Přeskočit na hlavní obsah

VÝKONNÝ POZNÁMKOVÝ SYSTÉM PRO OSOBNÍ SPRÁVU ZNALOSTÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Image credit - [Angelo Giordano](https://pixabay.com/es/photos/coleccionista-documentos-oficina-3930337/)
Image credit - Angelo Giordano
 1. ČLÁNKY/

🗂️ ZETTELKASTEN JE ZPŮSOB MYŠLENÍ A UČENÍ

Obsah
Instruction - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

“Zettelkasten je způsob života. Je to způsob myšlení, učení a tvoření, který vám může pomoci žít plnohodnotnější a produktivnější život.” Niklas Luhmann

📄 ABSTRAKT
#

Zettelkasten neboli Druhý mozek je systém vzájemně propojených znalostí, který lze využít pro osobní správu znalostí, celoživotní učení a kreativní myšlení. Je to způsob, jak si dělat poznámky, organizovat myšlenky a vytvářet souvislosti mezi myšlenkami. Metoda Zettelkasten spočívá ve vytváření jednotlivých poznámek, které jsou vzájemně propojeny klíčovými slovy a pojmy. Tyto poznámky lze vzájemně propojovat různými způsoby, což vám umožní zkoumat souvislosti mezi myšlenkami a vidět nové vzorce.

🤔 NAUČTE SE ZETTELKASTEN
#

Zettelkasten je systém pro psaní poznámek a správu znalostí, který vyvinul německý sociolog Niklas Luhmann. Je navržen tak, aby usnadňoval organizaci, propojování a vyhledávání informací. Zde je obecný návod, jak Zettelkasten používat:

 1. Zachycení myšlenek: Kdykoli narazíte na novou informaci nebo vás něco napadne, zapište si to jako “poznámku” nebo “zettelkasten”. Každá poznámka by se měla zaměřit na jeden koncept nebo myšlenku.

 2. Používejte atomicitu: Každá poznámka musí být stručná a samostatná. To pomáhá vytvářet modulární a vzájemně propojené poznámky.

 3. Vytvářejte jedinečné identifikátory: Každé poznámce přiřaďte jedinečný identifikátor. Může to být číslo nebo alfanumerický kód. Tento identifikátor vám umožní odkazovat na související poznámky a propojovat je.

 4. Vytvářejte spojení: Při vytváření nových poznámek je propojte se stávajícími relevantními poznámkami. Pomocí jedinečných identifikátorů vytvářejte vztahy mezi různými koncepty nebo myšlenkami.

 5. Vytvořte si systém značek: Zavedete systém značek nebo klíčových slov pro kategorizaci poznámek. Tyto značky pomohou při organizaci a vyhledávání informací na základě konkrétních témat nebo námětů.

 6. Propojujte zpětně a dopředu: Při vytváření nové poznámky se odkazem na související poznámky vraťte zpět. Podobně aktualizujte starší poznámky pomocí odkazů na nově vytvořené poznámky. Toto obousměrné propojování posiluje síť vazeb v rámci vašeho Zettelkastenu.

 7. Přezkoumávejte a revidujte: Pravidelně kontrolujte a revidujte své poznámky, abyste zajistili přesnost, aktualizovali informace nebo upřesnili propojení. Postupem času se váš Zettelkasten bude vyvíjet a bude komplexnější.

 8. Vyhledávejte informace: Když potřebujete získat přístup ke konkrétním informacím, použijte k navigaci ve svém Zettelkastenu své značky a propojenou strukturu. Postupujte podle odkazů a zkoumejte související pojmy, abyste získali hlubší porozumění.

Nezapomeňte, že Zettelkasten je flexibilní systém a můžete si jej přizpůsobit svým potřebám. Klíčem je zachytit, propojit a uspořádat informace způsobem, který zvyšuje vaše porozumění a umožňuje efektivní vyhledávání znalostí.

🛠️ NÁSTROJE
#

Nástroje Zettelkasten jsou softwarové aplikace nebo platformy určené k usnadnění implementace a správy systému Zettelkasten. Zettelkasten je metoda správy znalostí vyvinutá německým sociologem Niklasem Luhmannem, která spočívá v uspořádání a propojení poznámek za účelem vytvoření sítě znalostí.

