • Souhlas: Zajistěte, aby si identifikovaná osoba byla plně vědoma procesu shromažďování údajů a souhlasila s ním. Vysvětlete účel shromažďování údajů a způsob jejich použití. Pokud je osoba/zvíře/věc fiktivní nebo zemřelá, představte si, že ji požádáte o souhlas.

 • Důvěrnost: Respektujte soukromí a důvěrnost jednotlivce. Chraňte veškeré osobní údaje shromážděné během procesu identifikace a zajistěte, aby byly bezpečně uloženy.

 • Účel: Jasně definujte účel shromažďování údajů. Je to pro výzkum, terapeutické účely nebo osobní průzkum? Jasný cíl pomáhá udržet pozornost a zajišťuje správné využití informací.

 • Zaměření na zkušenost: Věnujte pozornost subjektivním zkušenostem a vjemům sdíleným osobou. Zdokumentujte jejich emoce, pocity, vzpomínky a jakékoli poznatky získané během procesu identifikace.

 • Pozorování: Během získávání relevantních dat provádějte objektivní pozorování chování, fyziologických změn a neverbálních podnětů dané osoby.

 • Kontextové informace: Shromážděte relevantní kontextové informace o pozadí, přesvědčení a zkušenostech dané osoby, které mohou přispět k jejímu vývoji. To může pomoci poskytnout ucelenější pochopení jejich cesty.

 • Analýza: Jakmile jsou data shromážděna, analyzujte je systematickým a nezaujatým způsobem. Hledejte vzory, témata a poznatky, které vycházejí z informací shromážděných během modelování.

MŮJ OSOBNÍ PROCES

 • Po svolení hledám základní kameny - hluboké hodnoty zakotvené v životě člověka a příčiny velkých změn.
 • Žádám o motivační strategii a postup činnosti od začátku do konce.
 • Vyvolávám přístup k překážkám, problémům a problémům.
 • Zkouším na sobě, zda hodnoty, strategie, procesy, přístupy fungují pro oblast, kterou bych chtěl modelovat

ODBLOKOVACÍ POTENCIÁL: VÝHODY NLP MODELOVÁNÍ:
#

“Modelování je o vytvoření podrobné mapy dokonalosti.” - Richard Bandler

Přemýšleli jste někdy o tom, jak někteří jedinci bez námahy vynikají v určitých oblastech života? Jak se zdá, že mají vrozené dovednosti a vlastnosti, které je odlišují? NLP modelování může být klíčem k odemknutí vašeho vlastního skrytého potenciálu a dosažení osobního růstu.

Vylepšené komunikační dovednosti: Modelování NLP pomáhá zlepšit komunikaci na všech úrovních. Poskytuje techniky, jak efektivně sdělit své myšlenky a nápady, zlepšit vaši schopnost spojit se s ostatními a budovat pevnější vztahy.

Zvýšené sebevědomí: Modelování NLP může zvýšit sebevědomí tím, že pomáhá jednotlivcům překonat omezující přesvědčení a negativní vzorce myšlení. Poskytuje nástroje k přeformulování negativních zkušeností a rozvoji pozitivního myšlení, což vede ke zvýšení sebejistoty.

Rozšířené schopnosti vůdcovství: Modelování NLP může zlepšit vůdčí schopnosti výukou účinných strategií pro ovlivňování a motivaci ostatních. Pomáhá jednotlivcům porozumět různým komunikačním stylům a přizpůsobit jejich přístup tak, aby inspiroval a vedl týmy efektivněji.

Překonávání obav a omezení: NLP modelování nabízí techniky k překonání strachů, fobií a omezení. Pomáhá jednotlivcům identifikovat a přeprogramovat negativní vzorce myšlení a chování, což umožňuje osobní růst a rozvoj.

Vylepšené dovednosti při řešení problémů: NLP modelování poskytuje strategie pro zlepšení schopností řešit problémy. Pomáhá jednotlivcům rozvíjet flexibilní myšlení, myslet kreativně a nacházet inovativní řešení výzev.

Snížení stresu a emocionální pohoda: Techniky modelování NLP mohou pomoci při zvládání stresu a podpoře emocionální pohody. Nabízí nástroje pro regulaci emocí, snížení úzkosti a zlepšení celkové psychické odolnosti.

