Přeskočit na hlavní obsah

JE TECHNIKA, KTERÁ VÁM POMŮŽE VIZUALIZOVAT VAŠI VYTOUŽENOU BUDOUCNOST. MŮŽE BÝT UŽITEČNÁ PŘI DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ, PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK A ROZVOJI POZITIVNÍHO MYŠLENÍ. OBVYKLE SE PROVÁDÍ VE STAVU HLUBOKÉ RELAXACE, JAKO JE HYPNÓZA NEBO MEDITACE.

Image credit - [Geralt](https://pixabay.com/illustrations/hypnosis-clock-pocket-watch-7791027/)
Image credit - Geralt
 1. ČLÁNKY/

🕥 PSEUDO ORIENTACE V ČASE

🗂️ Representation 📁 Communication 🏷️ Tools Metaphors NLP
🕙 18 min
Obsah
Representation - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

“Nevím, co je nereálnější, jestli pseudoorientace v čase, nebo představa, že si někdy dám život dohromady.” - Anonym

📄 ABSTRAKT PSEUDOORIENTACE V ČASE
#

Pseudoorientace v čase (PVČ) je technika, kterou lze využít k podpoře osobního rozvoje tím, že pomáhá jednotlivcům vizualizovat si jejich žádoucí budoucnost a vypracovat plán k jejímu dosažení. Technika vychází z myšlenky, že naše podvědomí s větší pravděpodobností přijme a bude jednat podle návrhů, které jsou prezentovány živě a věrohodně. Pomocí PVČ si jedinci mohou vytvořit detailní a realistický obraz své vytoužené budoucnosti, který pak může sloužit jako silný motivátor ke změně.

PVČ je účinným nástrojem pro různé cíle osobního rozvoje, včetně:

 • Zvyšování sebevědomí

 • Zlepšení vztahů

 • Dosahování finančních cílů

 • Hubnutí nebo zlepšování kondice

 • Překonání prokrastinace

 • Snížení stresu

 • Dosažení pocitu klidu a naplnění

Technika PVČ se obvykle provádí ve stavu hluboké relaxace, jako je hypnóza nebo meditace. Během sezení je člověk veden k tomu, aby si představil sám sebe ve své vytoužené budoucnosti. Je požádán, aby využil všechny své smysly a vytvořil si realistický a detailní obraz svého budoucího já. Jedinec je také povzbuzován, aby přemýšlel o svých pocitech a emocích v požadované budoucnosti.

Jakmile má jedinec jasnou představu o své vytoužené budoucnosti, je požádán, aby vypracoval plán, jak jí dosáhnout. Plán by měl být konkrétní, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově omezený (SMART). Jedinec je také vyzván, aby svůj plán rozdělil na menší, lépe zvládnutelné kroky.

PVČ může být mocným nástrojem osobního rozvoje. Tím, že PVČ pomáhá jednotlivcům vizualizovat jejich vytouženou budoucnost a vypracovat plán k jejímu dosažení, jim může pomoci překonat překážky a dosáhnout jejich cílů.

Zde je několik dalších výhod používání PVČ pro osobní rozvoj:

 • PVČ může pomoci zvýšit sebeuvědomění. Zkoumáním své vytoužené budoucnosti mohou jedinci lépe porozumět svým hodnotám, cílům a motivacím.

 • PVČ může pomoci identifikovat omezující přesvědčení. Zkoumáním svých současných přesvědčení o budoucnosti mohou jednotlivci identifikovat přesvědčení, která jim brání v dosažení jejich cílů.

 • PVČ může pomoci rozvíjet pozitivní myšlení. Zaměřením se na svou vytouženou budoucnost si jedinci mohou vypěstovat pocit optimismu a naděje.

Pokud máte zájem využít PVČ k osobnímu rozvoji, doporučuji vyhledat kvalifikovaného hypnoterapeuta nebo odborníka na NLP, který vás tímto procesem provede.