Nástroje Zettelkasten obvykle nabízejí vlastnosti a funkce, které podporují principy systému Zettelkasten, jako např:

 1. Vytváření a organizace poznámek: Tyto nástroje umožňují uživatelům snadno vytvářet jednotlivé poznámky neboli “Zettely”. Poznámky lze uspořádat do kategorií, značek nebo složek, což usnadňuje jejich vyhledávání a navigaci.

 2. Vzájemné propojování a zpětné propojování: Nástroje Zettelkasten umožňují uživatelům vytvářet odkazy mezi souvisejícími poznámkami, což usnadňuje vytváření sítě znalostí podobné webu. Zpětné odkazy neboli obousměrné odkazy usnadňují navigaci mezi propojenými poznámkami.

 3. Vyhledávání a získávání informací: Pokročilé možnosti vyhledávání pomáhají uživatelům rychle najít konkrétní poznámky nebo relevantní informace v rámci jejich Zettelkasten. Fulltextové vyhledávání, filtrování podle značek a další možnosti vyhledávání zlepšují dostupnost uložených znalostí.

 4. Metadata a systémy organizace: Nástroje Zettelkasten často poskytují možnosti přidávání metadat k poznámkám, jako je datum vytvoření, datum změny a klíčová slova. Některé nástroje také podporují různé systémy organizace, včetně hierarchických struktur, grafických vizualizací nebo vlastního uspořádání.

 5. Synchronizace mezi platformami: Mnoho nástrojů Zettelkasten nabízí synchronizaci napříč různými zařízeními a platformami, což zajišťuje, že vaše poznámky jsou dostupné a aktuální, ať už pracujete kdekoli.

 6. Podpora Markdown: Markdown je lehký značkovací jazyk, který se běžně používá pro psaní a formátování poznámek. Nástroje Zettelkasten často podporují syntaxi Markdown a umožňují uživatelům přidávat do poznámek záhlaví, odrážky, obrázky a další formátovací prvky.

 7. Funkce exportu a importu: Nástroje Zettelkasten obvykle umožňují import a export poznámek v různých formátech, jako je prostý text, Markdown nebo běžné typy souborů, například PDF, aby se zabránilo uzamčení dodavatele a zajistila se přenositelnost dat.

MEZI OBLÍBENÉ OPEN SOURCE NÁSTROJE ZETTELKASTEN PATŘÍ:
#

 • Obsidian: Výkonný nástroj pro tvorbu poznámek a správu znalostí, který podporuje obousměrné propojení, zpětné odkazy a rozsáhlé možnosti přizpůsobení.
 • Logseq: Webový nástroj pro zápis poznámek se zaměřením na obousměrné propojování, který uživatelům umožňuje vytvářet síť vzájemně propojených myšlenek a nápadů.
 • Zettlr: Zettelkasten: multiplatformní editor Markdown určený k vytváření a správě poznámek ve stylu Zettelkasten s funkcemi, jako je vzájemné propojování, zpětné odkazy a inline značky.
 • VS Code s rozšířením Dendron nebo Foam
 • Hugo nebo Second Brain lze používat online ve veřejném, soukromém úložišti nebo offline
 • Existuje mnoho dalších.

Tyto nástroje se zaměřují na zvýšení produktivity, kreativity a schopnosti propojovat myšlenky, a proto jsou oblíbené mezi výzkumníky, spisovateli a všemi, kteří se zajímají o efektivní správu znalostí.

✍️ OVLÁDNUTÍ UMĚNÍ PSANÍ ZETTELKASTEN POZNÁMKY
#

 1. Začněte s atomicitou: Podstata Zettelkastenu spočívá v rozčlenění složitých myšlenek na atomické jednotky. Každá poznámka by měla představovat jeden koncept, myšlenku nebo informaci. To umožňuje snadnější organizaci a vyhledávání při pozdějším propojování poznámek.

