Přeskočit na hlavní obsah

TECHNIKY, JAK PŘEMĚNIT PŘIKLÁDANÉ VÝZNAMY NA SMYSLUPLNĚJŠÍ VÝSLEDKY

Image credit - [Thirdman](https://www.pexels.com/photo/students-running-together-inside-the-school-8926638/)
Image credit - Thirdman
 1. ČLÁNKY/

🗺️ ZMĚNA POCITU - ZMĚNA VÝZNAMU

🗂️ Knowing 📁 Communication 🏷️ Tools Metaphors NLP
🕙 15 min
Obsah
Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

“Změna je nevyhnutelná. Růst je volitelný.” - John Maxwell

📄 ABSTRAKT ZMĚNA POCITU, ZMĚNA VÝZNAMU
#

Neurolinguistické programování (NLP) se zabývá složitým propojením mezi lidskou myslí a jazykem. Odborníci na NLP tvrdí, že naše myšlenky, emoce a chování jsou zásadně ovlivněny našimi jazykovými projevy. Základním kamenem filozofie NLP je koncept “submodalit”, které představují smyslové složky našich vnitřních prožitků. Když si například představíme červené jablko, můžeme současně vnímat vizuální představu karmínového odstínu jablka, chuťový vjem jeho sladkosti a čichový vjem jeho svěží vůně.

Zastánci NLP věří, že změna dílčích modalit spojených s vnitřním prožitkem může zásadně změnit jeho význam. Pokud se například potýkáme s úzkostí, můžeme si představit, že pocit úzkosti přesuneme z žaludku na nohy. Toto vědomé přemístění může podpořit pocit uzemnění a zmírnit pocity přetížení.

Formování emočních reakcí pomocí submodálních změn

Existuje několik pravděpodobných vysvětlení toho, jak může změna umístění vjemu změnit naše emoční reakce. Jeden z nich se zabývá složitým zapojením našeho somatického systému. Naše tělo neustále vysílá signály do mozku a informuje ho o vnějším prostředí. Tyto signály se projevují jako pocity. Umístění vjemu může významně ovlivnit naši interpretaci vjemu. Například pocit v žaludku může být interpretován jako hlad, zatímco stejný pocit na hrudi může být vnímán jako náklonnost.

Jiné vysvětlení předpokládá, že změna místa vjemu se dotýká symbolických asociací, které máme s různými oblastmi těla. Například žaludek je často spojován s hladem a trávením, zatímco chodidla představují uzemnění a stabilitu. Přemístěním vjemu zároveň měníme symbolický význam, který mu přisuzujeme.

Změna umístění pocitu, základní princip NLP, umožňuje jednotlivcům přetvářet jejich emocionální reakce a kultivovat spokojenější a vyrovnanější život. Pochopením složitého vztahu mezi submodalitami a emočními prožitky můžeme tuto techniku využít ke zlepšení své pohody a zvládnutí životních výzev s větší odolností.

VÝHODY ZMĚNA POCITU, ZMĚNA VÝZNAMU
#

“Když vám život dá citrony, změňte pocit tím, že si uděláte limonádu… a pak ji ochuťte vodkou.” - Anonym

“Proč měnit význam nepovedeného receptu, když z něj můžete udělat vědecký experiment, který se skvěle nepovedl?”

🏛️ PŮVOD A PRINCIPY ZMĚNA POCITU, ZMĚNA VÝZNAMU
#

Původ pocitu změny a významu změny v kulturách je složitý a mnohostranný. Jsou ovlivňovány řadou faktorů, včetně:

 • Prostředí: Kultury, které jsou vystaveny větším změnám, například kultury, které se nacházejí v oblastech s častými přírodními katastrofami nebo v oblastech, které zažily velkou migraci, mají větší pravděpodobnost, že se u nich vyvine silný smysl pro změnu.
 • Historie: Kultury, které mají za sebou dlouhou historii změn, například ty, které byly kolonizovány nebo které prošly obdobím rychlých ekonomických či sociálních změn, mají větší pravděpodobnost, že si vytvoří pocit změny jako normální a nevyhnutelné součásti života.
 • Hodnoty: Kultury, které kladou velký důraz na přizpůsobivost a inovace, mají větší pravděpodobnost, že si vytvoří pozitivní pohled na změny.
 • Přesvědčení: Kultury, které věří, že změna je řízena silami mimo jejich kontrolu, jako je osud nebo karma, mají pravděpodobněji pasivní pohled na změnu.
 • Normy: Kultury, které mají silné normy proti změnám, například kultury, které si cení tradice a konformity, se změnám spíše brání.

Všechny tyto faktory mohou ovlivnit způsob, jakým kultury vnímají, prožívají a reagují na změny.

Vnímání změny

Způsob, jakým lidé vnímají změny, je ovlivněn jejich kulturním zázemím. Například lidé z kultur, které mají vysokou toleranci k nejednoznačnosti, budou změnu pravděpodobněji vnímat jako pozitivní příležitost k růstu. Lidé z kultur, které mají nízkou toleranci k nejednoznačnosti, budou změnu pravděpodobněji vnímat jako hrozbu pro svůj způsob života.

Zkušenosti se změnou

Způsob, jakým lidé vnímají změnu, je ovlivněn také jejich kulturním zázemím. Například lidé z kultur, které mají silný smysl pro kolektivismus, budou změnu pravděpodobněji prožívat jako společnou zkušenost. Lidé z kultur, které mají silný smysl pro individualismus, budou změnu pravděpodobněji prožívat jako osobní zkušenost.

Reakce na změnu

Způsob, jakým lidé reagují na změny, je také ovlivněn jejich kulturním zázemím. Například lidé z kultur, které mají silný smysl pro dějinnost, budou změny aktivně vyhledávat. Lidé z kultur, které mají silný smysl pro fatalismus, budou změnu spíše pasivně přijímat.

Je důležité si uvědomit, že se jedná pouze o zobecnění a že existuje mnoho rozdílů v rámci jednotlivých kultur i mezi nimi. Způsob, jakým každý jedinec vnímá, prožívá a reaguje na změny, bude ovlivněn řadou faktorů, včetně jeho vlastních zkušeností a přesvědčení.

 • V japonské kultuře je důležitý pojem wabi-sabi. Wabi-sabi je přijetí nedokonalosti a pomíjivosti. Tento koncept se odráží v japonském umění, které často zobrazuje nedokonalé nebo rozpadající se přírodní objekty.

 • V mexické kultuře je důležitý koncept la vida loca. La vida loca je přijetí života se všemi jeho riziky a nejistotami. Tento koncept se odráží v mexické kultuře, která se často vyznačuje pestrými barvami, živou hudbou a vášnivými lidmi.

 • V afrických kulturách je důležitý koncept ubuntu. Ubuntu je přesvědčení, že jsme všichni propojeni a že náš blahobyt závisí na blahobytu ostatních. Tento koncept se odráží v afrických kulturách, které se často vyznačují silným smyslem pro komunitu a důrazem na spolupráci a sdílení.

To je jen několik příkladů toho, jak se původ pocitu změny a významu změny odráží v různých kulturách. Změna je složitý fenomén, který lidé z různých kultur prožívají odlišně. Pochopíme-li, jak je změna vnímána, prožívána a jak na ni reagují různé kultury, můžeme lépe ocenit rozmanitost lidských zkušeností.