Zvýšený vliv a přesvědčování: Modelování NLP vybavuje jednotlivce účinnými technikami ovlivňování a přesvědčování ostatních. Poskytuje pohled na neverbální komunikaci, jazykové vzorce a budování vztahů, což umožňuje jednotlivcům komunikovat přesvědčivěji.

🏛️ PŮVOD A PRINCIPY NLP MODELOVÁNÍ
#

Richard Bandler
#

Příběh NLP modelingu začíná spoluprací Richarda Bandlera a Johna Grindera na počátku 70. let. Richarda Bandlera, studenta informatiky na Kalifornské univerzitě v Santa Cruz, to přitáhlo k oblasti psychologie a lidského chování. Jeho horlivý zájem o zkoumání vzorů a strategií výjimečných jedinců položil základ pro to, co se stalo NLP.

John Grinder
#

John Grinder, profesor lingvistiky a odborník na transformační gramatiku spojil své síly s Bandlerem. Společně se pustili do pátrání po rozluštění tajemství lidské dokonalosti. Grinderova odbornost v lingvistice hrála klíčovou roli při utváření lingvistických aspektů NLP.

Zrození NLP modelování
#

Modelování Fritz Perls
#

V počátcích své spolupráce se Bandler a Grinder zaměřili na modelování známého terapeuta Fritze Perlse, zakladatele Gestalt terapie. Procesem pečlivého pozorování a analýzy identifikovali jazykové vzorce, gesta a strategie, díky nimž se Perls stal mistrným terapeutem. Toto úsilí znamenalo zrod modelování NLP.

Modelování Virginia Satir
#

Po úspěchu s Perlsem Bandler a Grinder obrátili svou pozornost k Virginii Satir, slavné rodinné terapeutce. Prostřednictvím intenzivního studia a modelování odhalili komunikační vzorce a techniky, díky nimž byla Satir výjimečně efektivní v její práci s rodinami.

Modeling Milton Erickson
#

Snad jednou z nejvlivnějších postav v historii modelování NLP byl Milton H. Erickson, proslulý hypnoterapeut. Bandler a Grinder pečlivě studovali Ericksonovy jazykové vzorce, metafory a hypnotické techniky. Jejich práce s Ericksonem rozšířila rozsah NLP a začlenila prvky hypnoterapie.

Základní principy modelování NLP
#

Dokonalé modelování
#

Ve svém jádru je modelování NLP založeno na přesvědčení, že dokonalost lze pozorovat, studovat a replikovat. Přístup Bandlera a Grindera zahrnoval rozčlenění složitého chování a strategií do konkrétních kroků, které by se mohli naučit ostatní.

Neuro-lingvistické spojení
#

NLP rozpoznává souhru mezi neurologií (nervový systém), jazykem a chováním. Předpokládá, že naše vnitřní zkušenosti a vnější chování jsou vnitřně propojeny, takže jazyk je klíčovým nástrojem pro porozumění a ovlivňování lidského chování.

🗨️ VEDENÍ ÚČASTNÍKŮ
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gesta, zbarvení pleti a nezůstávali v cestě klientům, kteří přistupují ke svým obrázkům a vytvářejí před nimi metafory.

 • Modulujte svůj hlas a mluvte pomalu a melodicky.

 • Zajímejte se a zajímejte se o průzkum klienta.

 • Opakujte slova klienta pomocí jeho hlasového podání. Například, když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova zrychlila a jeho tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste vy, srovnejte se s jeho výrazem nebo navštěvujte hodiny herectví, abyste se naučili základy.

 • Spojte otázku a zkušenost s koordinačním spojením a/jak/kdy.

💧 NLP MODELOVACÍ SCRIPT ZALOŽENÝ NA PRŮZKUMU VLADIMIRA KLIMSY - SEBEVĚDOMÍ
#

„Sebedůvěra je ten pocit, že něco dokážete (nebo že něco umíte) tak dobře, že nemusíte přemýšlet, jak to udělat, když to děláte. Ta dovednost nebo znalost je ve vás, je to vaše součást, a když to budete potřebovat, projeví se to.“ – Dr. Nate Zinsser

Vlad: Už jsem získal strukturu subjektivních zkušeností důvěry od klientů, se kterými jsem pracoval. Rozhovor s klientem: “Co pro vás dnes mohu udělat?”

Klient: “Chtěl bych mít větší jistotu při veřejném vystupování.”

Vlad: “Co ti brání být sebevědomější?”