VÝHODY PSEUDOORIENTACE V ČASE
#

“Jediné, co jsem se naučil díky pseudoorientaci v čase, je, že si umím vymýšlet příběhy.” - Anonym

Schopnost pamatovat si budoucnost, známá také jako prospektivní paměť, je klíčovou kognitivní funkcí, která nám umožňuje plánovat, organizovat a pohotově provádět úkoly. Ačkoli si paměť často spojujeme se vzpomínáním na minulé události, prospektivní paměť hraje stejně důležitou roli při utváření našeho každodenního života.

 1. Zlepšení dosahování cílů: Perspektivní paměť nám umožňuje stanovit si cíle a zapamatovat si kroky potřebné k jejich dosažení. Umožňuje nám rozdělit složité úkoly na zvládnutelné kroky a sledovat náš pokrok. Díky zapamatování si svých záměrů si můžeme udržet motivaci a vyhnout se prokrastinaci, což zvyšuje naše šance na dosažení požadovaných výsledků.

 2. Zlepšené zvládání úkolů: Perspektivní paměť hraje důležitou roli v našich každodenních činnostech a povinnostech. Pomáhá nám zapamatovat si schůzky, termíny a závazky a zajišťuje, že nezmeškáme důležité události nebo povinnosti. Tato schopnost udržet si přehled o více úkolech a termínech je nezbytná pro efektivní řízení času a produktivitu.

 3. Upevnění vztahů: Perspektivní paměť přispívá k udržení pevných a zdravých vztahů. Umožňuje nám pamatovat si narozeniny, výročí a další důležitá data, což nám umožňuje dát svým blízkým najevo, že nám na nich záleží a že na jejich milnících záleží. Pamatování si slibů a dohod také podporuje důvěru a posiluje vazby v našich sociálních kruzích.

 4. Snížení stresu a úzkosti: Když si dokážeme efektivně zapamatovat své záměry a povinnosti, cítíme se méně zatíženi a stresováni. Schopnost plánovat a udržovat si pořádek snižuje psychickou zátěž spojenou s obavami, že zapomeneme na důležité úkoly, což vede ke klidnějšímu a uvolněnějšímu stavu mysli.

 5. Zvýšené sebevědomí: S důsledným dosahováním cílů a plněním závazků roste naše sebevědomí. Vzpomínka na budoucnost a jednání podle ní posiluje naši víru ve vlastní schopnosti, což nám dává sílu přijímat nové výzvy a s větší sebedůvěrou usilovat o své cíle.

 6. Zvýšená nezávislost: Prospektivní paměť je pro nezávislý život nezbytná. Umožňuje jednotlivcům spravovat své záležitosti, pečovat o své zdraví a pohodu a plně se zapojit do společnosti. Pamatování si rozpisu léků, návštěv u lékaře a každodenních úkolů přispívá k samostatnosti a osobní nezávislosti.

 7. Zlepšené rozhodování: Perspektivní paměť nám umožňuje při rozhodování zohlednit budoucí důsledky. Můžeme zvažovat různé možnosti, předvídat možné následky a zvolit postup, který je v souladu s našimi dlouhodobými cíli. Tato schopnost myslet dopředu vede k informovanějším a promyšlenějším rozhodnutím.

 8. Větší kreativita a inovace: Perspektivní paměť nám umožňuje zkoumat nové nápady a možnosti. Můžeme si představovat budoucí scénáře, domýšlet možné výsledky a experimentovat s různými přístupy k řešení problémů. Tato schopnost přemýšlet mimo hranice možností podporuje kreativitu a inovace v různých aspektech našeho života.

Závěrem lze říci, že schopnost pamatovat si budoucnost není jen kognitivní zvláštností, ale základním aspektem lidského fungování, který je základem naší produktivity, vztahů a celkové pohody. Pokud pochopíme a oceníme výhody prospektivní paměti, můžeme si vytvořit strategie, jak tuto klíčovou dovednost zlepšit a využívat její přínosy ve všech oblastech našeho života.