PRINCIPY ZMĚNA POCITU, ZMĚNA VÝZNAMU
#

Principy “Změňte pocit, změňte význam” vycházejí z neurolingvistického programování (NLP) a zahrnují soubor základních konceptů a technik, které zkoumají dynamickou souhru mezi smyslovými zážitky a vytvářením významu v lidské mysli. Zde jsou klíčové principy:

 1. Senzorické přerámování:
 • Definice: Záměrná změna smyslového vjemu spojeného s určitým podnětem.
 • Odůvodnění: Změnou způsobu vnímání vjemů může jedinec ovlivnit emocionální a kognitivní reakce spojené s těmito vjemy, a tím změnit celkový význam prožitku.
 1. Jazykové vzory:
 • Definice: Využívání specifických jazykových vzorců k vedení a ovlivňování myšlenkových procesů.
 • Odůvodnění: Jazyk hraje zásadní roli při utváření způsobu, jakým jedinec interpretuje a přisuzuje význam svým zkušenostem. Používáním přesných jazykových vzorců lze vést mysl ke konstruktivnější a pozitivnější interpretaci.
 1. Kotvení:
 • Definice: Spojení určitého smyslového podnětu s určitým emočním nebo duševním stavem.
 • Odůvodnění: Vytvořením kotev mohou jedinci vyvolat požadované emoční nebo kognitivní stavy reaktivací souvisejícího smyslového podnětu. To umožňuje záměrné změny významu a perspektivy.
 1. Submodality:
 • Definice: Jemnější rozlišení v rámci jednotlivých smyslových modalit (např. vizuální, auditivní, kinestetické).
 • Odůvodnění: Zkoumání a úprava dílčích modalit umožňuje jednotlivcům přesně upravit způsob prožívání vjemů, a tím ovlivnit jejich emocionální a kognitivní dopad.
 1. Přerušení vzoru:
 • Definice: Narušení obvyklých vzorců myšlení nebo chování.

 • Odůvodnění: Rozbití zakořeněných vzorců poskytuje jednotlivcům příležitost zavést nové smyslové zkušenosti a významy, což podporuje flexibilitu interpretace a reakce.

 1. Asociace a disociace:
 • Definice: Prožívání situace buď jako účastník (asociovaný), nebo jako pozorovatel (disociovaný).

 • Odůvodnění: Střídání asociací a disociací umožňuje jednotlivcům zkoumat různé perspektivy a ovlivňovat, jak vjemy přispívají k celkovému významu zážitku.

 1. Časové techniky:
 • Definice: Zkoumání vlivu minulé, současné a budoucí časové perspektivy na význam.

 • Odůvodnění: Manipulací s časovým referenčním rámcem mohou jednotlivci rekontextualizovat vjemy v rámci časové osy svého života, což podporuje nové významy a interpretace.

 1. Ekologická kontrola:
 • Definice: Vyhodnocení potenciálních důsledků a přínosů smyslové nebo významové změny.

 • Odůvodnění: Zajištění, aby změny pocitů a významů byly v souladu s celkovou pohodou a osobními cíli, a předcházení nezamýšleným negativním důsledkům.

Tyto principy společně tvoří základ přístupu neurolingvistického programování ke změně pocitů a významů a poskytují jednotlivcům rámec pro aktivní utváření jejich kognitivních reakcí a interpretací okolního světa.

🗨️ VEDENÍ ÚČASTNÍKŮ K ZMĚNA POCITU, ZMĚNA VÝZNAMU
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gestech a zbarvení pleti a nepřekáželi klientovi, který si před sebou vytváří představy a metafory.

 • Modulujte hlas a mluvte pomalu a melodicky.

 • Zajímejte se o průzkum klientů.

 • Zopakujte klientova slova s použitím jeho hlasového projevu. Například když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova se zrychlila a jeho tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste, abyste se přizpůsobili jeho výrazu nebo navštěvovali kurzy herectví, abyste se naučili to podstatné.

 • Spojte otázku a zkušenost se souřadicí spojkou a/jak/když.

💧 ZMĚNA POCITU, ZMĚNA VÝZNAMU SCÉNÁŘ NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU VLADIMÍRA KLIMSY
#

“Proč měnit pocit zlomeného srdce, když ho můžete proměnit v zábavnou stand-up komedii?” - Anonym

Vlad: “Dobrý den, co pro vás mohu dnes udělat?”

Klient: “Chtěl bych přestat cítit úzkost?”

