Přeskočit na hlavní obsah

URYCHLENÍ RŮSTU. UVOLNĚTE OMEZUJÍCÍ PŘESVĚDČENÍ, ROZTOČTE SE DO NOVÝCH MOŽNOSTÍ.

🌈 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION ZDARMA
 1. Články/

🌈 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION ZDARMA

📁 Tools Learning 🏷️ NLP Tools Metaphors
🕙 25 min
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Autor
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Obsah
Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Image credit: Arek Socha

“Zkusil jsem transformaci jádra a teď je moje jádro tak transformované, že dělá Macarenu!” - Neznámý

📄 ABSTRAKT 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION
#

“Základní transformace: Connirae Andreas je svépomocná kniha, která představuje proces Core Transformation, metodu osobní transformace a uzdravení. Kniha vysvětluje, jak identifikovat a transformovat omezující přesvědčení a vzorce chování prostřednictvím přístupu k “jádrovým stavům” - hlubokým úrovním vynalézavosti uvnitř sebe sama - a práce s nimi. Prostřednictvím řady cvičení krok za krokem se čtenáři naučí měnit své perspektivy, zlepšovat vztahy a zvyšovat vnitřní klid a štěstí.

V dokumentu “Základní transformace: Connirae Andreas nás vezme na cestu do hlubin naší mysli a odhalí skryté poklady, které se skrývají pod vrstvami společenských očekávání a omezení, jež si sami ukládáme. Proniknutím do těchto nepolapitelných “základních stavů” získáme přístup k bezmezným zásobárnám tvořivosti, soucitu a moudrosti, které trpělivě čekají na uvolnění. Andreas nás podmanivou prózou připomínající největší dobrodružství Julese Verna neohroženě vede k osvícení a cestou se vzpírá konvenčním normám. Připravte se na neobyčejnou výpravu, která se nepodobá žádné jiné; připravte se na odhalení, která přesahují hranice představivosti!

VÝHODY 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION
#

“Dřív jsem měl jádro, ale po transformaci se myslím změnilo v lahodnou koblihu. Říkám tomu ‘jádro-oříšek’!” - Neznámý

Přínosy základní transformace:

1. Hluboká a trvalá změna Jádrová transformace usnadňuje hlubokou a trvalou změnu na základní úrovni bytí. Řešením a transformací hluboce zakořeněných přesvědčení a emocí dochází u jednotlivců k trvalým změnám, které pozitivně ovlivňují jejich myšlení, chování a celkovou pohodu.

2. Osobní růst a seberealizace: Základní transformace nabízí silný rámec pro osobní růst a seberealizaci. Prostřednictvím tohoto procesu jednotlivci získávají hlubší porozumění sobě samým, svým hodnotám a svému skutečnému potenciálu, což jim umožňuje žít autentičtější a plnohodnotnější život.

3. Léčení citových zranění: Jádrová transformace pomáhá jednotlivcům léčit citová zranění a uvolňovat negativní emoce, které se v nich mohly ukládat po celá léta. Díky přístupu k těmto emocím a jejich transformaci jedinci zažívají pocit svobody, klidu a emoční pohody.

4. Zvýšený soucit se sebou a sebepřijetí: Základní transformace kultivuje soucit se sebou a sebepřijetí. Prostřednictvím tohoto procesu si jedinci rozvíjejí větší smysl pro porozumění, laskavost a přijetí sebe sama, což vede ke zvýšení sebeúcty a sebelásky.

5. Transformace omezujících přesvědčení: Jádrová transformace umožňuje jednotlivcům identifikovat a transformovat omezující přesvědčení, která je brzdí. Nahrazením těchto přesvědčení těmi posilujícími a pozitivnějšími získají jedinci nové perspektivy a otevřou se novým možnostem.

6. Zlepšení vztahů: Základní transformace zlepšuje vztahy tím, že podporuje větší porozumění, empatii a soucit. Když jednotlivci transformují svá základní přesvědčení a emoce, stávají se otevřenějšími a vnímavějšími, což vede ke zdravějším a plnohodnotnějším vztahům s ostatními.

7. Zvýšená emoční odolnost: Základní transformace buduje emoční odolnost tím, že pomáhá jednotlivcům rozvíjet zdravější mechanismy zvládání a dovednosti emoční regulace. Vybavuje jedince nástroji, které jim umožní zvládat životní výzvy s větší lehkostí a grácií.

8. Zvýšené sebeuvědomění: Jádrová transformace podporuje sebeuvědomění, což jednotlivcům umožňuje nahlédnout do svých myšlenek, emocí a chování. Toto zvýšené sebeuvědomění umožňuje jednotlivcům vědomě se rozhodovat a reagovat na situace způsobem, který je v souladu s jejich autentickým já.

9. Větší srozumitelnost a cílevědomost: Základní transformace pomáhá jednotlivcům ujasnit si jejich životní cíle a hodnoty. Prostřednictvím tohoto procesu se jednotlivci spojí se svou vnitřní moudrostí a intuicí, což vede k pocitu cíle, směřování a naplnění.

10. Celková pohoda: Základní transformace přispívá k celkové pohodě tím, že podporuje emocionální, psychickou a duchovní rovnováhu. Sladěním se svou podstatou a transformací omezujících vzorců zažívají jednotlivci větší radost, klid a pocit celistvosti svého života.