🏛️ PŮVOD A PRINCIPY PSEUDOORIENTACE V ČASE
#

Koncept zkreslení času v hypnóze poprvé představil americký psychiatr Milton H. Erickson v 50. letech 20. století. Erickson, který je považován za otce moderní hypnózy, vypozoroval, že jeho pacienti během hypnózy často pociťují dilataci nebo kontrakci času. Vyslovil teorii, že tento jev lze využít k tomu, aby si jedinci mohli představit svou vytouženou budoucnost a vypracovat plán, jak jí dosáhnout.

PRINCIPY PSEUDOORIENTACE V ČASE
#

Zkreslení času je teoretický koncept, který předpokládá, že čas lze zpomalit, zrychlit nebo dokonce obrátit. Tento koncept se již mnoho let objevuje ve sci-fi a fantasy literatuře, ale je také předmětem seriózního vědeckého výzkumu.

 • Čím rychleji se objekt pohybuje, tím pomaleji pro něj plyne čas. To je známé jako dilatace času. Dilatace času byla experimentálně ověřena a je jednou z nejlépe ověřených předpovědí Einsteinovy teorie relativity.

 • Čas je relativní vůči pozorovateli. To znamená, že dva pozorovatelé pohybující se různou rychlostí budou vnímat čas odlišně. Například pozorovatel pohybující se vysokou rychlostí bude vnímat čas pomaleji než pozorovatel v klidu.

 • Čas může být zacyklený nebo obrácený. Jedná se spíše o spekulativní koncept, ale byl zkoumán ve sci-fi a fantasy. Neexistují žádné vědecké důkazy, které by potvrzovaly, že čas lze zacyklit nebo vrátit, ale je to zajímavá možnost, která se stále zkoumá.

 • Čas není vždy lineární. To znamená, že čas neplyne vždy přímočaře z minulosti do budoucnosti. Je možné, že se čas zacyklí sám do sebe nebo že plyne více směry.

Zkreslení času je fascinující a složitý koncept, který je předmětem mnoha vědeckých výzkumů a spekulací. Přestože neexistují žádné konkrétní důkazy, které by podporovaly některou z teorií o zkreslení času, vědci i filozofové se jimi nadále zabývají.

🗨️ VEDENÍ ÚČASTNÍKŮ V PSEUDOORIENTACI V ČASE
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gestech, zbarvení pleti a nepřekáželi klientovi, který před nimi zpřístupňuje své představy a vytváří metafory.
 • Modulujte hlas a mluvte pomalu a melodicky.
 • Zajímejte se o průzkum klienta.
 • Opakujte klientova slova pomocí jeho hlasového projevu. Například když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova se zrychlila a tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste, abyste se přizpůsobili jeho výrazu nebo navštěvovali kurzy herectví, abyste se naučili to podstatné.
 • Spojte otázku a zkušenost se souřadicí spojkou a/jak/když.

💧 PSEUDOORIENTACE V ČASE SKRIPT NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU VLADIMÍRA KLIMSY
#

“Pseudoorientoval jsem se v budoucnosti, kdy budu světově uznávaným odborníkem na pseudoorientaci v čase, ale pak jsem si uvědomil, že to není skutečná práce.” - Anonym

Vlad: “Dobrý den, co pro vás mohu dnes udělat?”

Klient: “Chtěl bych, aby se moje budoucnost stala skutečností!”

Vlad: “Předpokládám, že mluvíme o vašem vnímání a pocitu poznání, a proto bych chtěl, abyste ve své osobní historii vyhledali alespoň čtyři okamžiky, kdy jste věděli, že vaše budoucnost byla skutečná, a poté se uvolnili a vyhledali ve své přítomnosti alespoň čtyři různé okamžiky, kdy víte, že vaše budoucnost je skutečná. Tak je to správně.”