Vlad: “Chtěl bys přestat pociťovat úzkost i v případech, kdy je to vhodné, nebo bys chtěl přestat pociťovat úzkost v případech, kdy ti to hrozí v životě?”

Klient: Klient: “Chci přestat cítit úzkost, když to není užitečné.”

Vlad: “Dobře, to za to stojí. Než zanechám úzkost v situaci, kdy to není užitečné, rád bych získal nějaké informace. Vstupte do situace, ve které pociťujete úzkost, a všímejte si místa, kde pocit úzkosti začíná, směru, kterým se pohybuje jeho forma, velikost, tíha, teplota a vnitřní kvalita. Pozorujte také barvu.”

Klient: “Cítím, že to začíná dole v žaludku a přesouvá se to do krku. Je to velké jako grapefruit, těžké a horké, vnější struktura je jako modelína, která se přizpůsobuje a rozpíná do okolního prostoru, a vnitřek je kašovitý s nerozbitnou kostí. Má krvavě červenou barvu.”

Vlad: “Když cítíte, jak se zvedá, všimněte si, jakým směrem se otáčí. Zleva doprava? Zprava doleva? Představte si, že se točí jedním a druhým směrem, a pozorujte, který je vám povědomější. (K popisu pohybu používám gesta.)”

Klient: “Točí se zleva doprava.”

Vlad: “Když jste v situaci, kdy naposledy pociťujete úzkost, všimněte si, co se stane, když začnete točit pocitem na druhou stranu zprava doleva, zatímco se změní barva na vhodnější, která se vám v této situaci líbí. Ať se točí rychleji a rychleji.”

Klient: “Změnilo se to z úzkosti na vzrušení a radost!”

Vlad: “Nemůže to být tak snadné. Zatímco ji točíš proti sobě s barvou, která se ti líbí, zkus ji přivést do marné úzkosti.”

Klient: “Nemohu.”

Vlad: “Chtěl bych, abyste si představili všechny zážitky, při kterých je pro vás užitečné mít vzrušení a radost místo úzkosti v minulosti, přítomnosti i budoucnosti, a naplnili je tímto pocitem. Rychle roztočte opačný pocit barvou, která se vám v těchto situacích líbí.”

Klient: “Všiml jsem si, že změna rychlosti otáčení a barevného odstínu může pocit lépe přizpůsobit situaci. Moc děkuji.”

Vlad: “Není zač.”

👣 ZÁKLADNÍ PROCES ZMĚNA POCITU, ZMĚNA VÝZNAMU
#

 1. Zjištění kvality pocitů klientovy struktury prožitku pomocí submodalit.

 2. Než změníte zbytek, zeptejte se, kde by tento pocit mohl být vhodný.

 3. Použijte Core transformation, Wholeness process nebo jakýkoli jiný nástroj, který máte k dispozici, jako hřiště pro změnu.

 4. Veďte klienta ke změně submodalit pohybu - otáčení a barvy.

 5. Veďte klienta k tomu, aby do minulých, současných a budoucích zážitků zahrnul své pocity.

💪 MEDITACE O ZMĚNA POCITU, ZMĚNA VÝZNAMU
#

 • Najděte si pohodlnou polohu vsedě nebo vleže. Zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte. Uvolněte své tělo a mysl.

 • Představte si, že jste na bezpečném a klidném místě. Může to být skutečné místo, které znáte, nebo místo imaginární.

 • Jakmile se cítíte uvolnění a uzemnění, zaměřte svou pozornost na pocit, který chcete změnit. Všímejte si jeho velikosti, tvaru, tíhy, struktury, teploty, pohybu, směru a barvy.

 • Všimněte si, jakými směry se otáčí.

 • Otočte pocit opačným směrem a změňte barvu tak, aby více odpovídala dané situaci.

 • Zamyslete se nad situacemi, ve kterých by tento pocit mohl být užitečný.

 • Přemýšlejte o minulých, současných a budoucích zážitcích a zahrňte do nich vjemy.