Je důležité si uvědomit, že přínosy základní transformace se mohou u každého jednotlivce lišit a že tento proces může vyžadovat čas, odhodlání a odborné vedení, aby se plně využil jeho potenciál.

🏛️ PŮVOD A PRINCIPY 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION
#

Jádro transformace vytvořily Connirae Andreasová a její sestra Tamara Andreasová. Na vytvoření tohoto transformačního přístupu k osobnímu růstu a uzdravení spolupracovaly.

 • Connirae Andreas, uznávaná psycholožka a odbornice na NLP (neurolingvistické programování), hluboce porozuměla síle jazyka, přesvědčení a nevědomé mysli. Tamara Andreasová, zkušená trenérka a terapeutka NLP, vnesla do vývoje Základní transformace své odborné znalosti a vhledy.

 • Connirae a Tamara Andreas společně zkombinovaly prvky z různých terapeutických metod, včetně NLP, psychologie a spirituality, a vytvořily metodu Core Transformation. Jejich spolupráce jim umožnila propojit své znalosti a zkušenosti a vyvinout komplexní a holistický přístup k osobní změně.

 • Počátky jádrové transformace sahají do 90. let 20. století, kdy Connirae a Tamara Andreasovy představily tento přístup veřejnosti prostřednictvím své knihy “Core Transformation: “Dosáhnout vnitřního pramene”. Kniha poskytovala průvodce procesem Core Transformation krok za krokem a nabízela praktické techniky a cvičení pro hlubokou vnitřní transformaci.

 • Od té doby si Základní transformace získala uznání a popularitu jako účinný přístup k osobnímu rozvoji a léčení. Connirae a Tamara Andreasovy významně ovlivnily životy mnoha lidí, kterým umožnily přístup k jejich vnitřním zdrojům, zbavily je omezení a umožnily jim žít autentičtější a plnohodnotnější život.

Je důležité ocenit společné úsilí Connirae i Tamary Andreas při vývoji a šíření Základní transformace, protože jejich společné odborné znalosti a poznatky utvářely tento transformační přístup.

Koncept “30denní výzvy “ má svůj původ v hnutí za sebezdokonalování a osobní rozvoj. I když je obtížné určit konkrétního původce 30denní výzvy, myšlenka zavázat se k určité činnosti nebo cíli po dobu 30 po sobě jdoucích dnů si postupem času získala oblibu.

 • Praxe zapojení se do činností po určitou dobu za účelem vytvoření návyku nebo dosažení určitého výsledku je rozšířená v různých oblastech. Jedním z významných příkladů jsou “30denní fitness výzvy”, které si získaly popularitu ve fitness komunitě. Tyto výzvy obvykle zahrnují závazek každodenního cvičení nebo specifického fitness cíle po dobu 30 dnů, jehož cílem je zlepšit fyzickou kondici a celkovou pohodu.

 • Koncept třicetidenní výzvy se ujal i v jiných oblastech, například v oblasti osobních financí, meditace, dekolterace, kreativity a mnoha dalších. Často se používá jako rámec, který poskytuje strukturu, motivaci a zodpovědnost pro jednotlivce, kteří se snaží o pozitivní změny ve svém životě.

 • Přitažlivost 30denní výzvy spočívá v jejím zvládnutelném časovém rámci, který jednotlivcům umožňuje soustředit své úsilí a dosáhnout hmatatelných výsledků v relativně krátkém období. Vytváří pocit odhodlání a naléhavosti, což jednotlivce povzbuzuje k tomu, aby se výzvě věnovali a rozvíjeli svou disciplínu.

 • Nástup sociálních médií a online komunit ještě více zpopularizoval fenomén 30denní výzvy. Lidé často sdílejí své zkušenosti, pokroky a podporu s ostatními, což podporuje pocit komunity a motivace.

 • Ačkoli je obtížné vysledovat původ 30denní výzvy u konkrétního zdroje, díky její účinnosti, která pomáhá jednotlivcům vytvářet nové návyky, dosahovat cílů a podporovat osobní růst, se stala široce rozšířeným přístupem v oblasti sebezdokonalování.

PRINCIPY 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION
#

1. Závazek: Účastníci se zavazují zapojit se do procesu základní transformace po dobu 30 po sobě jdoucích dní a věnovat se osobnímu růstu a transformaci.

2. Sebepoznání: Výzva povzbuzuje účastníky, aby prozkoumali své nitro a odhalili hluboce zakořeněná přesvědčení, emoce a vzorce, které mohou ovlivňovat jejich myšlení, chování a prožívání.

3. Všímavost: Účastníci jsou vybízeni k tomu, aby si během celé výzvy udržovali všímavost, zůstávali přítomní a uvědomovali si své myšlenky, emoce a fyzické pocity, zatímco se zapojují do procesu základní transformace.

4. Přijetí: Výzva zdůrazňuje důležitost přijetí sebe sama jako výchozího bodu transformace. Účastníci jsou povzbuzováni k přijetí sebepřijetí a soucitu se sebou samým, což vytváří podpůrný základ pro osobní růst.

5. Introspekce: Účastníci se věnují introspekci a přemýšlejí o svých základních přesvědčeních, hodnotách a přáních. Tento introspektivní proces umožňuje hlubší pochopení sebe sama a připravuje půdu pro transformační posuny.

