Přeskočit na hlavní obsah

OBJEVTE OSVĚDČENÉ STRATEGIE, JAK SE ZBAVIT CHUTI NA JÍDLO A ZVOLIT JINÉ POTRAVINY. ŽÁDNÁ DEPRIVACE, ŘEŠENÍ!

Image credit - [Pexel - Andres Ayrton](https://www.pexels.com/photo/woman-showing-apple-and-bitten-doughnut-6551415/)
Image credit - Pexel - Andres Ayrton
 1. ČLÁNKY/

🤤 JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY

🗂️ Knowing 📁 Tools Learning 🏷️ NLP Tools Metaphors
🕙 25 min
Obsah
Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

“Moje vůle je jako batole: vzteká se, chce okamžité uspokojení a pořád spí. Hodně štěstí při zdolávání chutí.” - Neznámý

📄 ABSTRAKTNÍ JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
#

Chutě mohou být hrozivým protivníkem, který dokáže zmařit i tu nejodhodlanější snahu o zdravé návyky. Avšak stejně jako jsme se všichni naučili a pamatujeme si, že se nemáme dotýkat horkých kamen nebo žehličky, potenciál překonat chutě navždy se skrývá v každém z nás..

 • Vzpomeňte si na dětství, kdy jste se naučili cennou lekci, že se nemáte dotýkat horkých kamen. Zpočátku jste se možná nechali zlákat zvědavostí nebo vás lákalo kouzlo plamene. Ale poté, co jste zažili nepříjemný pocit popálení, si váš mozek vytvořil nesmazatelné spojení mezi bolestí a dotykem horkých kamen. Tato asociace zůstává zakořeněná ve vaší paměti a funguje jako ochranný mechanismus, který zabraňuje budoucímu poškození.

 • Stejně tak překonávání chutí zahrnuje vytváření nových asociací v naší mysli. Uvědomíme-li si negativní důsledky toho, že se oddáváme nezdravým chutím, a spojíme-li je s pocity lítosti, pomalosti nebo viny, můžeme si vytvořit silný odrazující prostředek. Opakováním, posilováním nebo intenzivním prožíváním se tyto asociace mohou hluboce zakořenit a posílit nás tak, abychom se chutím dokázali nadobro ubránit.

VÝHODY JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
#

“Odolávám chutím stejně jako domácím pracím: až do poslední chvíle, kdy se tlak stane nesnesitelným.” - Neznámý

Překonání chutí k jídlu může mít řadu přínosů pro naši celkovou pohodu. Použitím osvědčených technik a strategií můžeme získat následující výhody:

 1. Zlepšení fyzického zdraví: Překonáním chutí si můžeme vybrat zdravější potraviny, což může vést ke zlepšení fyzického zdraví. Odolávání touze po nezdravých chutích snižuje spotřebu zpracovaných potravin, přidaných cukrů a nezdravých tuků, čímž podporuje regulaci hmotnosti, snižuje riziko chronických onemocnění, jako je obezita, cukrovka a srdeční choroby, a zlepšuje celkovou fyzickou pohodu.

 2. Zvýšená duševní jasnost: Ustupování chutím často vede ke krátkodobému uspokojení, ale může v nás zanechat pocit duševní mlhy a letargie. Překonáním chutí můžeme pocítit zvýšenou duševní jasnost a soustředění. Vědomé rozhodování v souladu s našimi dlouhodobými cíli podporuje jasnější mysl, lepší kognitivní funkce a celkově lepší duševní pohodu.

 3. Zvýšená emoční rovnováha: Chutě jsou často vyvolány emočními faktory, jako je stres, nuda nebo smutek. Překonáním chutí si vytvoříme zdravější mechanismy zvládání emocí. Naučíme se řešit základní emoční potřeby alternativními prostředky, jako je zapojení do fyzické aktivity, cvičení všímavosti nebo hledání podpory u blízkých. To podporuje emoční rovnováhu, odolnost a větší pocit kontroly nad našimi emocemi.

 4. Zvýšené sebevědomí: Úspěšné překonání chutí může zvýšit naše sebevědomí a sebeúctu. Posiluje naši víru ve schopnost činit pozitivní rozhodnutí, držet se svých cílů a překonávat výzvy. Pokaždé, když odoláme chutím, posilujeme důvěru v sebe sama a rozvíjíme pocit osobní síly, který se může rozšířit i do dalších oblastí našeho života.

 5. Dlouhodobě udržitelné návyky: Překonání chuti k jídlu zahrnuje zavedení osvědčených technik a strategií, které podporují udržitelné návyky. Rozvojem vědomých stravovacích praktik, využitím technik NLP a vytvořením podpůrného prostředí vytvoříme pevný základ pro dlouhodobý úspěch. Tyto udržitelné návyky nám nejen pomáhají překonat chutě, ale také dlouhodobě přispívají k celkovému zdraví a pohodě.

 6. Větší pocit kontroly: Chutě v nás často vyvolávají pocit bezmoci a ovládání našimi touhami. Překonáním chutí získáváme zpět kontrolu nad svými rozhodnutími a činy. Stáváme se hybateli svého zdraví a pohody a děláme vědomá rozhodnutí, která jsou v souladu s našimi hodnotami a cíli. Tento pocit kontroly se přenáší i do dalších aspektů života a dává nám možnost převzít odpovědnost a provést pozitivní změny v různých oblastech.