Klient: “V minulosti jsem dostal svatbu, dům, práci, děti. V přítomnosti vím, že dokončím studium, zhubnu pět kilo, která jsem přibrala na dovolené, příští rok vydám knihu a poznám nové lidi na semináři Core transformation v Německu.”

Vlad: “Zdá se mi, že máš úspěšnou strategii, jak uskutečnit svou budoucnost, a že bys mohl najít náročný problém. Než budeme pokračovat dál, proveďme Jádrovou transformaci a práci na celistvosti.”

Klient: “Děkuji. Neuvědomil jsem si námitky této části a Core Transformation a Wholeness Work mi to opravdu pomohly zefektivnit.”

Vlad: “Skvělé. Můžeš mě provést svou strategií, jak uskutečnit budoucnost?”

Klient: “Jistě.

 1. V budoucnu vytvořím celou scenérii s okolím, lidmi, hlasy, zvuky, vůněmi, chutěmi a texturami. Něco z toho může být rozmazané a nevadí to, pokud se mi podaří získat celkový koncept.

 2. Vstoupím dovnitř a prožívám událost v reálném čase, pokud potřebuji, čas plyne pomaleji nebo rychleji, přibližuji nebo oddaluji, dokud nemám pocit, že je to skutečné.

 3. Když se ohlédnu zpět, vzpomenu si na cestu a výzvy a vím, že to všechno přispělo k tomu, kým jsem dnes.

 4. Ušetřím si filmy, pocity a poznání, co mě čeká.

 5. Vzpomínám na budoucnost a vím, že jsem na cestě.”

Vlad: “To je úžasné”

👣 ZÁKLADNÍ PSEUDOORIENTACE PROCESU V ČASE
#

 1. Elicitace různých momentů reálné budoucnosti a jaká je klientova struktura zkušenosti pomocí submodalit

 2. Použijte základní transformaci, práci s celistvostí nebo jakýkoli jiný nástroj, který máte k dispozici, jako hřiště pro změnu.

 3. Veďte klienta k tomu, aby v budoucnu vytvořil celou scenérii s okolím, lidmi, hlasy, zvuky, vůněmi, chutěmi a strukturami. Něco z toho může být rozmazané a nevadí, pokud klient dokáže získat celkový koncept.

 4. Veďte klienta k tomu, aby vstoupil dovnitř a prožil událost v reálném čase, v případě potřeby zpomalte nebo zrychlete čas, přibližujte nebo oddalujte, dokud klient nezíská pocit, že je to skutečné.

 5. Veďte klienta k tomu, aby se ohlédl zpět a vzpomněl si na svou cestu a výzvy a věděl, že to vše přispělo k tomu, kým je dnes.

 6. Vedení klienta k uložení filmů, pocitů a vědomí toho, co ho čeká.

 7. Veďte klienta k tomu, aby pamatoval na budoucnost a věděl, že každý den je blíže k výsledku.

💪 MEDITACE PSEUDOORIENTACE V ČASE
#

 • Najděte si pohodlnou polohu vsedě nebo vleže. Zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte. Uvolněte své tělo a mysl.

 • Představte si, že jste na bezpečném a klidném místě. Může to být skutečné místo, které znáte, nebo místo imaginární.

 • Jakmile se cítíte uvolněně a pevně, zaměřte svou pozornost na budoucnost, kterou chcete uskutečnit.

 • Použijte svou představivost a vytvořte v budoucnu celou scenérii s okolím, lidmi, hlasy, zvuky, vůněmi, chutěmi a strukturami. Něco z toho může být rozmazané a nevadí, pokud se vám podaří získat celkový koncept. Věnujte tomu tolik času, kolik potřebujete.