6. Emoční uzdravení: Výzva uznává roli emocí v osobní transformaci. Účastníci jsou vedeni ke zkoumání a léčení emočních zranění, což usnadňuje větší emoční pohodu a odolnost.

7. Posílení: Výzva podporuje pocit posílení, protože účastníci odhalují své vnitřní zdroje a silné stránky. Toto posílení umožňuje jednotlivcům činit vědomá rozhodnutí a podnikat kroky v souladu s jejich autentickým já.

8. Pozitivní transformace: Výzva se zaměřuje na usnadnění pozitivní transformace na základní úrovni. Účastníci jsou vedeni k přeměně omezujících přesvědčení, emocí a vzorců na více posilující a podporující.

9. Integrace: Výzva zdůrazňuje důležitost integrace poznatků a změn, které jste během 30 dnů zažili, do každodenního života. Účastníci jsou vybízeni k tomu, aby principy a postupy Základní transformace uplatňovali i po skončení výzvy.

10. Podpora komunity: Výzva poskytuje podpůrnou komunitu, kde mohou účastníci sdílet své zkušenosti, výzvy a úspěchy. Tato komunitní podpora podporuje spojení a povzbuzení během celé cesty.

11. Osobní růst a pohoda: Hlavním cílem výzvy je podpora osobního růstu, pohody a seberealizace. Účastníci jsou povzbuzováni, aby přijali svou jedinečnou cestu transformace a pěstovali hlubší smysl pro účel a naplnění.

Třicetidenní výzva Core Transformation Free kombinuje tyto principy a nabízí účastníkům příležitost k hlubokému osobnímu růstu a transformaci. Poskytuje strukturovaný rámec a podpůrné prostředí, které umožňuje vydat se na transformační cestu sebepoznání a pozitivní změny.

🗨️ PRŮVODCE ÚČASTNÍKŮ 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gestech a zbarvení pleti a nepřekáželi klientovi, který si před sebou vytváří představy a metafory.
 • Modulujte hlas a mluvte pomalu a melodicky.
 • Zajímejte se o průzkum klientů.
 • Zopakujte klientova slova s použitím jeho hlasového projevu. Například když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova se zrychlila a tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste, abyste se přizpůsobili jeho výrazu nebo navštěvovali kurzy herectví, abyste se naučili to podstatné.
 • Spojte otázku a zkušenost se souřadicí spojkou a/jak/když.

💧 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION SCRIPT ZADANA NA EXPLORACI VLADIMIR KLIMSA
#

“Říká se, že proces transformace jádra je intenzivní, ale nečekal jsem, že bude tak intenzivní, že moje jádro začne hrát stand-up komedii!” - *Neznámý”

Vlad: “Dobrý den, co pro vás mohu dnes udělat?”

Klient: Klient: “Vím, že hluboko uvnitř mohu tento problém překonat, ale nějakým způsobem se stále projevuje chování, které je kontraproduktivní.”

Vlad: “Jaké to je experimentovat tuto situaci?”

Klient: Klient: “Mám pocit, že jsem se zasekl nebo se točím v kruhu.”

Vlad: “Pokud mi dovolíte, představím vám postup, který krok za krokem propojí tuto vaši část s vaší hlubší podstatou a dojde k transformaci. Dovolte si vrátit se zpět a znovu zažít, že jste uvízli nebo se pohybujete v kruhu, podívejte se, co jste viděli, slyšte, co jste slyšeli, a všímejte si pocitů, které jsou s tímto stavem spojeny. Zvětšete si obrazy, zesilte zvuk a prociťujte to tak, jak se to děje nyní. Ukažte mi oběma rukama místo, kde se pocit nachází. A popište jeho kvalitu. Je teplý, studený, těžký, lehký, pevný nebo plynulý, všimněte si jeho struktury a pohybu a zda se nějak točí? Vstupte do nitra tohoto pocitu a představte si, jaký je. Popište ho v kinestetických kvalitách.”

Klient: Roztáhne obě ruce před sebe a drží imaginární předmět velikosti melounu. “Je uvnitř mého těla, na úrovni pupku, těžký, pevný, studenější než moje tělo, má drsnou strukturu, jako by nebyl z leštěného dřeva, točí se směrem ke mně. Uvnitř tohoto vjemu vnímám teplo, lehkost a měkkost, což je překvapivé, a textura je hladká.”

Vlad: “Poděkujte za navázání komunikace s touto částí a požádejte tuto část. Co chceš? Hledej pozitivní záměr této části.’ Pak se uvolněte a čekejte na odpověď, která se může projevit jako hlas, představa nebo pocit.”

Klient: “Chce mě chránit před selháním. V minulé interakci jsem viděl a slyšel zklamání.”

Vlad: “Stejně jako já se každý den učíte nová slova a dovednosti a některé z těchto poznatků se vám vtiskují silněji. Jdi dovnitř a hledej odpověď. ‘Jak bych se chtěl v dané situaci zachovat, když si vzpomenu, že v mnoha interakcích s jinými lidmi jsi dokázal naplnit nebo překonat svůj potenciál’. Vstupte nebo se nadechněte do stavu, kdy se chováte novým způsobem plně a zcela.”