Klient: “Jsem nervózní a cítím se v žaludku, než jsem šel na pódium.”

Vlad: “Před vstupem na pódium máš pocit v břiše a interpretuješ tento pocit jako nervy, které ti dávají zprávu. Každý živý člověk má pocit, který mu umožňuje poznat polohu jeho končetin, ať už je to něco příjemného nebo ne.” atd. Když jdou na první rande, mnoho lidí zažívá pocity. Někteří si je vykládají jako nervozitu, někteří jako vzrušení. Špičkoví sportovci ve svém oboru využívají pocity ke zvýšení svého výkonu. Pokud tedy soutěží před stovkami tisíc lidí, naučili se, že pocit v břiše a horní části hrudníku znamená, že jsou na vrcholu a jsou připraveni vydat to nejlepší. Mají stejně silný hlas, který potvrzuje, že budou hrát na vrcholu, přijdou ze země a naplní jejich tělo vzrušením a energie.

S kým, kde a kdy můžete sebevědomě mluvit?"

Klient: “Mám dvě děti, takže si musím být jistý.”

Vlad: “Máš dvě děti a naučil jsi se, že mluvit s jistotou je mnohem lepší. Dovolte si vykročit nebo dýchat v době, kdy slova přicházejí bez námahy a snadno a všimněte si kvality toku sebevědomí ve svém těle. Je to těžký/lehký, malý/velký, hladký/rašplý, pevný/vzdušný, pohyblivý/nehybný.”

Klient: S překvapením ve tváři a hlase. “Předtím jsem si toho nevšiml, ale také cítím pocit v žaludku, i když ne tak silný. Je oranžový, pevný, těžký, otáčí se ve směru hodinových ručiček.”

Vlad: “A když cítíte pevnou, těžkou velikost pomeranče, který se otáčí ve směru hodinových ručiček, zatímco s jistotou mluvíte se svými dětmi, všimněte si, co si říkáte, čí je to hlas, původ umístění hlasu, je to rychlost a směr.” Pocit ukotvuji tónem hlasu a gestem rukou.

Klient: “Říkám si, že vím, že to zvládnu! Je to můj hlas s původem v hrudi a jdoucí klidně do krku a úst.”

Vlad: “Takže když mluvíš sebevědomě, máš pevný, těžký pocit velikosti pomeranče v tvém žaludku, který se točí ve směru hodinových ručiček a říkáš si, že to dokážu, to vzniklo v tvé hrudi a volně ti jde do krku a úst. Dokážeš si to představit?” že za chvíli vyjdete na pódium a všimnete si kvality senzace a fráze, kterou si říkáte?"

Klient: “Cítím ten pocit, že je to větší velikost melounu a hustší, točí se proti směru hodinových ručiček a slyším sám sebe ‘Je volnější’, jak mi jde rychle ze žaludku a prochází mi hrdlem.”

Vlad: “Vyzkoušel jsem to a pochopil jsem vaše zkušenosti. Můžeme to zlepšit? Chtěl bych, abyste změnili otáčení z proti směru hodinových ručiček na směr hodinových ručiček a slyšeli slova ‘Já to dokážu.” vycházející z vašeho žaludku.

Klient: “Nevím, co se stalo, ale když na to teď myslím, jsem připravený a zvědavý.”

Vlad: “Jděte do budoucnosti představovat si různé scénáře a marně se snažte být nervózní.”

Klient: “Nemůžu. Cítím jen vzrušení a zvědavost”

👣 ZÁKLAD NLP MODELOVÁNÍ
#

1. Zeptejte se, co chcete, a zkontrolujte ekologii
#

 • Vstupte do svého nitra a zažijte, co se stane ve vašem vztahu. Jak se změna projeví ve vašem zdraví, práci, financích a výsledcích učení?

1. Vyvolání vzoru klienta, submodality, časová osa, VAKOG (vizuální, sluchový, kinestetický, čichový, chuťový)
#

 • Co chceš umět?
 • Co se stane, když to uděláš?
 • Co se stane, když ne?
 • Co se nestane, když to uděláš?
 • Co se nestane, když to neuděláš?
 • Jak poznáte, že to děláte?