🏛️ PŮVOD A PRINCIPY JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
#

Historie překonávání chutí je hluboce spjata s lidskou civilizací a naším vyvíjejícím se chápáním zdraví a pohody. V různých dobách a kulturách hledali lidé způsoby, jak překonat mocné chutě. Zde je několik významných milníků v historii překonávání chutí:

 1. Starověké filozofie a praxe: Starověké civilizace si uvědomovaly důležitost sebeovládání a střídmosti při překonávání chutí. Filozofové jako Sokrates a Platón zdůrazňovali ctnosti střídmosti a sebekázně.

Jídlo jako lék: Starověký systém medicíny klade velký důraz na roli potravin při udržování zdraví a rovnováhy organismu. Uznává důležitost překonávání chutí díky pochopení jednotlivých tělesných typů a jejich specifických stravovacích potřeb. Texty předepisují specifické byliny, koření a stravovací návody pro zvládání chutí a podporu optimálního zdraví.

Tradiční stravovací zvyklosti: Různé regionální kuchyně zahrnují tradiční stravovací zvyklosti, které podporují překonávání chutí. Například praxe sattvické stravy, rozšířená v ájurvédě, klade důraz na čisté, vegetariánské a minimálně zpracované potraviny. Předpokládá se, že sattvické potraviny podporují jasnost mysli, snižují chutě a podporují duchovní růst.

 1. Náboženský půst a askeze: Různé náboženské tradice používaly půst a asketické praktiky jako prostředek k překonání chutí. Od půstu během ramadánu v islámu až po postní období v křesťanství byly tyto praktiky zaměřeny na pěstování sebeovládání, disciplíny a odpoutání se od světských tužeb.

 2. Včasné dietní přístupy: V antickém Řecku si lékař Hippokrates uvědomoval význam stravy pro udržení zdraví. Prosazoval vyvážený a střídmý přístup ke stravování a nedoporučoval přílišné požitkářství. Ve starověké Číně tradiční medicína a stravovací praktiky zdůrazňovaly koncept jídla jako léku a zaměřovaly se na dosažení harmonie a rovnováhy v těle s cílem zmírnit chutě a podpořit pohodu.

 3. Vědecké pokroky: Vědecké poznatky pokročily a vědci začali zkoumat fyziologické a psychologické aspekty chuti k jídlu. Objev inzulínu a jeho role při regulaci hladiny cukru v krvi vrhl světlo na souvislost mezi chutěmi a nerovnováhou v těle. Psychologové a behaviorální vědci se zabývali psychologickými aspekty chuti k jídlu a zkoumali spouštěče, signály a mechanismy odměňování, které se na nich podílejí.

 4. Kognitivně behaviorální terapie (KBT): Ve 20. století se kognitivně-behaviorální terapie stala významným přístupem k překonávání chuti k jídlu. CBT se zaměřuje na identifikaci a zpochybnění negativních myšlenkových vzorců a na rozvoj zdravějších mechanismů zvládání. Úspěšně se uplatňuje při léčbě různých návykových chování, včetně touhy po návykových látkách a nezdravých potravinách.

 5. Současné přístupy: V posledních letech dosáhl obor výživy významného pokroku v pochopení vlivu konkrétních potravin, živin a zdraví střev na chuť k jídlu. Oblibu si získaly strategie, jako je vědomé stravování, intuitivní stravování a individuální výživa, které jednotlivcům poskytují praktické nástroje k překonání chutí a vytvoření pozitivního vztahu k jídlu.

Závěrem lze říci, že historie překonávání chutí odráží naši neustálou snahu o sebeovládání a blahobyt. Od starověkých filozofických učení až po moderní vědecký výzkum - zkoumání chutí formovalo naše chápání lidského chování a strategie, které používáme k jejich překonání.

PRINCIPY JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
#

Chuť je podmíněná reakce zakotvená v podnětu, který po předložení člověku vyvolá konzistentní podmíněnou párovou reakci.

Překonat chutě může být náročné, pokud nevíte jak, ale se správnými zásadami a osvědčenými technikami je možné je překonat a udržet si zdravější životní styl. Zde je několik zásad a technik, které jsou při překonávání chutí účinné:

Spojením negativních pocitů s danou činností můžete snížit svou touhu se jí věnovat.

Pokud si s danou činností spojíte negativní pocity, můžete účinně snížit svou chuť se jí účastnit. Tento psychologický přístup spočívá ve spojení nepříznivých emocí nebo důsledků s daným chováním, čímž se vytvoří odrazující faktor, který vás odradí od dalšího pokračování. Smyslem této strategie je přepracovat vaše podvědomé asociace a podmíněnost, čímž se daná činnost stane ve vaší mysli méně přitažlivou nebo odměňující. Pokud tuto techniku používáte, je vhodné vyhledat odborné vedení nebo podporu, abyste se ujistili, že je prováděna vyváženým a zdravým způsobem.

Technika NLP Swish je účinná technika neurolingvistického programování (NLP), která se používá k přeprogramování navyklých vzorců myšlení a nahrazení nežádoucího chování nebo reakcí žádoucími. Je obzvláště účinná při řešení negativních myšlenkových vzorců, fobií a návykového chování. Technika Swish zahrnuje sérii mentálních představ a kognitivních procesů, které usnadňují žádoucí změnu.