Klient: Klient: “Takhle jsem o tom nepřemýšlel. Jsem si jistý, když mluvím před 500 lidmi a navrhuji prodej. Rád bych měl tuto úroveň sebedůvěry i při navazování kontaktu se ženami. Dovedu si představit, že kdokoli to necítí, jsem to já.”

Vlad: “Děkuji této části za odpověď. A další krok je: Zeptejte se této části na to, jak být sebejistý vůči ženám. Co chceš díky tomu, že to máš, ještě hlubšího nebo důležitějšího? Pak se uvolněte a čekejte na odpověď, která se může projevit jako hlas, obraz nebo pocit.”

Klient: “Slyším slova a mám představu kotvy jako způsobu, jak být stabilní, a mám spojení s tím, co je nahoře.”

Vlad: “Děkuji této části za odpověď. A další krok je: Vstoupit nebo dýchat do stavu ukotvení plně a úplně. Požádej tuto kotvu, která představuje stabilitu a spojení s výše uvedeným. Co chceš prostřednictvím toho, že to máš, ještě hlubšího nebo důležitějšího? Pak se uvolněte a vyčkejte na odpověď, která se může projevit jako hlas, obraz nebo pocit”.

Klient: “Klid a přijetí.”

Vlad: “Děkuji této části za odpověď. A další krok je: Vstoupit nebo dýchat do stavu klidu a přijetí plně a úplně. Požádej o tento klid a přijetí. Co chceš prostřednictvím toho, že to máš, ještě hlubšího nebo důležitějšího? Pak se uvolněte a vyčkejte na odpověď, která se může projevit jako hlas, obraz nebo pocit”.

Klient: “Požehnaný.”

Vlad: “Děkuji této části za odpověď. A další krok je: Vstoupit nebo dýchat do stavu, kdy je člověk plně a úplně požehnaný. V tomto stavu blaženosti se ptej. Co chceš skrze to, že to máš, ještě hlubšího nebo důležitějšího? Pak se uvolněte a čekejte na odpověď, která se může projevit jako hlas, obraz nebo pocit.”

Klient: “Být se vším zajedno.”

Vlad: Děkuji této části za odpověď. A další krok je: Vstoupit nebo dýchat do stavu bytí v jednotě se vším plně a úplně. Požádej tento stav, abys byl jedno se vším. Co chceš prostřednictvím toho, že to máš, ještě hlubšího nebo důležitějšího? Pak se uvolněte a čekejte na odpověď, která se může projevit jako hlas, obraz nebo pocit.

Klient: “To je ono.”

Vlad: Děkuji této části za odpověď. A další krok je: Vstoupit nebo dýchat do stavu, kdy jste se vším plně a úplně sjednoceni. Požádej tento stav, abys byl jedno se vším. Je něco ještě hlubšího nebo důležitějšího? Pak se uvolněte a čekejte na odpověď, která se může projevit jako hlas, obraz nebo pocit.

Klient: “To je ono.”

Vlad: “Pozoruj a uvědomuj si, jak stav sjednocení se vším neustále prozařuje, proměňuje a obohacuje tvůj stav požehnání.”

Klient: Klient: “Zdá se, že je více přítomný. Cítím to plněji.”

Vlad: “Pozorujte a uvědomte si, jak stav sjednocení se vším neustále vyzařuje, proměňuje a obohacuje váš stav klidu a přijetí.”

Klient: .: “Jsem klidný a přijímám..”

Vlad: “Pozorujte a uvědomte si, jak stav sjednocení se vším neustále vyzařuje, proměňuje a obohacuje vaši stabilitu a spojení s výše uvedeným.”

Klient: Cítím se tak nějak pevnější a propojenější.

Vlad: “Pozorujte a uvědomte si, jak to, že jste se vším sjednoceni, neustále vyzařuje, proměňuje a obohacuje vaše interakce a přístup k ženám.”

Klient: “Uvědomil jsem si, že jsem obklopen ženami a přicházím s nimi do styku odmalička. Nic velkého, dokud neprojde atraktivní žena, a pak zase vím, kdo jsem. To, že jsem se vším sjednocen, mi umožňuje desenvolvovat na nových/starých cestách. Moc děkuji.”

Vlad: “Pokud se chcete o tomto procesu dozvědět více, můžete se zúčastnit cvičné skupiny a samozřejmě jej můžete využít i v jiných oblastech svého života. Pokud se chcete dozvědět osvědčené metody, jak oslovovat ženy, přečtěte si knihu Hra od Neila Strausse. Mějte se hezky.”

Core transformation

👣 ZÁKLADNÍ PROCES 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION
#

1. Vyberte si myšlenku, chování nebo pocit: Vyberte si konkrétní myšlenku, chování nebo pocit, který byste chtěli změnit nebo transformovat. Určete, na čem chcete pracovat nebo co v sobě chcete změnit.

2. Najděte pocit: Vstoupíte do situace související s vybranou myšlenkou, chováním nebo pocitem. Věnujte pozornost fyzickým pocitům, které se objevují ve vašem těle. Vyhledejte konkrétní pocit, který se zdá být spojen s částí odpovědnou za daný čin.

3. Navázání komunikace: Poděkujte straně odpovědné za senzaci za navázání komunikace s vámi. Zeptejte se této části: “Co chcete?”. Buďte trpěliví a vyčkejte na odpověď, která může přijít v podobě myšlenky, pocitu nebo obrazu.