 2. Vytvářejte smysluplné názvy: Každé poznámce dejte jasný, výstižný a smysluplný název. Dobře vytvořený název vám nejen pomůže na první pohled pochopit obsah poznámky, ale také pomůže při vytváření souvislostí mezi souvisejícími poznámkami. Zvažte použití popisných klíčových slov, abyste zvýšili možnost vyhledávání. Mnoho lidí vyhledává své vzpomínky podle dat, osob nebo míst. Použijte to, co je pro vás nejlepší

 3. Zahrňte metadata: Vedle názvu uvádějte v každé poznámce metadata, jako je datum vytvoření, zdroj, autor a značky. Tyto údaje poskytují kontext a pomáhají při organizaci a vyhledávání v Zettelkasten. Konzistentní konvence metadat zefektivní váš pracovní postup a zpřístupní vaši sbírku poznámek.

 4. Používejte vlastní slova: Při tvorbě poznámek Zettelkasten se snažte vysvětlit pojmy a myšlenky vlastními slovy. Tento postup vás donutí hlouběji se zabývat materiálem a zlepší vaše porozumění. Vyvarujte se doslovného kopírování ze zdrojů, pokud se nejedná o přímou citaci. Při vysvětlování buďte struční, ale přesní.

 5. Využívejte vzájemné propojování: Jedním z charakteristických rysů Zettelkasten je síť vzájemně propojených poznámek. Propojujte související poznámky vytvářením hypertextových odkazů nebo odkazů v rámci každé poznámky. Toto vzájemné odkazování usnadňuje objevování nových poznatků, posiluje vztahy mezi myšlenkami a pomáhá vám efektivně se orientovat v úložišti znalostí.

 6. Zahrňte kontextové odkazy: Při odkazování na externí zdroje uvádějte dostatek kontextových informací, abyste pochopili relevanci a význam zdroje. V rámci poznámky uveďte shrnutí nebo klíčové poznatky ze zdrojového materiálu. Tento postup nejen šetří čas při opětovném procházení poznámky, ale také ji činí nezávislou na původním zdroji.

 7. Přezkoumání a revize: Pravidelně kontrolujte a revidujte své poznámky Zettelkasten, abyste zajistili přesnost, jasnost a ucelenost. Jakmile získáte nové poznatky a objevíte souvislosti mezi myšlenkami, aktualizujte odpovídajícím způsobem své stávající poznámky. Přijměte iterativní povahu procesu a nechte svůj Zettelkasten v průběhu času růst a vyvíjet se.

 8. Využití digitálních nástrojů: Zatímco Zettelkasten lze realizovat pomocí fyzických indexových karet, digitální nástroje nabízejí řadu výhod, pokud jde o možnost vyhledávání, škálovatelnost a dostupnost. K dispozici jsou různé softwarové možnosti, například Roam Research, Obsidian, Logseq, Hugo Second brain, které poskytují funkce speciálně určené pro zapisování poznámek ve stylu Zettelkasten.

🔮 ZKOUMÁNÍ PRŮSEČÍKU LIDSKÉ A UMĚLÉ INTELIGENCE
#

Úvod:

S nebývalým technologickým pokrokem se oblasti umělé inteligence (AI) a interakce člověka s počítačem neustále vyvíjejí. Dva významné přístupy v této oblasti jsou Zettelkastenova metodika a vývoj výkonných modelů umělé inteligence, jako jsou GPT-4, BARD a LAMA. Ačkoli obě techniky mají za cíl zlepšit správu znalostí a vyhledávání informací, výrazně se liší ve svých základních principech a aplikacích. V tomto příspěvku pronikneme do složitostí metodiky Zettelkasten a těchto pokročilých modelů AI a prozkoumáme jejich silné stránky, omezení a potenciální průniky.

ZETTELKASTEN: ANALOGOVÝ PŘÍSTUP KE SPRÁVĚ ZNALOSTÍ
#

Zettelkasten, německý termín znamenající “šuplík”, je staletí stará metoda organizace znalostí ve fyzickém formátu. Spočívá ve vytváření a propojování jednotlivých poznámek neboli “zettelů”, které zachycují myšlenky, koncepty a souvislosti mezi nimi. Ukládáním a propojováním těchto zettels mohou uživatelé vytvářet síť znalostí, která usnadňuje zkoumání.