Spinning transformation for personal breakthroughs je revoluční přístup, který využívá univerzální princip spinu k usnadnění změny a transformace. Spinning je soubor technik, které přinesly pozoruhodné výsledky při uvolňování negativních myšlenkových vzorců, omezujících přesvědčení a fyzické bolesti. Spinningová transformace, revoluční přístup, který kombinuje principy hypnózy, NLP a psychologie metafor,

Generativní změna - Pro herce nebo herečku je proces ztotožnění se s emocemi, vnitřními procesy a chováním postavy, kterou se chystáte ztvárnit, klíčovým aspektem vašeho řemesla. Hlubokým proniknutím do psychiky postavy můžete získat cenné poznatky a poučit se z jejích zkušeností, což v konečném důsledku posílí váš výkon a osobní růst.

Vzor Dost je dost - Věta “Dost je dost” je silným vyjádřením frustrace a odhodlání. Je to prohlášení, že někdo dosáhl svých limitů a není ochoten dále tolerovat současnou situaci. Vzorec “Dost je dost” je běžný psychologický jev, který se vyskytuje v různých kontextech, od osobních vztahů až po společenský aktivismus.

Core transformation - Jádrová transformace je proces, který pomáhá lidem změnit nežádoucí myšlenky, pocity a chování. Je založen na myšlence, že naše současné myšlenky, pocity a chování vycházejí z našich minulých zkušeností a budoucích očekávání. Pochopením a transformací těchto základních vzorců můžeme změnit své základní vzorce a vytvořit pro sebe novou budoucnost.

Dopis mému tělu, mysli, duchu a částem

Vyhledejte odbornou pomoc: V některých případech může vyhledání odborné pomoci, například spolupráce s terapeutem nebo poradcem, poskytnout cenné vedení a podporu při překonávání chuti k jídlu. Tito odborníci mohou poskytnout individuální strategie a řešit základní psychologické nebo fyziologické faktory přispívající k bažení.

🗨️ VEDE ÚČASTNÍKY JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gestech a zbarvení pleti a nepřekáželi klientovi, který si před sebou vytváří představy a metafory.
 • Modulujte hlas a mluvte pomalu a melodicky.
 • Zajímejte se o průzkum klientů.
 • Zopakujte klientova slova s použitím jeho hlasového projevu. Například když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova se zrychlila a tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste, abyste se přizpůsobili jeho výrazu nebo navštěvovali kurzy herectví, abyste se naučili to podstatné.
 • Spojte otázku a zkušenost se souřadicí spojkou a/jak/když.

💧 JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY SKRIPT ZALOŽENÉ NA ZKOUMÁNÍ VLADIMÍRA KLIMSY
#

“Překonávat chutě je jako zápasit s namazaným prasetem. Možná vyhrajete, ale budete se cítit nechutně.” - *Neznámý"

Vlad: “Dobrý den, co pro vás mohu dnes udělat?”

Klient: “Chci jednou provždy skoncovat s chutí na čokoládu, ale po nějaké době se vždycky vrátí.”

Vlad: “Máš s sebou čokoládu? A jakou strategii jsi použil, aby ses od čokolády distancoval? Jaké jídlo nemáš rád, ale občas ho jíš.”

Klient: “Jen malou tyčinku Mars. Čtu články o závislosti na čokoládě a mluvím s přáteli a manželem. Pak jdu do sebe a říkám si, že s tím musím přestat, a když čokoládu nevidím, jsem v pohodě, ale když jdu na jídlo, na večírek nebo jen do supermarketu, tak mě to leze krkem, začnu ji cítit v ústech a pak cítím nutkání, koupím si ji a sním ji. A to si říkám, že bych neměla. Mám už dvě děti a chci jim dát také příklad. Nemám ráda nakládané česnekové lusky, možná je budu jíst u tchánovců.” A taky se mi to líbí.

Vlad: “Díky za podrobné informace. Usnadním vám transformaci z nutkání na negativní asociaci. Znamená to, že možná budete stále schopni vidět čokoládu v různých podobách a produktech, aniž byste znovu pocítili nutkání. Bude to jako nakládané česnekové lusky. Můžete je jíst, ale necítíte přitažlivost. Je to pro vás tak přístupné?”

Klient: “Ano, ano a ano.

Stupnice atraktivity

Vlad: “Prosím. Vyndej z kabelky čokoládu a rozbal ji. Vložím vám do ruky tuto stupnici od minus 10 do + 10 s kolíčkem a zeptám se vás, co si právě teď na stupnici přejete mít. Jakmile odpovíte, položte prosím kolíček nad číslo.”

Klient: “Předtím jsem si dal čokoládu. Tu jsem si nechával na večer. Takže moje přitažlivost je asi 4.”

Vlad: “Přines si čokoládu pod nos a přivoň si k ní. Co zvýší přitažlivost na 6? A udělej to tak.”

Klient: “Vůně zvýšila přitažlivost. Nyní je 6.”

Vlad: “Co by zvýšilo přitažlivost na 8?”

Klient: Klient: “Teď jsem škodolibý. Svíčky, dobrá společnost a víno.”