4. Prozkoumejte výsledek: Poděkujte části za komunikaci a požádejte ji, aby vstoupila nebo se nadechla k výsledku toho, co chce. Zeptejte se: “Jaké to je, když už máte X plně a úplně?”. Dovolte části, aby se ponořila do prožitku, že má X tak, jak si přeje.

5. Hlubší význam a důležitost: Zeptejte se části: “Co chcete prostřednictvím tohoto X, co je ještě hlubší nebo důležitější?”. Prozkoumejte základní motivace nebo touhy, které vedou část k hledání X. Opakujte proces dotazování na hlubší význam a důležitost, dokud nedosáhnete základního stavu nebo touhy.

6. Obrácený řetězec: Začněte obracet řetězec otázek z kroků 4 a 5. Začněte základním stavem nebo přáním a zeptejte se: “Když už máte základní stav plně a úplně, jak už to, že máte základní stav, obohacuje prožitek X?”. Tuto otázku opakujte pro více iterací a nahrazujte XX, XXXX atd. požadovaným X.

7. Pozorujte změny: Pozorujte jakékoli změny nebo posuny ve svých myšlenkách, chování nebo pocitech, když zkoumáte spojení mezi základním stavem a požadovaným X. Všimněte si, jak již přítomnost základního stavu obohacuje a proměňuje vaše prožívání X.

8. Integrace části: Poděkujte části za její sdělení a integrujte ji do své bytosti. Přijměte část jako důležitý aspekt svého vnitřního prožívání a uznejte její přínos k vašemu růstu a pohodě.

9. Transformace minulých a budoucích zážitků: Použijte základní stav ke změně svého vztahu k minulým zážitkům souvisejícím s vybranou myšlenkou, chováním nebo pocitem. Vizualizujte si, jak používáte základní stav k proměně způsobu, jakým tyto zkušenosti vnímáte a jak na ně reagujete. Podobně si představte, jak používáte základní stav k formování budoucích zkušeností pozitivnějším a sladěnějším způsobem.

10. Upravte vztahy: Využijte základní stav k úpravě vztahů s ostatními. Zvažte, jak může ztělesnění základního stavu pozitivně ovlivnit vaše interakce a dynamiku s lidmi ve vašem životě. Vizualizujte si, jak jednáte s druhými lidmi z místa autenticity, soucitu a souladu se základním stavem.

Základní proces vám pomůže prozkoumat a transformovat konkrétní myšlenky, chování nebo pocity tím, že odhalíte hlubší touhy a integrujete základní stav do svého bytí. Umožní vám změnit perspektivu, obohatit vaše prožitky a kultivovat plnohodnotnější vztahy.

💪 MEDITACE 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION
#

1. Příprava: Najděte si klidné a pohodlné místo, kde můžete sedět nebo ležet. Několikrát se zhluboka nadechněte, abyste se soustředili a přenesli své vědomí do přítomného okamžiku.

2. Stanovení záměrů: Stanovte si jasný záměr věnovat se meditační praxi zaměřené na základní transformaci. Potvrďte svůj závazek prozkoumat a změnit vybranou myšlenku, chování nebo pocit.

3. Uvědomění si těla: Upozorněte na své tělo. Všimněte si všech oblastí napětí nebo nepohodlí a jemně uvolněte tělesné napětí pomocí hlubokého, vědomého dýchání. Dovolte svému tělu, aby se uvolnilo a stalo se vnímavým k procesu transformace.

4. Vizualizace: Vizualizujte si, jak vstupujete do situace související s vybranou myšlenkou, chováním nebo pocitem. Představte si pocity s ní spojené a pozorujte je bez posuzování. Věnujte chvíli vyhledání konkrétního pocitu, který představuje část zodpovědnou za daný čin.

5. Navázání komunikace: Ve vizualizaci vyjádřete vděčnost a uznání části, která je za tento pocit zodpovědná. Vyzvěte ji, aby s vámi komunikovala, a zeptejte se: “Co si přeješ?”. Buďte otevřeni přijímání jakýchkoli myšlenek, emocí nebo obrazů, které se objeví jako odpověď.

6. Prozkoumání výsledku: Poděkujte části za její sdělení a požádejte ji, aby vstoupila nebo se nadechla k výsledku toho, co chce. Vizualizujte si, že již máte X plně a úplně. Ponořte se do prožitku ztělesnění X a dovolte si pocítit radost, klid nebo naplnění, které s tím přicházejí.

7. Hlubší význam a důležitost: Zeptejte se části: “Co chcete prostřednictvím tohoto X, co je ještě hlubší nebo důležitější?”. Naslouchejte odpovědi, která se objeví, a pokračujte ve zkoumání základních motivací a přání, které stojí za snahou části o X. Tento proces dotazování opakujte, dokud nedosáhnete základního stavu nebo přání.

8. Obrácení řetězce: Začněte obracet řetězec otázek. Začněte základním stavem nebo přáním a zeptejte se: “Když už máte základní stav plně a úplně, jak už to, že máte základní stav, obohacuje prožitek X?”. Tuto otázku opakujte pro více iterací a nahrazujte XX, XXXX atd. požadovaným X.