Silné stránky Zettelkasten:

 1. Aktivní učení: Zettelkasten povzbuzuje uživatele k aktivnímu zacházení s informacemi propojováním a syntézou myšlenek, což podporuje hlubší porozumění.
 2. Serendipita: Serendipitous: Fyzické procházení propojenými zettely často vede k nečekaným poznatkům a novým souvislostem.
 3. Kontextualizace: Zettelkasten umožňuje uživatelům díky zachycení kontextu každé poznámky pochopit důvody a myšlenkové procesy, které vedly ke konkrétním nápadům.

Omezení funkce Zettelkasten:

 1. Ruční práce: Vytvoření a udržování systému Zettelkasten vyžaduje značné časové nároky a úsilí, zejména při práci s velkým objemem informací.
 2. Omezená škálovatelnost: Fyzická povaha systému Zettelkasten ztěžuje škálování systému pro rozsáhlé sbírky nebo společné použití.
 3. Vyhledávání informací: Zettelkasten sice podporuje průzkum, ale vyhledávání konkrétních informací v síti může být těžkopádné a časově náročné.

MODELY UMĚLÉ INTELIGENCE: GPT-4, BARD A LAMA
#

Na druhé straně nedávný pokrok v oblasti umělé inteligence vedl k vývoji výkonných jazykových modelů, jako jsou GPT-4 (Generative Pre-trained Transformer), BARD (Base Attentive Reader for Documents) a LAMA (Language Model for Text Editing). Tyto modely využívají algoritmy strojového učení a obrovské množství dat k vytváření textu podobného lidskému, k zodpovídání otázek a k pomoci při různých znalostně náročných úlohách.

Silné stránky modelů umělé inteligence:

 1. Rychlost a efektivita: Modely AI dokáží rychle zpracovávat a analyzovat obrovské objemy dat, což umožňuje rychlé vyhledávání a syntézu informací.
 2. Zpracování přirozeného jazyka: Vynikají v porozumění a generování lidského jazyka, což umožňuje bezproblémovou interakci mezi uživateli a systémem AI.
 3. Průběžné učení: Modely AI mohou být trénovány na nových datech, což znamená, že mohou být v reálném čase informovány o nejnovějších poznatcích a vývoji.

Omezení modelů AI:

 1. Nedostatek kontextu: Modely AI sice vynikají v napodobování lidské řeči, ale často jim chybí hluboké porozumění a pochopení souvislostí, což vede k možným nepřesnostem nebo chybným interpretacím.
 2. Etické aspekty: Modely AI musí být pečlivě navrženy a monitorovány, aby se řešily otázky, jako je zaujatost, spravedlnost a ochrana soukromí.
 3. Závislost na kvalitě dat: Výkonnost modelů AI do značné míry závisí na kvalitě a reprezentativnosti trénovacích dat, která mohou vnášet zkreslení, pokud nejsou vhodně řešena.

KŘIŽOVATKA: VYUŽITÍ VZÁJEMNĚ SE DOPLŇUJÍCÍCH SILNÝCH STRÁNEK
#

Přestože modely Zettelkastena a umělé inteligence fungují na odlišných principech, existuje potenciál jejich průniku v oblasti správy znalostí a vyhledávání informací. Kombinací aktivního učení a kontextualizace Zettelkastenu s rychlostí a efektivitou modelů AI mohou uživatelé těžit z hybridního přístupu, který maximalizuje kreativitu, nápaditost a dostupnost informací.

Možné synergie:

 1. Zettelkasten s podporou AI: Integrace modelů AI do systémů Zettelkasten může zlepšit vyhledávání informací, automatické návrhy odkazů a generování poznámek s ohledem na kontext.
 2. Kontextové porozumění: Modely AI by mohly být vyškoleny k lepšímu porozumění kontextu a vzájemným vazbám mezi zettelkasteny, což by napomohlo inteligentnějšímu vyhledávání a zkoumání znalostí.