2. Vyvolat úspěšné chování klienta, submodality, časová osa, VAKOG
#

 • Co se děje podle vašich zkušeností? Co vidíte navenek a uvnitř? Co slyšíte a jaký je váš vnitřní dialog? Co cítíš a jaký je rozdíl mezi X a Y? Co cítíš a chutnáš?
 • Co vás k tomu úkolu vede?
 • Co se stane, když narazíte na překážky nebo problémy? Jak se připravujete na překážky nebo problémy?
 • Jaký je přínos vašich činů?
 • Co se stane, když to přestaneš dělat sám?
 • Jaká jsou vaše kritéria, abyste věděli, že jste úkol splnili? Mohou se lišit?

3. Křížové submodality, časová osa, VAKOG úspěšného chování k požadovanému vzoru a instalaci chování v budoucnu
#

💪 MEDITACE NLP MODELOVÁNÍ
#

Najděte si klidné místo, kde můžete relaxovat bez rušení. Ztlumte světla, pusťte si na pozadí jemnou a uklidňující hudbu a ujistěte se, že sedíte nebo ležíte v pohodlné poloze.

Skenujte své tělo odshora dolů a hledejte tu část, která je nejvíce uvolněná, a dovolte této části šířit pocit uvolnění pohybem, který je pro vás jako člověka nejvhodnější. Všimněte si rychlosti svého interního dialogu a dovolte, aby byl měkčí a pomalejší.

Skenujte své tělo odshora dolů a hledejte tu část, která je nejvíce uvolněná, a dovolte této části šířit pocit uvolnění pohybem, který je pro vás jako člověka nejvhodnější. Všimněte si rychlosti svého interního dialogu a dovolte, aby byl měkčí a pomalejší.

Skenujte své tělo odshora dolů a hledejte tu část, která je nejvíce uvolněná, a dovolte této části šířit pocit uvolnění pohybem, který je pro vás jako člověka nejvhodnější. Všimněte si rychlosti svého interního dialogu a dovolte, aby byl měkčí a pomalejší.

Všimněte si vznikajícího pocitu ve vaší rychlosti a rychlosti a kdy je čas vrátit se do svého prostoru s rostoucím pocitem wellness a pohodlí.

▶️ VIDEO NLP MODELOVÁNÍ
#

▶️ Youtube - Robert Dilts modeling of Success

❔ Nejčastější dotazy
#

Otázka: Co je modelování NLP?

Odpověď: Modelování NLP je proces reprezentace vzorců organizace specifických dovedností a výsledků excelence příkladu. Zahrnuje studium a pochopení strategií, přesvědčení, fyziologie a myšlenkových procesů jedinců, kteří vynikají v určité oblasti.

Otázka: Jak funguje modelování NLP?

Odpověď: Modelování NLP zahrnuje pozorování a analýzu chování, přesvědčení a strategií úspěšných jedinců s cílem replikovat jejich dokonalost. Pochopením a osvojením si jejich vzorců myšlení a chování lze dosáhnout podobných výsledků.

Otázka: Jaké jsou výhody modelování NLP?

Odpověď: NLP modelování umožňuje jednotlivcům učit se od nejlepších a získávat dovednosti a strategie, které vedou k úspěchu. Může pomoci zlepšit výkon, překonat omezení a dosáhnout požadovaných výsledků v různých oblastech života.

Otázka: Lze NLP modelování použít ke změně destruktivního chování?

Odpověď: Ano, modelování NLP lze použít k identifikaci a změně destruktivního chování. Studiem vzorců a strategií za destruktivním chováním mohou jednotlivci vyvinout techniky, jak se tomuto chování vyhnout nebo jej upravit a nahradit je pozitivnějšími a posilujícími.

Otázka: Existuje nějaký výzkum, který by prokázal účinnost modelování NLP?

Odpověď: Zatímco probíhá výzkum NLP a jeho různých technik, účinnost modelování NLP je podpořena neoficiálními důkazy a případovými studiemi. Mnoho jednotlivců zaznamenalo výrazná zlepšení ve svém osobním a profesním životě díky použití technik modelování NLP.

😆 VTIPY
#

 • Proč si NLP modelář přinesl na sezení žebřík? Pomáhat svým klientům dosáhnout nových výšin porozumění!

 • Kolik NLP modelářů je potřeba k výměně žárovky? Jen jeden, ale nejdřív budou analyzovat, proč ten starý vyhořel.

 • Proč se z praktikujícího NLP stal stand-up komik? Protože ovládali umění dodávat „punchlines“!

 • Jak se zdraví NLP modeláři? “Ahoj! Jaký je váš dnešní reprezentační systém?”