 • Vstupte dovnitř svým vlastním tempem a prožijte událost v reálném čase, v případě potřeby zpomalte nebo zrychlete čas, přibližujte nebo oddalujte, dokud nebudete mít pocit, že to, co se děje, je skutečné.

 • Ohlédněte se zpět, vzpomeňte si na cestu a výzvy a vězte, že to vše přispělo k tomu, kým jste dnes.

 • Ušetřete si filmy, pocity a vědomí toho, co vás čeká.

 • Pamatujte na budoucnost a vězte, že každý den je blíže k výsledku, o který usilujete.

▶️ VIDEO PSEUDOORIENTACE V ČASE
#

▶️ Youtube - NLP Mind Hack - Distorting Time To Achieve Goals

❔ ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
#

Otázka: Co je to časové zkreslení?

Odpověď: Zkreslení času je vnímání času, který plyne rychleji nebo pomaleji než obvykle. Je to běžná zkušenost při hypnóze, meditaci a jiných změněných stavech vědomí. Zkreslení času může být také způsobeno silným gravitačním polem, rychlostí světla nebo změnami ve struktuře časoprostoru.

Otázka: Co způsobuje zkreslení času?

Odpověď: Existuje několik různých teorií o příčinách zkreslení času. Jedna z nich tvrdí, že je způsobena změnami v mozku. Když jsme ve stavu hluboké relaxace nebo soustředění, naše mozkové vlny se zpomalují a naše vnímání času se mění. Podle další teorie je zkreslení času způsobeno změnami v našem vnímání reality. Když jsme ve změněném stavu vědomí, můžeme být náchylnější ke zkreslení vnímání.

Otázka: Jak mohu zažít zkreslení času?

Odpověď: Existuje několik různých způsobů, jak zažít zkreslení času. Jedním ze způsobů je hypnóza nebo meditace. Tyto postupy mohou pomoci navodit stav hluboké relaxace a soustředění, což může zvýšit pravděpodobnost, že dojde ke zkreslení času. Dalším způsobem, jak zažít zkreslení času, je vystavit se silnému gravitačnímu poli nebo cestovat vysokou rychlostí. Tyto podmínky mohou způsobit změny ve struktuře časoprostoru, což může vést ke změnám v našem vnímání času.

Otázka: Jaké jsou výhody zkreslení času?

Odpověď: Zkreslení času může mít několik výhod. Může nám pomoci zpřístupnit a zpracovat obtížné vzpomínky a emoce. Může nám také pomoci uvolnit se a hlouběji se soustředit na své cíle. Kromě toho může být zkreslení času zdrojem kreativity a vhledu.

Otázka: Existují nějaká rizika spojená se zkreslením času?

Odpověď: Zkreslení času je obecně bezpečná a neškodná zkušenost. Je však důležité si uvědomit, že pokud lidé zažívají zkreslení času, nemusí si plně uvědomovat své okolí nebo své myšlenky a pocity. Proto je důležité spolupracovat s kvalifikovaným hypnotizérem nebo terapeutem, který vám pomůže zůstat během zážitku v bezpečí a na uzdě.

Otázka: Jaké jsou běžné mylné představy o zkreslení času?

Odpověď: Jedním z častých omylů je, že zkreslení času je známkou duševní nemoci. Není tomu tak. Zkreslení času je normální a běžný zážitek, který může být způsoben několika faktory, včetně hypnózy, meditace a silných gravitačních polí.

Další častou mylnou představou je, že zkreslení času je způsob, jak cestovat v čase. Ani to není pravda. Zkreslení času je změna našeho vnímání času, nikoli změna skutečného toku času.

Otázka: Jaká je budoucnost výzkumu zkreslení času?

Odpověď: Vědci pokračují ve studiu zkreslení času, aby se dozvěděli více o tom, jak funguje a co znamená pro naše chápání času a reality. Tento výzkum může jednoho dne vést k novým technologiím, které nám umožní ovládat čas nebo cestovat do budoucnosti či minulosti. V současné době však zkreslení času zůstává záhadou, které vědci teprve začínají rozumět.