▶️ VIDEO O ZMĚNA POCITU, ZMĚNA VÝZNAMU
#

▶️ Youtube - NLP Techniques - Resolving Anxiety and Other Strong Feelings with NLP by Steve Andreas

❔ FAQ ZMĚNY POCITU, ZMĚNA VÝZNAMU
#

Otázka: Co je to pocit změny?

Odpověď: Pocit změny je fyzický a emocionální prožitek změny. Může zahrnovat pocity vzrušení, úzkosti, očekávání a strachu. Může se také projevovat fyzickými příznaky, jako je zvýšená srdeční frekvence, pocení a svalové napětí.

**Otázka: : Co znamená změna?

Odpověď: Význam změny je interpretace, kterou změně dáváme. Je to způsob, jakým dáváme smysl změnám, které se dějí v našem životě. Naše interpretace změny je ovlivněna našimi individuálními zkušenostmi, přesvědčením a hodnotami.

Otázka: Jaké jsou fáze změny?

Odpověď: Existuje mnoho různých modelů změny, ale většina z nich se shoduje na tom, že proces změny má několik fází. Tyto fáze se mohou lišit v závislosti na jednotlivci a konkrétní změně, kterou prožívá, ale obvykle zahrnují:

 • Uvědomění: Jedinec si uvědomuje, že změna je nutná nebo že k ní dochází.

 • Zvážení: Jedinec zvažuje výhody a nevýhody změny.

 • Rozhodnutí: Jedinec se rozhoduje, zda změnu přijme, nebo se jí bude bránit.

 • Implementace: Jednotlivec podnikne kroky k zavedení změny.

 • Potvrzení: Jednotlivec se nad změnou zamyslí a podle potřeby ji upraví.

Otázka: Jaké jsou běžné problémy spojené se změnami?

Odpověď: Mezi běžné problémy spojené se změnami patří:

 • Strach z neznámého: Často se bojíme toho, co neznáme, a změna může být nepředvídatelná.

 • Odpor vůči změnám: Změnám se můžeme bránit, protože narušují naši rutinu a pocit bezpečí.

 • Nedostatek podpory: Bez podpory ostatních může být obtížné provést změny.

Otázka: Jak mohu řídit změny?

Odpověď: Pro zvládnutí změn můžete udělat mnoho věcí, včetně:

 • Identifikujte své spouštěče změn: Jaké situace nebo události vás obvykle vedou k pocitu stresu nebo přetížení?

 • Rozvíjejte strategie zvládání: Jaké strategie můžete použít ke zvládání stresu a úzkosti tváří v tvář změnám?

 • Vytvořte si podpůrnou síť: Obklopte se lidmi, kteří vás v době změn podpoří.

 • Stanovte si realistické cíle: Nesnažte se změnit vše najednou. Začněte v malém a postupně navazujte na své úspěchy.

 • Buďte k sobě trpěliví: Změna vyžaduje čas. Nenechte se odradit, pokud se výsledky nedostaví okamžitě.

😆 VTIPY O ZMĚNA POCITU, ZMĚNA VÝZNAMU
#

 • Proč byla housenka vyhozena z práce v módním domě? Protože nedokázala držet krok s měnícími se trendy.

 • Co říkala řeka, když dostala nový sestřih? “Cítím se trochu vlnitější.”

 • Proč byl motýl povýšen? Protože se vždy vznesl do nových výšin.

 • Co říkal chameleon, když splynul se špatným davem? “Jejda, špatná strana!”

 • Proč se kompas ztratil v lese? Protože stále špatně odbočoval.

 • Co řekla housenka, když se proměnila v motýla? “Nemůžu uvěřit, že jsem dřív lezl!”

 • Proč si řeka pořídila nové auto? Protože chtěla udělat rozruch.

 • Co řekl motýl housence, když si stěžovala, že uvízla v kukle? “Uvolni se a užívej si jízdu.”

 • Proč byl chameleon vyhozen z maskovacího klubu? Protože příliš vyčníval.

 • Co říkal kompas, když se vymkl kontrole? “Cítím se trochu ztracený.”