9. Pozorování změny: Uvědomte si jakékoli posuny nebo změny ve svých myšlenkách, chování nebo pocitech, když zkoumáte spojení mezi základním stavem a požadovaným X. Všimněte si, jak již přítomnost základního stavu obohacuje a proměňuje vaše prožívání X. Dovolte si tuto proměnu plně ztělesnit.

10. Integrace a vděčnost: Vyjádřete vděčnost části za její komunikaci a přínos pro váš růst a pohodu. Přijměte tuto část jako nedílnou součást svého bytí a dovolte jí, aby se integrovala do vaší celé bytosti. Pociťujte v sobě pocit jednoty a celistvosti.

11. Transformace zážitků: Vizualizujte si, jak používáte základní stav ke změně svého vztahu k minulým zážitkům souvisejícím s vybranou myšlenkou, chováním nebo pocitem. Představte si, jak na tyto zážitky reagujete z místa, kde jste v souladu s jádrovým stavem, a přinášíte do těchto situací uzdravení a transformaci. Podobně si představte, jak používáte základní stav k utváření budoucích zkušeností pozitivnějším a sladěnějším způsobem.

12. Úprava vztahů: Rozšiřte transformaci na své vztahy s ostatními. Vizualizujte si, jak jednáte s ostatními z místa autenticity, soucitu a souladu se základním stavem. Pozorujte, jaký pozitivní dopad to má na vaše vzájemné vztahy a prohloubení vašich vazeb.

13. Závěr: Pomalu se vraťte do přítomného okamžiku. Několikrát se zhluboka nadechněte a jemně pohněte prsty na rukou a nohou. Zamyslete se nad vhledy a zážitky, které se objevily během meditace. Proměněnou energii si nesete s sebou, až budete pokračovat ve svém dni.

Pamatujte, že základní transformace je nepřetržitý proces a pravidelné cvičení prohloubí vaše porozumění a usnadní trvalou změnu. Přijměte cestu sebepoznání a růstu při zkoumání hlubin svého bytí.

▶️ VIDEO Z 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION
#

▶️ Youtube - Free Core Transformation Introductory Video

❓ FAQ 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION
#

Otázka: Co je to základní transformace?

Odpověď: Jádrová transformace je proces hluboké osobní transformace, který zahrnuje zkoumání a změnu základních myšlenek, chování nebo pocitů. Jejím cílem je odhalit základní přání a integrovat základní stav, který přináší pozitivní změnu a sladění v různých aspektech života.

Otázka: Jaký je základní proces?

Odpověď: Základní proces je postupný rámec pro základní transformaci. Zahrnuje výběr konkrétní myšlenky, chování nebo pocitu, nalezení souvisejícího pocitu, navázání komunikace s částí odpovědnou za pocit, zkoumání požadovaného výsledku, odhalení hlubších významů a přání, obrácení řetězce otázek a integraci základního stavu do svého bytí.

Otázka: Jaký přínos pro mě může mít transformace jádra?

Odpověď: Základní transformace může přinést hluboký osobní růst a pozitivní změnu. Pomáhá uvolnit omezující vzorce, přesvědčení a chování, což vám umožní sladit se s vašimi skutečnými přáními a žít naplněnější život. Může zlepšit vztahy, zvýšit sebevědomí a podpořit celkovou pohodu.

Otázka: Jak dlouho trvá transformace jádra?

Odpověď: Doba trvání základní transformace se u každého jednotlivce liší a závisí na faktorech, jako je složitost problému, připravenost na změnu a hloubka zkoumání. Některé transformace mohou proběhnout rychle, zatímco jiné mohou vyžadovat více času a důsledné cvičení.

Otázka: Lze provést jádrovou transformaci samostatně, nebo potřebuji facilitátora?

Odpověď: Základní transformaci lze provádět jak individuálně, tak s podporou facilitátora. Spolupráce se zkušeným facilitátorem může poskytnout vedení, vytvořit bezpečný prostor pro zkoumání a nabídnout vhled a perspektivy, které mohou proces transformace posílit. Jádrovou transformaci je však možné praktikovat i samostatně prostřednictvím sebereflexe a introspekce.

Otázka: Existují nějaká rizika nebo vedlejší účinky transformace jádra?

Odpověď: Jádrová transformace je obecně považována za bezpečný a posilující proces. Je však důležité přistupovat k ní se soucitem a věnovat se péči o sebe sama. Zkoumání hlubokých emocí a základních otázek může vyvolat dočasné nepohodlí nebo emoční intenzitu. Pokud pociťujete výrazné potíže, je vhodné vyhledat podporu odborníka na duševní zdraví.

Otázka: Lze jádrovou transformaci aplikovat na jakoukoli oblast života?

Odpověď: Ano, základní transformaci lze aplikovat na jakoukoli oblast života, kde si přejete pozitivní změnu. Lze ji použít k přeměně myšlenek, chování nebo pocitů týkajících se vztahů, kariéry, sebedůvěry, zdraví a dalších oblastí. Základní proces lze přizpůsobit tak, aby vyhovoval různým aspektům života a osobního růstu.

Otázka: Jak často bych měl cvičit základní transformaci?

Odpověď: Četnost cvičení základní transformace závisí na vašich individuálních potřebách a preferencích. Pravidelné cvičení, i kdyby to bylo jen několikrát týdně, může prohloubit vaše porozumění, integraci a transformaci. Klíčová je důslednost, takže si najděte rozvrh, který vám vyhovuje, a věnujte se mu.