 • Proč byl odborník na NLP vyhozen z knihovny? Protože se neustále snažili přerámovat situaci!

 • Jaký je oblíbený typ filmu NLP modeláře? Cokoli se skvělými scénami pro budování vztahů!

 • Jak NLP nadšenci zlepšují své vztahy? „Zakotvili“ k dobré náladě svých partnerů!

 • Proč šel modelář NLP do galerie? Studovat výtvarné umění neverbální komunikace.

 • Co řekl jeden NLP modelář druhému v kavárně? “Sejdeme se tady zítra, ve stejnou dobu, stejné submodality!”

 • Proč NLP modeláři dělají hrozné hráče pokeru? Protože nedokážou skrýt své výpovědi a jejich oční narážky to všechno prozradí!

 • Jak říkají praktici NLP své oblíbené restauraci? “Místo se skvělým menu pro metamodelování!”

 • Proč si NLP modelář přinesl do rozhovoru lupu? Prozkoumat drobné detaily komunikace.

 • Proč byl praktikující NLP během bouře tak klidný? Protože ovládali umění řízení státu!

 • Co získáte, když zkřížíte NLP modeláře s komikem? Punc, který ukotví smích!

 • Jak NLP nadšenci organizují párty? Vytvářejí vztah se všemi hosty, aby zajistili harmonii.

 • Proč se modelář NLP nechal zaměstnat jako průvodce? Protože věděli, jak vést lidi na cestu sebepoznání!

 • Proč byl praktik NLP skvělý ve hře na schovávanou? Protože dokázali číst jemné náznaky lidí a odhalovat skryté emoce!

 • Jak dělají NLP modeláři důležitá rozhodnutí? Přistupují ke svým vnitřním zdrojům a používají vzor svištění k výběru nejlepší možnosti.

 • Jaká je oblíbená desková hra NLP modeláře? “Šarády,” protože je to všechno o neverbální komunikaci!

 • Proč NLP modelář přešel silnici? Dostat se na druhou stranu spektra vědomí.

 • Jaký je rozdíl mezi NLP modelářem a komikem? Komik vás dokáže rozesmát, aniž byste se o to pokusili.

 • Co je nejtěžší na tom být NLP modelářem? Zachovejte klid, když jednáte s někým, kdo je odolný vůči změnám.

🦋 METAFORY O NLP MODELOVÁNÍ
#

 • NLP modelování je jako puzzle: Pomáhá vám poskládat vzorce lidského chování, abyste viděli větší obrázek.

 • NLP Modeling je kuchařka pro efektivní komunikaci: Poskytuje recepty a ingredience pro přípravu úspěšných interakcí.

 • NLP je Decoder Ring: Pomáhá vám dešifrovat skryté zprávy v jazyce a chování, jako je tajný kód.

 • NLP je hudební partitura: Organizuje harmonii ve vaší komunikaci, podobně jako dirigent vede orchestr.

 • NLP je lupa detektiva: Přibližuje jemné detaily a vodítka v lidské interakci, jako detektiv řešící záhadu.

 • NLP je umělcova paleta: Nabízí řadu barev a tahů k malování živých a smysluplných konverzací.

 • NLP je zahradnický zelený palec: Podporuje růst pozitivních myšlenek a chování, stejně jako zahradník inklinuje k rostlinám.

 • NLP je architektův plán: Navrhuje strukturu efektivní komunikace a chování, podobně jako architekt plánuje budovu.

 • NLP Modeling je lingvistický lexikon: Do vaší jazykové sady přidává nová slova a výrazy a rozšiřuje vaši schopnost komunikovat.

 • NLP je kameramanovo zaměření: zaostří vaši čočku na to, co je v konverzaci důležité, jako když kameraman zaostří na objekt.

 • NLP modelování je kompasem sebeobjevování: Pomáhá vám procházet neprobádaná území vašeho vnitřního světa.

 • NLP je kouzelná hůlka: Transformuje negativní přesvědčení a chování na pozitivní, stejně jako kouzelník nechá věci mizet a znovu se objevovat.

 • NLP je posilovna pro vaši mysl: Procvičuje vaše kognitivní svaly, pomáhá vám stát se mentálně silnějšími a agilnějšími.

 • NLP je klíčem k zamčeným dveřím: odemyká potenciál ve vás, umožňuje vám přístup ke skrytým talentům a schopnostem.