😆 VTIPY
#

 • Proč byl cestovatel v čase vyhozen ze starožitnictví? Prodával stále stejné předměty.

 • Jak se říká člověku, který přijde pozdě na schůzku, protože se dostal do časové tísně? Módně pozdní příchod!

 • Jak se říká hodinám, které dokážou předpovídat budoucnost? Prognostik!

 • Jak se říká hodinkám, které umí zastavit čas? Time-out!

 • Jak se říká kalendáři, který má jen jeden den? Jednodenní zázrak!

 • Jak se říká krátkému roku? Časovou deformaci!

 • Co řekly hodiny kalendáři? Jsem vždycky o den pozadu!

 • Proč byl cestovatel v čase zatčen? Stále kradl lidem jejich minulost.

 • Jak se říká roku, který stále rychle ubíhá? Prchavý okamžik!

 • Jak se říká hodinkám, které stále tikají? Trvalý časoměřič!

 • Co říkáte hodinám, které vždycky nemají čas? Přistupte na program!

 • Proč cestovatel v čase dostal pokutu za překročení rychlosti? Projížděl minulostí příliš rychle.

 • Jak se říká roku, který je vždy plný překvapení? Nečekaný zvrat!

 • Jak se říká hodinkám, které neustále utíkají? Hodinky na útěku!

 • Proč byl cestovatel v čase vyhozen z rozvozu pizzy? Pořád rozvážel pizzu do špatného času!

 • Jak se říká hodinám, které neustále ztrácejí ručičky? Bezmocné hodinky!

 • Jak se říká kalendáři, ve kterém se vždycky pletou data? Zmatený plánovač!

 • Jak se říká roku, který je vždy plný zklamání? Zklamání!

 • Jak se říká hodinkám, kterým neustále dochází baterie? Hodinky bez energie!

 • Proč byl cestovatel v čase vyhozen ze stavební firmy? Pořád stavěl domy, které v budoucnosti zmizí.

 • Jak se říká hodinám, které se neustále ztrácejí? Dobrodružné hodinky!

🦋 METAFORY O PSEUDOORIENTACI V ČASE
#

 • Čas je jako poddajná nit, která se natahuje a smršťuje, protkává gobelín našich životů a utváří naše zkušenosti do složitých vzorců.

 • Čas je jako řeka okamžiků, která neúnavně teče k neviditelnému horizontu a unáší nás po svých proudech, je to cesta nekonečných možností.

 • Čas je jako labyrint vzpomínek, bludiště ozvěn a odrazů, které nás provází chodbami naší minulosti a utváří naše vnímání přítomnosti.

 • Čas je jako křehké přesýpací hodiny, jejichž zrnka stékají dolů a každé zrnko představuje prchavý okamžik, připomínku pomíjivosti existence.

 • Čas je jako sen ve snu, surrealistická krajina možností, kde se prolíná minulost, přítomnost a budoucnost, což zpochybňuje naše chápání reality.

 • Čas je jako přeskakující deska, známé melodie se opakují, ale s každým přehráním se objevují nové nuance, cyklický tanec nostalgie a očekávání.

 • Čas je jako kyvadlo, které se houpe, zaznamenává plynutí okamžiků, osciluje mezi očekáváním a lítostí, neustále připomíná pomíjivost.

 • Čas je jako kaleidoskop zkušeností, který se neustále posouvá a mění, vytváří nové vzorce a perspektivy, nekonečný tanec iluzí.

 • Čas je jako nepředvídatelný příliv a odliv, který nás vtahuje do hlubin minulosti a směřuje k břehům budoucnosti, je to cesta za poznáním.

 • Čas je jako šeptající vítr, který přináší hlasy minulosti, přítomnosti a budoucnosti, a jemně připomíná, že jsme všichni propojeni tkaninou času.