😆 VTIPY
#

 • Proč se systém Zettelkasten ztratil? Měl příliš mnoho zpětných odkazů.
 • Jak se říká systému Zettelkasten, který je stále v pohybu? Mobilní kasten.
 • Jak nejlépe uspořádat systém Zettelkasten? S velkou dávkou trpělivosti a spoustou času.
 • Jaký je rozdíl mezi systémem Zettelkasten a hromadou papírů? Systém Zettelkasten je organizovaný.
 • Jak se říká systému Zettelkasten, který se stále zvětšuje? Rostoucí kasten.
 • Jak nazýváte systém Zettelkasten, který je plný vzájemně propojených myšlenek? Myšlenková mapa.
 • Jak se říká systému Zettelkasten, který existuje už dlouho? Zkušený kasten.
 • Jak se říká systému Zettelkasten, který používá mnoho lidí? Komunální kasten.
 • Jak nazýváte systém Zettelkasten, který byl použit k řešení mnoha problémů? Kasten pro řešení problémů.

🦋 METAFORY
#

 • Zettelkasten je jako zahrada nápadů, kde můžete zasadit semínka, zalévat je a sledovat, jak rostou.
 • Zettelkasten je jako myšlenková mapa, kde si můžete vizualizovat souvislosti mezi svými nápady.
 • Zettelkasten je jako kartotéka, kam můžete organizovaně ukládat své poznámky a nápady.
 • Zettelkasten je jako skládačka, kde můžete skládat své myšlenky a vytvářet nové poznatky.
 • Zettelkasten je jako fraktál, kde každá poznámka obsahuje menší poznámky, které obsahují ještě menší poznámky atd.
 • Zettelkasten je jako labyrint, kde můžete bloudit svými myšlenkami a nápady a objevovat nové cesty a souvislosti.
 • Zettelkasten je jako řeka, kde vaše myšlenky volně plynou a nečekaným způsobem se navzájem propojují.
 • Zettelkasten je jako oheň, kde se vaše myšlenky mohou rozhořet a proměnit v něco nového.
 • Zettelkasten je jako kvásek, kde se vaše myšlenky mohou kultivovat a časem růst.
 • Zettelkasten je jako bonsajový strom, kde můžete své myšlenky pečlivě ořezávat a tvarovat, abyste vytvořili něco krásného.
 • Zettelkasten je jako jazzová improvizace, při které můžete vzít své poznámky a nápady a hrát si s nimi novými a nečekanými způsoby.
 • Zettelkasten je jako umělecké dílo, kde můžete tvůrčím a smysluplným způsobem vyjádřit své myšlenky a nápady.
 • Zettelkasten je jako cesta, na které můžete zkoumat své myšlenky a nápady a objevovat nové věci o sobě.

📚 ZDROJE:
#

@article Úvod do Zettelkasten z zettelkasten.de

@article Metoda Zettelkasten

@book Sönke, Ahrens. (2022). Jak si dělat chytré poznámky: Jedna jednoduchá technika, která podpoří psaní, učení a myšlení.

@video Uspořádejte si své znalosti pomocí Zettelkastenu

Naším nejdůležitějším a nejtěžším úkolem není hledat správné odpovědi, ale najít správné otázky, protože “je jen málo věcí tak neužitečných, ne-li nebezpečných, jako správná odpověď na špatnou otázku”. Peter Drucker

✏️ ZÁVĚR:
#

Zvládnutí umění psaní poznámek Zettelkasten vyžaduje disciplínu, důslednost a ochotu hluboce se zabývat svými myšlenkami. Rozčleněním složitých pojmů, vytvořením smysluplných vzájemných vazeb a využitím digitálních nástrojů si můžete vytvořit osobní úložiště znalostí, které podporuje kreativitu, zlepšuje učení a umožňuje vám vytvářet nové poznatky. Začněte v malém, přijměte tento proces a sledujte, jak váš Zettelkasten rozkvete v mocný nástroj pro generování nápadů a správu znalostí. Šťastné zapisování poznámek!

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Aug 1, 2023), 🗂️ ZETTELKASTEN JE ZPŮSOB MYŠLENÍ A UČENÍ https://innerknowing.xyz/cs/post/20230801-zettelkasten/

🗂️ Instruction 📁 Knowledge 🏷️ Zettelkasten Organisation Learning

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Instruction - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

🦄 SKUPINA NLP MASTERCLASS AHA A PRAXE
🕙 4 min
🌺 HAVAJSKÁ ZMĚNA VÍRY HUNA 360°
🕙 9 min
🔍 SUBMODALITY - MALÉ DETAILY VELKÝ VÝZNAM
🕙 6 min