 • NLP Modeling je vyřezávaná hlína: formuje a formuje vaši komunikaci a chování do mistrovského díla.

📚 RESOURCES:
#

@book Robert Brian Dilts 2017; Modeling with NLP, ISBN 978-1947629042

@book Leslie Cameron-Bandler, David Gordon, Michael Lebeau 1986; Know How: Guided Programs for Inventing Your Own Best Future, ISBN 978-0932573001

@book Leslie Cameron-Bandler, Michael Lebeau, David Gordon 1985; Emprint Method: A Guide to Reproducing Competence ISBN 978-0932573025

@book Shlomo Vaknin 2018; The Big Book Of NLP, Expanded: 350+ Techniques, Patterns & Strategies Of Neuro Linguistic Programming, ISBN 9789657489086

@book David Gordon, Graham Dawes; 2005 Expanding Your World, ISBN 978-0976561606

@audio Raikov effect

@video Robert Dilts; Modeling a healer, 1994

@video Richard Bandler - Secret of success

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOSTI S NLP MODELOVÁNÍM
#

“Čím snazší to uděláte ve své hlavě, tím snazší to bude dělat věci mimo vaši hlavu.” - Richard Bandler

Četl jsem knihy a vyzkoušel jednoduché strategie. Můj průlom nastal, když jsem viděl video Roberta Diltse - Modeling the healer. Později mám pozorovatele na DVD Richarda Bandlera Tajemství úspěchu. Používám NLP modelování k získání strategií, přesvědčení a časových linií a podle mých zkušeností snáze proudím v identifikaci hlubokého transu.

✏️ ZÁVĚR
#

Modelování neurolingvistického programování (NLP) je pozoruhodný a transformativní přístup k pochopení lidské komunikace, chování a osobního rozvoje. Na cestě tímto průzkumem jsme odhalili původ modelování NLP, vizionářské mysli za ním a jeho hluboký dopad na různé aspekty našich životů.

Ve svém jádru je modelování NLP o rozboru složitých vzorců a strategií úspěšných jednotlivců a jejich replikaci pro osobní růst a pozitivní změnu. Tento proces nám umožňuje proniknout do bohaté tapisérie lidských zkušeností a odhalit tajemství efektivní komunikace, modifikace chování a sebezdokonalování.

Jak jsme viděli, NLP modelování čerpá z rozmanité škály metafor a nástrojů, připodobňuje je k luštiči hádanek, GPS pro mysl, sochařskému dlátu a mnoha dalším. Tyto metafory zdůrazňují všestrannost a hloubku modelování NLP při pomoci jednotlivcům orientovat se ve složitosti jejich vnitřních světů a vnějších interakcí.

Na cestě modelování NLP jsme se setkali s nástroji a technikami, jako je ukotvení, přerámování a kalibrace, všechny navržené tak, aby zlepšily naši schopnost efektivně komunikovat, řešit konflikty a pěstovat sebevědomí. NLP modelování našlo uplatnění v osobním rozvoji, terapii, vzdělávání a mnoha dalších oblastech, obohacuje naše životy a umožňuje nám dosáhnout našeho plného potenciálu.

I když byla cesta světem modelování NLP poučná, je důležité si uvědomit, že NLP je dynamická a vyvíjející se oblast. Jak se naše chápání lidské mysli prohlubuje a technologie postupují, modelování NLP se nadále přizpůsobuje a rozšiřuje své obzory.

NLP modelování je mocnou branou k pochopení složitého fungování lidské mysli a ke zlepšení našich životů prostřednictvím lepší komunikace, modifikace chování a osobního rozvoje. Ať už jste ostřílený praktik nebo zvědavý nováček, modelování NLP nabízí fascinující a hodnotnou cestu sebeobjevování a růstu a odemyká neomezený potenciál v každém z nás.

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Sep 26, 2023), 🏆 NLP MODELOVÁNÍ - KOMPLEXNÍ PRŮVODCE https://innerknowing.xyz/cs/post/20230926-nlp-modeling/

🗂️ Representation 📁 Communication 🏷️ Tools Metaphors NLP

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Representation - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

🎭 IDENTIFIKACE V HLUBOKÉM TRANSU
🕙 20 min
❓ UMĚNÍ KLÁST SILNÉ OTÁZKY
🕙 18 min
🌊 ROZHOVOR S TĚLEM - PŘÍMÁ ZKUŠENOST
🕙 19 min