Otázka: Mohu použít základní transformaci, abych pomohl ostatním?

Odpověď: Ano, pokud máte dostatečné znalosti a zkušenosti s jadernou transformací, můžete je využít k podpoře ostatních. Je však nutné respektovat hranice a etická pravidla. Pokud hodláte jádrovou transformaci druhým zprostředkovávat profesionálně, doporučujeme absolvovat příslušné školení a certifikaci.

Otázka: Je transformace jádra jednorázovým procesem, nebo vyžaduje průběžnou práci?

Odpověď: Základní transformace je neustálý proces sebepoznávání a růstu. Zatímco během cílených sezení může dojít k významným posunům, prohloubení transformace vyžaduje soustavné cvičení a začlenění do každodenního života. Je to cesta sebevyvíjení, která pokračuje, jak objevujete nové aspekty sebe sama a zvládáte životní výzvy.

Nezapomeňte, že tyto často kladené otázky poskytují obecné informace a pokyny, ale osobní zkušenosti a výsledky se mohou lišit. Pokud máte konkrétní obavy nebo otázky týkající se transformace jádra, je nejlepší poradit se s kvalifikovaným odborníkem nebo praktickým lékařem.

😆 VTIPY O 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION
#

 • Proč si účastník základní transformace přinesl do výzvy polštář? Protože chtěli posunout své “břišní svaly” na další úroveň a zapracovat na svém “polštáři”!

 • Jak účastník základní transformace popsal svůj pokrok v této výzvě? Řekli: “Cítím se tak proměněný, že začínám vypadat jako “core’-geous superhrdina”!”

 • Proč se účastník rozhodl absolvovat bezplatnou 30denní výzvu Core Transformation? Protože slyšeli, že je to skvělý způsob, jak se “prokřupat” k lepší verzi sebe sama!

 • Jak nazval účastník základní transformace své břišní svaly po dokončení výzvy? “The Magnificent ‘Corporate” - konečně byli na cestě k six-packu!

 • Co odpověděl účastník základní transformace na otázku o svém nejoblíbenějším cvičení v rámci výzvy? Odpověděli: “Určitě ‘prkna smíchu’ - to je tajemství silného jádra a šťastného srdce!”

 • Proč si účastník přinesl na 30denní výzvu Free Core Transformation zrcadlo? Protože chtěli vidět průběh své proměny ze všech “úhlů”!

 • Jak popsal účastník základní transformace svou nově nabytou sílu? Říkali: “Býval jsem “slabý konec”, ale teď jsem “dobyvatel jádra”!”

 • Co řekl účastník klíčové transformace, když viděl svůj odraz po skončení výzvy? “Zrcadlo, zrcadlo na stěně, kdo má nejsilnější břišní svaly ze všech?”

 • Proč si účastník základní transformace vzal do výzvy stopky? Mohli si tak změřit čas a zjistit, jak rychle dokáží “core” - napravit svůj postoj!

 • Co odpověděl účastník základní transformace na otázku, jak si dokázal udržet motivaci po celou dobu výzvy? “Pořád jsem si říkala: ‘Nedýchej to, dosáhni toho!’”

 • Jak účastník základní transformace popsal své zkušenosti s výzvou? Řekli: “Bylo to jako jízda na horské dráze - spousta “vzestupů a pádů”, ale stálo to za to kvůli “jádru” - vytáčení blaha!”

🦋 METAFORY O 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION
#

 • Bezplatná 30denní výzva k transformaci jádra je jako sochař, který dlátem opracovává mramorový blok a odhaluje v něm mistrovské dílo.
 • Je to jako housenka, která prochází cestou proměny a vynořuje se jako krásný motýl s nově nabytou silou a půvabem.
 • Tato výzva je jako hlubokomořské potápění, při kterém prozkoumáváte hlubiny své bytosti, abyste objevili skryté poklady a perly moudrosti.
 • Je to jako maraton, kdy každý den cvičení je krokem blíž k cíli osobního růstu a transformace.
 • Výzva je jako kompas, který vás vede na cestě sebepoznání a sladění vašeho vnitřního kompasu s vašimi skutečnými touhami.
 • Je to jako skládačka, kterou každý den skládáte z jednotlivých dílků, abyste získali jasnější obraz svého já.
 • Výzva je jako zahrada, kde pečujete o semínka transformace a jste svědky toho, jak rozkvétají do krásné a živé krajiny.
 • Je to jako hudební symfonie, kdy každý den cvičení harmonizuje různé prvky vaší bytosti do soudržného a melodického celku.
 • Výzva je jako zrcadlo, které odráží vaše vnitřní silné a slabé stránky a umožňuje vám vybrousit a zdokonalit vaši podstatu.
 • Je to jako cesta labyrintem, při níž se proplétáte zákrutami a odbočkami sebepoznávání, abyste se dostali do centra hluboké proměny.
 • Výzva je jako východ slunce, který přináší nový úsvit sebeuvědomění, vnitřní síly a zářivého jasu do vašeho života.
 • Je to jako fénix, který povstává z popela a proměňuje nepřízeň osudu a výzvy v příležitost k růstu a obnově.