 • Proč teploměr dostal přidáno? Protože se vždycky snažil dosáhnout vrcholu.

 • Co řeklo semínko zahradníkovi, když bylo zasazeno? “Cítím se trochu zakořeněný.”

 • Proč se řeka nechala ostříhat? Protože chtěla změnit své vlny.

 • Co řekl motýl housence, když se plazila po zemi? “Přicházíš o všechnu zábavu tady nahoře!”

 • Proč byl chameleon vyhozen z hodiny výtvarné výchovy? Protože neustále kopíroval práce ostatních.

 • Co říkal kompas, když ukazoval špatným směrem? “Cítím se trochu špatně.”

 • Proč byl teploměr povýšen? Protože vždy dosáhl nových výšek.

🦋 METAFORY O ZMĚNA POCITU, ZMĚNA VÝZNAMU
#

 • Housenka měnící se v motýla: Tato metamorfóza symbolizuje zbavení se starých omezení a přijetí nového potenciálu.

 • Řeka tekoucí k moři: Představuje neustálou a nezastavitelnou povahu změny.

 • Změna barvy listů na podzim: Znamená krásu a nevyhnutelnost změny.

 • Semínko vyklíčené ve strom: znázorňuje růst a vývoj, který může nastat v důsledku změny.

 • Fénix vstává z popela: Symbolizuje odolnost a schopnost vyjít z nepřízně osudu silnější.

 • Cesta po klikaté cestě: Představuje nepředvídatelnou a neustále se měnící povahu života.

 • Skládačka, jejíž dílky se skládají dohromady: Označuje postupný proces pochopení a přizpůsobení se změnám.

 • Tanec se životem: Zachycuje dynamickou a proměnlivou povahu změn.

 • Kaleidoskop barev: Odráží nekonečné možnosti a proměny, které může změna přinést.

 • Most spojující dva světy: představuje přechod z jednoho stavu bytí do druhého.

 • Řeka, která si razí cestu horami: symbolizuje sílu a vytrvalost změn.

 • Pták vznášející se na obloze: Představuje svobodu, přizpůsobivost a schopnost přijímat změny.

 • Husenka, která se blíží k listu: Znamená pomalý a vytrvalý postup, který může vést k významné změně.

 • Bouře na obzoru: Představuje očekávání a nejistotu, které často provázejí změny.

 • Douha, která se objevuje po bouři: Symbolizuje naději a obnovu, které mohou následovat po změně.

 • Had svléká kůži: Představuje proces, kdy se zbavujeme starého, abychom uvolnili místo novému.

 • Květina kvetoucí na jaře: Znamená příchod nového života a transformační sílu změny.

 • Strom, který roste a sílí: Představuje odolnost a růst, které mohou být výsledkem změn.

 • Vlna narážející na břeh: Symbolizuje sílu a dopad změny.

 • Jasně hořící oheň: Představuje energii, vášeň a kreativitu, které mohou být uvolněny změnou.

 • Hvězda vybuchující a měnící se v supernovu: Znamená dramatickou a transformativní povahu změny.

 • Semínko zasazené do země: Představuje potenciál a možnosti, které může přinést změna.

 • Motýl třepotající křídly a vzlétající: Symbolizuje svobodu a proměnu, které mohou provázet změny.

 • Řeka tekoucí přes kameny a peřeje: Představuje výzvy a překážky, které se mohou vyskytnout v procesu změny.

 • Kompas ukazující nový směr: Představuje vedení a jasnost, které mohou vzniknout v důsledku změny.

 • Skládačka s chybějícími dílky: Označuje nejistotu a nejednoznačnost, které často provázejí změny.

 • Cesta rozbíhající se do dvou směrů: Představuje volby a rozhodnutí, které mohou vyplynout ze změny.

 • Západ slunce vrhající hřejivou záři: Symbolizuje krásu a proměnu, která může nastat, když končí jedna etapa života a začíná druhá.