 • Čas je jako nedokončená skládačka, jejíž kousky jsou roztroušeny po krajině našich životů a která je výzvou k nalezení smyslu a souvislostí v útržcích paměti.

 • Čas je jako řeka, která teče proti proudu, vzdoruje přírodním zákonům, ale odráží náš vnitřní boj s nepřízní osudu, což je důkazem houževnatosti lidského ducha.

 • Čas je jako labyrint bez východu, bludiště voleb a důsledků, připomínka toho, že jsme strůjci svých osudů a zodpovědní za to, jakou cestu si zvolíme.

 • Čas je jako zrcadlo, v němž se odráží budoucnost, zkreslená našimi obavami a nadějemi, a přesto nabízí záblesky možností, výzvu, abychom své osudy utvářeli s rozmyslem.

 • Čas je jako lucidní sen, v němž můžeme vědomě ovládat děj, připomínka moci, kterou máme při utváření své reality.

 • Čas je jako paradox, rozpor, který se vzpírá logice, a přesto je klíčem k pochopení složitosti existence, připomínkou toho, že musíme přijmout neznámé, abychom skutečně pochopili své místo ve vesmíru.

 • Čas je jako spirála, která nás vrací do stejného bodu, ale navždy se mění, cyklický tanec růstu a proměny, připomínka toho, že změna je jedinou konstantou.

 • Čas je jako smyčka, která opakuje známé vzorce, ale nabízí nové příležitosti, připomíná nám, že se můžeme vymanit z koloběhu minulosti a vytvořit nové začátky.

 • Čas je jako ozvěna, která mizí v dálce, ale navždy se otiskuje do struktury existence, připomíná, že naše činy a slova zanechávají ve světě nesmazatelnou stopu.

 • Čas je jako šepot v uchu vesmíru, sotva slyšitelný, ale nesoucí hluboké poselství, připomínající, že musíme pozorně naslouchat jemnému šepotu vesmíru, abychom skutečně pochopili své místo v něm.

 • Čas je jako stín, vždy přítomný, ale neuchopitelný, připomínající, že se neustále pohybujeme v tanci světla a tmy, života a smrti, stvoření a zničení.

 • Čas je jako paradox, rozpor, který možná nikdy zcela nevyřešíme, ale zároveň je zdrojem úžasu a inspirace, připomínkou toho, že vesmír je plný záhad, které čekají na prozkoumání.

 • Čas je jako labyrint, bludiště cest a voleb, které nás vedou k nečekaným cílům, a připomíná nám, že my sami jsme strůjci svých cest a jsme zodpovědní za to, abychom se orientovali v zákrutách, které nás čekají.

 • Čas je jako zrcadlo, které odráží naše pravé já, ale je zkreslené naším vnímáním, je výzvou, abychom se viděli jasně a přijali své nedokonalosti, abychom přijali své nedostatky jako nedílnou součást své jedinečné identity.

 • Čas je jako řeka, která nekonečně plyne k neznámému cíli a unáší nás svými proudy, je to cesta nekonečných možností, připomínka toho, že jsme všichni součástí obrovského a propojeného vesmíru, který se věčně pohybuje vpřed a vyvíjí.

📚 ZDROJE:
#

@book Connirae Andreas; Steve Andreas, 1987; Change Your Mind and Keep the Change: 9780911226294, ISBN 9780911226294.