Vlad: “Co by zvýšilo přitažlivost na 10?”

Klient: “To jsou ty třešňové bonbony při líbání.”

Vlad: “Co by ho zvýšilo na 12?”

Klient: “Jsem spokojená, šťastná a užívám si svůj vztah tím, že si dávám čokoládový dort s třešněmi.”

Vlad: “Nyní se posuneme zpět, protože si všimnete, že máte vše pod kontrolou. Vraťte se na 10, po 8, 6, 4. Co udělá přitažlivost pro čokoládu číslo 2?”

Klient: “Je to hořká čokoláda.”

Vlad: “Co z toho udělá 0?”

Klient: “Bílá čokoláda.”

Vlad: “Nyní se začínáme pohybovat v mínusových číslech. Ať je to číslo -2.”

Klient: “Je po datu použití, několik let stará. Odbarvený.”

Vlad: “Ať je to číslo -4.”

Klient: “Někdo postříkal čokoládu medvídkem nebo nějakým parfémem”.

Vlad: “Dobře. Teď chci, abys do čokolády přidal nějakou přísadu, která ji sníží na -7.”

Klient: “Vidím, že z čokolády vylézají červi a je cítit.”

Vlad: “Teď chci, abys snížil teplotu čokolády na minus 10.”

Klient: “Čokoláda má v sobě chlupy, červy a smrdí.”

Vlad: “Teď chci, abyste si přiblížili tu čokoládovou tyčinku k nosu a představili si, že je plná červů, chlupů a velmi, velmi smrdí. Představ si, že si kousneš.”

stop-eating-chocolate

Klient: “Nemůžu!!!”

Vlad: “Zážitek přetrvá. A můžete ji použít i na jiný sortiment výrobků. Samozřejmě můžete jít i opačným směrem, abyste zvýšili svou touhu po zdravém jídle nebo jiných složkách svého chování, které byste rádi změnili. Pro hlubší propojení můžete zvážit metodu Jádrová transformace od Connirae Andrease. Dovolte mi, abych vás v příštích 30 minutách provedl.”

Klient: “Dobře, jdeme na to.”

Základní transformace

Klient: “Něco se změnilo. Cítím se teď uvolněnější a propojená se svým vnitřním já. Moc děkuji.”

Vlad: “Není zač. Ze stavu hlubokého spojení, které prozařuje, proměňuje a obohacuje váš původní pocit. Jak se cítíte nyní a v budoucnu?”

Klient: Klient: “Já jsem své tělo a mé tělo jsem já. Jsem ve vztahu s každým a tento vztah začíná u mě. Změnil jsem se. Moc děkuji.”

Vlad: “To rád slyším. Hodně štěstí.”

👣 ZÁKLADNÍ PROCES JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
#

 1. Vzor dost je dost se používá k vyjádření silného pocitu dosažení hranice nebo limitu, což naznačuje, že situace se stala neúnosnou nebo že něčí trpělivost byla vyčerpána. Tento výraz implikuje rozhodnutí jednat a provést definitivní změnu.

 2. Připravte se na změnu

 • Definice změny: Určete si změnu, kterou chcete ve svém životě provést. Může to být změna kariéry, změna životního stylu nebo cíl osobního rozvoje. Vyjádřete své záměry a stanovte si konkrétní cíle související s touto změnou.
 • Vypracujte si komplexní plán:, ve kterém nastíníte kroky, které musíte podniknout, abyste dosáhli požadované změny. Plán rozdělte na menší, realizovatelné úkoly s termíny. To vám při dalším postupu poskytne strukturu a přehlednost.
 • Veřejně oznamte své rozhodnutí: Zvažte veřejné oznámení svého rozhodnutí o změně. Podělte se o svůj záměr s přáteli, rodinou nebo podpůrnou komunitou. Vytvoříte tím pocit odpovědnosti a získáte podporu svého okolí.
 • Sdílejte každodenní výsledky: Zaznamenávejte si své pokroky a sdílejte své každodenní výsledky s vybranou komunitou. Může to být prostřednictvím sociálních médií, blogu nebo osobního deníku. Dokumentování vaší cesty a sdílení vašich zkušeností vám nejen poskytne pocit odpovědnosti, ale také inspiruje ostatní, kteří mohou čelit podobným výzvám.
 • Zajistěte si podporu a zpětnou vazbu: Zapojte svou komunitu a požádejte ji o podporu a zpětnou vazbu. Podělte se o své problémy, požádejte o radu a společně oslavte své úspěchy. Tato výměna názorů a zkušeností může poskytnout cenné poznatky a povzbuzení v průběhu celého procesu změny.
 • Oslavte milníky: Určete si klíčové milníky na své cestě a oslavte je. Může to být dosažení určitého cíle, překonání významné výzvy nebo prožití průlomu. Oslavte je tím, že se odměníte, dopřejete si něco speciálního nebo uspořádáte malé setkání se svou sítí podpory.
 • Reflexe a úpravy: Pravidelně reflektujte svůj pokrok a v případě potřeby upravte svůj plán. Zhodnoťte, co funguje dobře a co je třeba zlepšit. Poučte se z případných neúspěchů nebo překážek, na které narazíte, a podle toho upravte svůj přístup.
 • Udržování péče o sebe: V průběhu procesu změny dávejte přednost péči o sebe. Pečujte o svou fyzickou, duševní a emocionální pohodu. Věnujte se činnostem, které vám pomohou načerpat nové síly a snížit stres. To vám zajistí dostatek energie a odolnosti, abyste zvládli výzvy, které se změnou přicházejí.
 1. Pokud se vydáváte na cestu osobní změny, je nezbytné provést průzkum a vybrat si ty nejlepší dostupné nástroje na podporu vaší transformace. Zde je několik kroků, které vám v tomto procesu pomohou:
 • Určete si své konkrétní cíle: Jasně definujte oblasti svého života nebo aspekty, které chcete změnit. Ať už se jedná o zlepšení produktivity, zlepšení vztahů nebo rozvoj nových dovedností, jasná představa o vašich cílech vám pomůže zúžit výběr nástrojů, které odpovídají vašim cílům.