📚 ZDROJE ZMĚNA POCITU, ZMĚNA VÝZNAMU:
#

@book Connirae Andreas; Steve Andreas, 1987; Change Your Mind and Keep the Change: Advanced NLP Submodalities Interventions, ISBN 9780911226294

@book Richard Bandler 1985. Using Your Brain - For a Change: Neuro Linguistics Programming. ISBN-978-0911226270

@book Richard Bandler, 1992; Magic in action. ISBN 978-0916990145

@book Richard Bandler, 1993, Time for a change. ISBN 978-0916990282

@book Lakoff, G. and Johnson, M. 2003; “Metaphors We Live By.” Chicago: The University of Chicago Press, ISBN-978-0226468013

@video Richard Bandler: Submodalities & Hypnosis (5 DVD)

@video Making futures real - 1983, Leslie Cameron-Bandler

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOSTI SE ZMĚNOU POCITU, ZMĚNOU VÝZNAMU
#

“Proč měnit význam nepovedeného receptu, když z něj můžete udělat vědecký experiment, který se skvěle nepovedl?” - Neznámý

 • Četl jsem knihy, sledoval videa, navštěvoval semináře a cvičil na sobě i na ostatních. Začal jsem chápat proces subjektivní změny založený na smyslově kinestetické změně jako základ pro trvalou změnu. V průběhu času jsem získal mnoho zkušeností a jsem kompetentní a jistý, že jsem schopen usnadnit trvalou změnu. Doporučuji vám však, abyste si pro své první sezení vyhledali praktika, který má znalosti, dovednosti, zkušenosti a eleganci.

✏️ ZÁVĚR ZMĚNY POCITU, ZMĚNA VÝZNAMU
#

Závěrem lze říci, že NLP poskytuje rámec pro pochopení toho, jak lidé subjektivně vnímají změny a novinky. Klíčovým předpokladem NLP je, že jazyk založený na smyslech nabízí vhled do vnitřních map reality jednotlivce. Při popisu změny se někteří mohou zaměřit na vizuální detaily, zatímco jiní na kinestetické nebo emocionální dojmy.

NLP zdůrazňuje, že jazyk a poznávání jsou vzájemně propojeny. Metafory a mentální představy používané k pojetí změny určují, jak člověk vnímá a jak reaguje. Přerámcování změny pomocí různých jazykových optik může vést k novým poznatkům. Pokud změna vyvolává úzkost, její přerámování jako příležitost a růst otevírá možnosti.

NLP si však uvědomuje i nedostatky v pozici silné jazykové relativity - jazyk sám o sobě neurčuje myšlení. Na vytváření významu se podílí spíše vícesmyslová zkušenost, kulturní faktory, přesvědčení, fyziologie a neurologie. Rozvíjení flexibility mezi smyslovými modalitami vytváří bohatší významové sítě. Prožívání významových reprezentací v jediném modu způsobuje zkreslení.

Díky respektování subjektivních zkušeností z první ruky, modelovaných prostřednictvím smyslového jazyka, poskytuje NLP nástroje na podporu individuálních potřeb během změny. S rozvojem oboru se tyto vztahy budou více propojovat s neurovědou a psycholingvistikou. Nakonec vjemy i významy vycházejí z interakcí mezi vnějšími podněty, mozkovými systémy, jazykovými sklony a mentálními modely. Přerámcování změn prostřednictvím jazykového sebeuvědomění umožňuje adaptivní růst.

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Dec 5, 2023), 🗺️ ZMĚNA POCITU - ZMĚNA VÝZNAMU https://innerknowing.xyz/cs/post/20231205-change-sensation-change-meaning/

🗂️ Knowing 📁 Communication 🏷️ Tools Metaphors NLP

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

🕯️ PŘEMĚNA ZÁRMUTKU A ZTRÁTY V ZDROJ
🕙 18 min
✂️ DOST JE DOST VZOR SITUACI NELZE TOLEROVAT
🕙 20 min
👻 JAK ZMĚNIT VÍRU NEBO PŘESVĚDČENÍ
🕙 16 min