@book M.D. Cooper, Linn F., Milton H. Erickson, 1959; Time Distortion in Hypnosis: An Experimental and Clinical Investigation, ISBN 978-1899836956

@book L. Michael Hall, Bob G. Bodenhamer, 1998; Adventures with Time Lines, ISBN 978-0916990428

@video Richard Bandler: Bandler: Stav techniky: (NLP Neuro-Linguistic Programming Live Seminar, 3 Tape Set)

@video Making futures real - 1983, Leslie Cameron-Bandler

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOSTI S PSEUDOORIENTACÍ V ČASE
#

“Zkusila jsem se pseudoorientovat v čase, abych vyhrála v loterii, ale dostala jsem jen budoucnost, ve které budu dobrá v pletení.” - Neznámý

 • Četl jsem knihy, sledoval videa, navštěvoval semináře a cvičil na sobě i na ostatních. Své znalosti o budoucnosti jsem začal chápat prostřednictvím dostupných nástrojů z oblasti NLP a neurovědy. Postupem času jsem získal mnoho zkušeností a jsem kompetentní a jistý v tom, že si dokážu zapamatovat, zpřístupnit a získat jakákoli důležitá data z budoucnosti. Doporučuji vám, abyste si pro své první sezení vyhledali odborníka, který má znalosti, dovednosti, zkušenosti a eleganci.

✏️ ZÁVĚR
#

Zkreslení času, tedy vnímání času, který plyne rychleji nebo pomaleji než obvykle, může být mocným nástrojem osobního rozvoje. Změnou vnímání času můžeme získat nový pohled na svůj život, osvobodit se od omezujících přesvědčení a vytvořit si spokojenější budoucnost.

 • Zpřístupnění a zpracování obtížných vzpomínek a emocí. Zkreslení času nám může pomoci vrátit se k obtížným vzpomínkám a emocím, které nás mohou brzdit, a zpracovat je. Zpomalením času můžeme těmto zážitkům hlouběji porozumět a začít se z nich léčit.

 • Uvolnění a hlubší soustředění na cíle. Zkreslení času nám může pomoci uvolnit se a hlouběji se soustředit na cíle. Zpomalením času můžeme eliminovat rušivé vlivy a vytvořit si soustředěnější a produktivnější stav mysli.

 • Zvýšení kreativity a vhledu. Zkreslení času může zvýšit naši kreativitu a vhled. Zpomalením času můžeme proniknout do svého podvědomí a generovat nové nápady a řešení.

 • Odprostit se od omezujících přesvědčení. Zkreslení času nám může pomoci osvobodit se od omezujících přesvědčení, která nás mohou brzdit. Zpomalením času můžeme tato přesvědčení zpochybnit a vytvořit si nová, více posilující.

 • Vytvořte si spokojenější budoucnost. Zkreslení času nám může pomoci vytvořit spokojenější budoucnost. Zpomalením času můžeme činit vědomější rozhodnutí o svém životě a sladit své jednání se svými hodnotami a cíli.

Pokud máte zájem o využití zkreslení času pro osobní rozvoj, můžete použít několik technik. Mezi tyto techniky patří hypnóza, meditace a všímavost. Můžete také experimentovat s různými metodami změny vnímání času, jako je poslech binaurálních beatů nebo sledování videí, která vytvářejí pocit zkreslení času.

Je důležité si uvědomit, že zkreslení času je mocný nástroj, který by se měl používat opatrně. Pokud se u vás objeví negativní vedlejší účinky, jako je úzkost nebo disociace, je důležité přestat techniku používat a vyhledat odbornou pomoc.

Celkově může být zkreslení času cenným nástrojem osobního rozvoje. Pomocí tohoto nástroje můžeme získat nový pohled na svůj život, osvobodit se od omezujících přesvědčení a vytvořit si spokojenější budoucnost.

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Nov 27, 2023), 🕥 PSEUDO ORIENTACE V ČASE https://innerknowing.xyz/cs/post/20231128-pseudo-orientation-in-time/

🗂️ Representation 📁 Communication 🏷️ Tools Metaphors NLP

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Representation - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

🎭 IDENTIFIKACE V HLUBOKÉM TRANSU
🕙 20 min
🏆 NLP MODELOVÁNÍ - KOMPLEXNÍ PRŮVODCE
🕙 17 min
🔗 KDO JSEM - SUBJEKTIVNÍ TEST OSOBNOSTI
🕙 15 min