 • Provádění komplexního výzkumu: Začněte průzkumem různých nástrojů a metodik, které jsou k dispozici pro osobní změnu. Vyhledejte renomované zdroje, jako jsou knihy, články, online zdroje a vědecké studie. Prozkoumejte různé rámce, techniky a postupy, které se osvědčily při usnadňování osobního růstu a transformace.

 • Zohledněte své preference a styl učení: Při výběru nástrojů zohledněte svůj preferovaný styl učení a osobní preference. Některým lidem vyhovují strukturované programy nebo kurzy, zatímco jiní dávají přednost flexibilnějšímu a samostatnějšímu přístupu. Zvažte, zda dáváte přednost písemným materiálům, zvukovým zdrojům, interaktivním seminářům nebo individuálnímu vedení.

 • Vyhodnoťte důvěryhodnost a přístupy založené na důkazech: Zhodnoťte důvěryhodnost a důkazní základnu nástrojů, se kterými se setkáte. Hledejte nástroje, které jsou podloženy výzkumem, podpořeny odborníky v oboru nebo mají prokazatelné úspěchy od osob, které je použily. Zvažte vyhledání doporučení od důvěryhodných zdrojů nebo odborníků v příslušných oblastech.

 • Přečtěte si recenze a posudky: Projděte si recenze a posudky od osob, které používají nástroje, o nichž uvažujete. Věnujte pozornost jak pozitivním, tak negativním ohlasům, abyste získali vyvážený pohled na věc. To může poskytnout cenné informace o účinnosti, použitelnosti a případných omezeních nástrojů.

 • Vyhledejte odbornou radu: Pokud si nejste jisti, které nástroje zvolit, nebo potřebujete individuální vedení, zvažte konzultaci s odborníky, jako jsou koučové, terapeuti nebo mentoři. Ti vám mohou poskytnout odborná doporučení na základě vašich konkrétních potřeb, okolností a cílů.

 • Zkoušení a experimentování: Jakmile si vyberete několik nástrojů, které vám vyhovují, zvažte jejich vyzkoušení v menším měřítku, než se jim plně oddáte. Zapojte se do krátkodobých zkoušek nebo pilotních projektů, abyste posoudili kompatibilitu a účinnost nástrojů pro vaši osobní cestu ke změně.

 • Iterujte a upravujte: Při práci s vybranými nástroji buďte otevřeni opakování a úpravám svého přístupu. Osobní změna je dynamický proces a to, co funguje u jednoho člověka, nemusí fungovat stejně u jiného. Buďte ochotni přizpůsobit, upravit nebo kombinovat různé nástroje, abyste našli nejlepší přístup, který vyhovuje vašim jedinečným potřebám a okolnostem.

 • Měření a sledování pokroku: Zavedení mechanismů pro měření a sledování pokroku při používání vybraných nástrojů. To může zahrnovat stanovení milníků, vedení deníku nebo používání specifických ukazatelů pro sledování vašeho růstu a změn. Pravidelně vyhodnocujte, zda nástroje odpovídají vašim cílům a zda přinášejí požadované výsledky.

 • Reflexe a zdokonalení: Průběžně reflektujte své zkušenosti s nástroji a podle potřeby vylepšujte svůj přístup. Zamyslete se nad tím, co funguje dobře, s jakými problémy se potýkáte a jak můžete optimalizovat používání nástrojů. Zůstaňte otevření přijímání nových nástrojů nebo úpravě stávajícího souboru nástrojů na základě vašich vyvíjejících se potřeb a poznatků.

 1. Sdílení získaných poznatků s komunitou může být neuvěřitelně přínosné jak pro vás, tak pro ostatní. Zde je několik důvodů, proč může mít sdílení vašich znalostí a zkušeností pozitivní dopad:
 • Osobní růst a reflexe: Sdílení toho, co jste se naučili, prohlubuje vaše znalosti a pomáhá vám identifikovat mezery ve vašich znalostech.
 • Ověřování a podpora: Vaše slova mohou poskytnout potvrzení a podporu ostatním, kteří mohou procházet podobnými problémy.
 • Vytváření komunity a vazeb: Sdílení znalostí posiluje smysl pro komunitu a vytváří příležitosti pro spolupráci.
 • Inspirace a motivace: Vaše zkušenosti a postřehy mohou ostatní inspirovat k akci a k dosažení jejich cílů.
 • Vytváření vlnového efektu: Sdílení znalostí může vyvolat vlnový efekt pozitivních změn v komunitě.
 • Přijímání zpětné vazby a alternativních pohledů: Sdílení podněcuje zpětnou vazbu, rozšiřuje vaše chápání a podporuje růst.
 • Příspěvek ke společnému dobru: Sdílení znalostí posiluje ostatní a přispívá ke kultuře učení a zlepšování.