📚 ZDROJE 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION
#

@book Andreas, Connirae; Andreas, Tamara (1994). Core transformation: reaching the wellspring within. Moab, Utah: Real People Press. ISBN 0-911226-32-X

@article Braganza, D., Piedmont, R., Fox, J., Fialkowski, G., & Gray, R. (2019). Examining the Clinical Efficacy of Core Transformation: A Randomized Clinical Trial. Journal of Counseling & Development, 97, 293-305.

@book Neil Strauss, 2007; The Game: Undercover in the Secret Society of Pickup Artists ISBN 978-1847672377

@book George Lakoff & Mark Johnson, 1980; Metaphors We Live By ISBN 978-0226468013

@link The Wholeness Work

@link Core Transformation

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOSTI S 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION
#

“Říká se, že transformace jádra je jako loupání cibule. Já jsem loupal celé hodiny a teď mám dost cibule na založení farmy!” - Neznámý

Četl jsem knihy, sledoval videa, navštěvoval semináře a cvičil na sobě i na ostatních. Můj zájem o 30denní výzvu FREE CORE TRANSFORMATION vyplynul z hledání spolehlivých technik, které bych mohla použít ke zlepšení svého života a života ostatních. Tuto techniku jsem se naučil z knihy LA TRANSFORMACIÓN ESSENTIAL v roce 1999 a vyzkoušel jsem si cvičení. Mé porozumění látce, mé dovednosti a můj přístup nebyly dobré. 2022/23/24 Zúčastnila jsem se setkání skupiny Core Transformation Practice s Markem a Tamarou Andreasovými. Znovu jsem si přečetl knihu Jádrová transformace: Reaching the Wellspring Within v angličtině, zhlédla jsem celý třídenní seminář prostřednictvím streamovaného videa, Aligning Perceptual Positions s Connirae Andreas, Core Transformation: A Connirae Andreas: A Conversation with Roger with Connirae Andreas, heard Spirituality in NLP by Connirae Andreas. Cvičil jsem sám se sebou i s ostatními a po 550 sezeních mohu říci, že moje celková zkušenost je dobrá. Klienti mění nejen problémy, se kterými přicházejí, ale také jako strukturu smyslu svého života, což má široký dopad na jejich vztahy. Změna a/nebo transformace kinestetických vjemů je jednou z ceněných technik, se kterými se setkávám. Doporučuji, abyste si pro své první sezení vyhledali praktika, který má znalosti, dovednosti, zkušenosti a eleganci.

✏️ ZÁVĚR 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION
#

Jste připraveni vydat se na cestu sebepoznání a osobní transformace? Připojte se k nám na tuto posilující výzvu, kde budete mít příležitost ponořit se hluboko do svého nitra a odhalit svůj skutečný potenciál.

Tady se dozvíte, co můžete očekávat od 30 denní výzvy Core Transformation zdarma:

1. Denní základní praxe: Každý den si zopakujete novou základní praxi, která vám pomůže prozkoumat a změnit omezující vzorce, přesvědčení a chování. Tyto praktiky vás povedou k tomu, abyste se sladili se svým autentickým já a vytvořili pozitivní změnu.

2. Odborné vedení: Náš tým zkušených facilitátorů vám bude po celou dobu výzvy poskytovat poradenství a podporu. Nabídnou vám své postřehy, zodpoví vaše otázky a pomohou vám projít transformačním procesem.

3. Podpora komunity: Spojte se s komunitou podobně smýšlejících lidí, kteří jsou také na této transformační cestě. Sdílejte zkušenosti, povzbuzujte se a oslavujte vzájemné pokroky.

4. Reflexe a integrace: Věnujte čas sebereflexi a integraci základních postupů do svého každodenního života. Jedná se o zásadní krok k prohloubení vaší transformace a k dosažení trvalých změn.

5. Sledování pokroku: Během 30denní výzvy můžete sledovat svůj pokrok a zjistit, jak daleko jste se dostali. Oslavujte svá vítězství a případné neúspěchy využijte jako příležitost k růstu a učení.

6. Zdroje a nástroje: Přístup k různým zdrojům, nástrojům a cvičením pro zlepšení vaší cesty k základní transformaci. Tyto materiály podpoří vaše zkoumání, introspekci a osobní růst.

7. Flexibilita a dostupnost: Zúčastněte se výzvy vlastním tempem a podle vlastního uvážení. Ať už máte každý den 10 minut nebo hodinu, můžete si výzvu přizpůsobit svému rozvrhu.

8. Transformační výsledky: Na konci 30denního kurzu zažijete hlubší porozumění sobě samým, posílíte pocit sebeprosazení a dosáhnete většího souladu se svými skutečnými přáními.

Jste připraveni vstoupit do 30 DENNÍ VÝZVA CORE TRANSFORMATION? ✍️ Zaregistrujte se nyní a odemkněte si dveře k osobnímu růstu, sebepoznání a pozitivní změně. Nezapomeňte, že tato cesta začíná jediným krokem a my jsme zde, abychom vás podpořili na každém kroku. Připravte se na proměnu svého nitra a proměňte svůj život!

📁 Tools Learning 🏷️ NLP Tools Metaphors

Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Related

🎭 JAK SE PŘIPRAVIT NA ZMĚNU
🕙 23 min
🌀 TOČIVÁ TRANSFORMACE PRO OSOBNÍ PRŮLOM
🕙 20 min
❓ DOTAZY O VNITŘNÍM POZNÁNÍ
🕙 26 min