Při sdílení zvažte využití platforem, jako jsou sociální média, blogy nebo veřejná vystoupení. Přizpůsobte svůj přístup tak, abyste oslovili konkrétní publikum, se kterým se hodláte spojit, a zohledněte jeho potřeby a preference.

Nezapomeňte, že sdílení je oboustranné. Přijměte sílu komunity a kolektivní moudrost, která vzniká, když se jednotlivci spojí, aby se podělili a vzájemně se podpořili na cestě osobního růstu a transformace.

💪 MEDITACE JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
#

Meditace může být mocným nástrojem, který vám pomůže překonat chutě a lépe je ovládat. Zde je osvědčená technika, která zahrnuje prvky neurolingvistického programování (NLP) a nazývá se Swish Pattern. Postupujte podle následujících kroků:

 • Krok 1: Stanovte si svůj záměr: Začněte tím, že si stanovíte jasný a silný záměr překonat své chutě a vytvořit si zdravější vztah k předmětu svých chutí.

 • Krok 2: Najděte si klidné a pohodlné místo: Najděte si klidné místo, kde se můžete pohodlně posadit bez rušivých vlivů. Zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte, abyste uvolnili své tělo i mysl.

 • Krok 3: Vizualizace touhy: Představte si živý obraz nebo představu předmětu své touhy. Vidějte své ruce, jak očima sahají po předmětu vaší touhy. Vidějte ho jasně a všímejte si všech souvisejících zvuků, vůní nebo pocitů.

 • Krok 4: Vytvořte si náhradní představu, vidíte se již jako člověk, který ví, co si vybrat, koupit a jíst, a kresby jsou minulostí: Nyní si vytvořte náhradní obrázek, který představuje zdravější alternativu nebo pozitivní výsledek, který si přejete. Tento obraz by měl být přesvědčivý a emočně nabitý. Ať je šťavnatý, jiskřivý, v životní velikosti.

 • Krok 5: Proházejte obrázky: Rychle a živě přepněte vizualizaci do požadovaného stavu (bez problému). Tento švihový pohyb opakujte 3-5krát tam a zpět. Po každém z nich si vyčistěte mysl vyslovením názvu tohoto článku. Při každém přepnutí zdůrazněte kontrast mezi oběma stavy.

 • Krok 6: Vyzkoušejte swish: Chcete-li otestovat účinnost švihového vzoru, záměrně vyvolejte obraz předmětu, po kterém jste toužili. Všimněte si změny.

 • Krok 7. Vraťte se zpět s pocitem pohody a vědomím, že už je to pryč.

Poznámka: Vzor Swish je dobře známá technika NLP, ale individuální výsledky se mohou lišit. Pokud se potýkáte se silnou touhou nebo závislostí, je důležité vyhledat odbornou podporu a poradenství.

▶️ VIDEO O JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
#

▶️ Youtube - Poder de la mente, perder el deseo de comer el chocolate, truco de mentalismo

❓ FAQ JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
#

Otázka: Jaké další techniky mohou pomoci překonat touhu po jídle?

Odpověď: Kromě vzoru Swish může být při překonávání chutí účinných i několik dalších technik NLP. Patří mezi ně identifikace v hlubokém transu, uvolnění při točení, vzor Dost je dost, transformace jádra a spojování negativních pocitů s danou činností.

Otázka: Co je to identifikace v hlubokém transu (DTI)?

Odpověď: Identifikace v hlubokém transu je technika NLP, při níž si představujete, že jste v kůži jiné osoby, která má nad touhou kontrolu nebo ji překonala. Tím, že se ztotožníte s jejími myšlenkami, emocemi a chováním, můžete získat náhled a zdroje, které vám pomohou překonat vaše chutě.

Otázka: Co je to Točivá transformace?

Odpověď: Točivá transformace je technika, která spočívá v mentálním otáčení obrazu touhy ve vaší mysli. Když jej otáčíte stále rychleji, představujete si, jak se negativní aspekty touhy uvolňují a rozpouštějí a vy se tak osvobozujete z jejího sevření.

Otázka: Co je to vzor Dost je dost?

Odpověď: Vzor “Dost je dost” je technika, která spočívá v mentálním přiřazení negativních důsledků nebo negativních emocí spojených s touhou. Opakovaným spojováním těchto negativních prožitků s touhou si k ní vytvoříte silný odpor, čímž snížíte touhu se jí věnovat.

Otázka: Co je Core transformation?

Odpověď: Core transformation je technika, jejímž cílem je změnit základní příčinu nebo základní přesvědčení, které je základem touhy. Díky hluboké relaxaci a introspekci můžete prozkoumat a přenastavit nevědomé vzorce a motivace, které vedou k touze, což vede k trvalé změně.

Otázka: Jak mohu spojit negativní pocity s činností, po které toužím?

Odpověď: Chcete-li si s danou činností spojit negativní pocity, můžete si ji mentálně spojit s nepříjemnými pocity, myšlenkami nebo vzpomínkami. Můžete si například živě představit negativní fyzické nebo emocionální důsledky, které z vykonávání činnosti vyplývají, což může snížit vaši touhu se jí věnovat.

Otázka: Jsou tyto techniky NLP zaručeným řešením pro překonání chuti k jídlu?

Odpověď: Techniky NLP mohou být mocným nástrojem pro překonání chuti k jídlu, ale jejich účinnost se může u jednotlivých lidí lišit. Přestože mnoho lidí s těmito technikami dosáhlo úspěchu, je důležité si uvědomit, že individuální výsledky se mohou lišit. Při řešení závažných nebo složitých chutí se také doporučuje vyhledat odborníka.

Otázka: Lze techniky NLP používat společně s jinými strategiemi pro zvládání touhy po jídle?

Odpověď: Ano, techniky NLP lze použít spolu s dalšími strategiemi pro zvládání touhy po jídle, jako je všímavost, terapie, podpůrné skupiny a zdravý životní styl. Kombinace různých přístupů může zvýšit účinnost vašeho úsilí o překonání chuti k jídlu.

Pamatujte, že je důležité najít techniky, které vám vyhovují, a v případě potřeby vyhledat odborné vedení.

😆 VTIPY O JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
#

 • Přepadly vás chutě? Řekněte si, že si ji dáte zítra. Pak si řekněte, že “zítra” nikdy nepřijde.
 • Vyzkoušela jsem metodu “sejde z očí, sejde z mysli”. Teď už jen bezmyšlenkovitě jím, co je ve skříni.
 • Jak poznáte, že někdo drží dietu? Řekne vám to pětkrát, ještě než si objednáte jídlo.
 • Chutě jsou jako nezvaní hosté na večírku. Snažíte se je ignorovat, ale ony se stále vznášejí kolem občerstvení.
 • “Nemám hlad, jen se nudím.” - Já pokaždé, když otevřu ledničku.
 • Říká se, že nejlepší způsob, jak přemoci chuť na jídlo, je nejprve sníst něco zdravého. Takže jsem snědla celý pytlík baby mrkve… a pak velkou pizzu.
 • Já: Dnes budu silná a odolám té touze. Můj mozek: Vzpomínáš si na tu lahodnou věc, kterou jsi včera viděla? Já: #DefectedSigh
 • Neříkám, že jsem v dietě selhala, jen říkám, že chutě vyhrály těsný souboj.
 • Moje členství v posilovně je předplatné Netflixu na sledování motivačních videí, zatímco jím nezdravé jídlo na běžeckém pásu.
 • Snažila jsem se pomocí všímavosti odolat svým chutím. Teď si jen hyperaktivně uvědomuji, jak moc tu koblihu chci. #ThanksMindfulness
 • Držím dietu, která mi dovoluje jedno jídlo týdně. Moje podvádění začíná v pondělí a končí v neděli.
 • Říká se, že klíčem k hubnutí je vyvážená strava. Takže vyvažuji pizzu se zmrzlinou.
 • Dříve jsem se odměňoval za dosažení svých fitness cílů. Teď se odměňuji jen za to, že vstanu z postele.
 • Můj lékař mi řekl, abych se vyhýbala spouštěcím potravinám. Teď mě spouští všechno v obchodě s potravinami.
 • Nejsem na cukru závislý, můžu ho kdykoli přestat… Jen nechci.

🦋 METAFORY O JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
#

 • Cravings are like a persistent mosquito: Bzučí vám kolem uší, otravují a rozptylují, ale nakonec odletí, pokud nepodlehnete nutkání je rozmáchnout.
 • Zvítězit nad chutěmi je jako výchova štěněte: Vyžaduje to trpělivost, důsledné usměrňování a pozitivní posilování, aby se naučilo zdravým návykům.
 • Touha je jako zamlžená čočka: Chuť na jídlo vám zatemní úsudek a zdravá rozhodnutí se vám zdají vzdálená, ale když uděláte krok zpět a pročistíte si mysl, můžete odhalit cestu vpřed.
 • **Představte si své chutě jako hlasitý rádiový signál: Přesněji řečeno: Nemůžete ho úplně vypnout, ale přizpůsobení kmitočtu a zaměření se na jinou, pozitivnější frekvenci vám pomůže hluk zablokovat.
 • Představte si své chutě jako prasklý a rozbitý kompas: Ukazuje vám špatný směr a vede k nezdravým rozhodnutím. Vyhledejte spolehlivého průvodce a překalibrujte svůj směr k dosažení cílů.
 • Překonání chutí je jako výstup na horu: Vyžaduje to úsilí, odhodlání a schopnost zvládnout náročný terén, ale pohled z vrcholu stojí za to.
 • Přemýšlejte o svých chutích jako o lákavé objížďce: Nabízejí rychlé a snadné řešení, ale často vás odvedou od vašich dlouhodobých cílů. Zvolte scénickou cestu a soustřeďte se na vytoužený cíl.
 • Cravings jsou jako dočasná emocionální bouře: Může být intenzivní a zdrcující, ale jako každá bouře nakonec přejde a zanechá za sebou klidnější a jasnější stav.
 • Představte si své chutě jako trvalý plevel na zahradě: Můžete je vytrhávat jeden po druhém, ale mohou vyklíčit nové. Klíčem k udržení zdravé zahrady je důslednost a pěstování alternativních rostlin.
 • Přemýšlejte o překonávání chutí jako o učení se novému jazyku: K dosažení plynulosti zdravých návyků je zapotřebí aktivního cvičení, trpělivosti a schopnosti rozpoznat běžné chyby a vyvarovat se jich.
 • Cravings are like a flickering flame: Z dlouhodobého hlediska může být účinnější mírný přístup, například ztlumení světla..
 • Zvítězit nad chutěmi je jako stavět hrad z písku: Vyžaduje to čas, úsilí a pečlivou pozornost k detailům, ale výsledná stavba slouží jako připomínka vaší vytrvalosti a odolnosti.

📚 ZDROJE JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
#

@book Richard Bandler, 1992; Magic in Action ISBN 978-0916990145

@bbok Richard Bandler, 1985; Using Your Brain-For a Change: Neuro-Linguistic Programming ISBN 978-0911226270

@book George Lakoff & Mark Johnson, 1980; Metaphors We Live By ISBN 978-0226468013

@book Steve @ Connirae Andreas, 1988; Change Your Mind and Keep the Change: Advanced NLP Submodalities Interventions ISBN 978-0911226294

@book Tony Robins, 2019; Awaken The Giant Within How to Take Immediate Control of Your Mental, Emotional, Physical & Unlimited Power The New Science of Personal Achievement ISBN 978-9123859368

@book Giulia Enders, 2018; Gut: The Inside Story of Our Body’s Most Underrated Organ ISBN 978-1771643764

@link The Wholeness Work

@link Core Transformation

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOSTI JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
#

“Nejsem závislá na čokoládě, jen máme velmi oddaný vztah. Můj terapeut říká, že to není zdravé, ale nezná lásku, kterou sdílíme.” - Neznámý

Četl jsem knihy, sledoval videa, navštěvoval semináře a cvičil na sobě i na ostatních. Můj zájem o PŘEKONÁVÁNÍ CHUTI navždy. PROVĚŘENÉ TECHNIKY vznikl z hledání spolehlivých technik, které bych mohl použít ke zlepšení svého života a života druhých. Techniky NLP jsem se naučil na seminářích NLP, při shromažďování, od přátel, z knih, článků a video a audio kurzů. Praktikoval jsem sám se sebou i s ostatními a mohu říci, že mé celkové zkušenosti jsou dobré. U některých vzorců jsem používal různé techniky. Jednou z ceněných technik, se kterou jsem se setkal, je transformace kinestetického vjemu. Video s tímto postupem jsem natočil v březnu 2015 a od té doby jsem si čokoládu neužil. Mohu ji jíst, ale nepřitahuje mě. Doporučuji vám, abyste si pro první sezení vyhledali praktika, který má znalosti, dovednosti, zkušenosti a eleganci.

✏️ ZÁVĚR JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY
#

Překonání chuti k jídlu vyžaduje odhodlání a provádění osvědčených technik. Díky použití technik NLP, jako jsou například vzor Swish, identifikace v hlubokém transu, uvolnění spinu, vzor Dost je dost, transformace jádra a spojování negativních pocitů s danou činností, můžete získat větší kontrolu nad svými chutěmi a vypěstovat si zdravější návyky.

Tyto techniky nabízejí mocné nástroje pro přepracování reakcí mozku na chutě a nahrazení starých vzorců novými, posilujícími. Důsledným praktikováním těchto technik a jejich začleněním do komplexního přístupu, který zahrnuje všímavost, terapii, podpůrné systémy a zdravý životní styl, můžete zvýšit své šance na úspěšné překonání chutí.

Je důležité si uvědomit, že individuální výsledky se mohou lišit a klíčová je trpělivost. Překonání chuti k jídlu je proces, který vyžaduje čas a úsilí. Při řešení závažných nebo složitých chutí je také zásadní vyhledat odborné vedení, protože mohou vyžadovat další podporu a zásah.

Pokud se budete věnovat svému osobnímu růstu, důsledně praktikovat techniky, které s vámi rezonují, a zůstanete ve spojení s podpůrnou komunitou, můžete překonat své touhy a vytvořit si život, který bude v souladu s vašimi cíli a hodnotami.

Nezapomeňte, že máte moc změnit svůj vztah k chutím a vytvořit si zdravější a spokojenější život. Přijměte tuto cestu, buďte k sobě laskaví a oslavujte každý krok vpřed.

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Mar 26, 2024), 🤤 JAK NAVŽDY PŘEKONAT TOUHU. OSVĚDČENÉ TECHNIKY https://innerknowing.xyz/cs/post/conquer-cravings-for-good/

🗂️ Knowing 📁 Tools Learning 🏷️ NLP Tools Metaphors

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

🎯 TECHNIKA SWISH, PRŮVODCE ZMĚNOU CHOVÁNÍ KROK ZA KROKEM
🕙 19 min
🪜 PŘEMĚNA TRAUMATU NA ODRAZOVÝ MŮSTEK PRO OSOBNÍ POSÍLENÍ
🕙 25 min
💌 DOPIS MÉMU TĚLU, MYSLI, DUCHU A ČÁSTEM
🕙 23 min