Přeskočit na hlavní obsah

ZÁKLADNÍ MOTIVACE A PŘESVĚDČENÍ. HNACÍ SÍLY NAŠICH ČINŮ A ROZHODNUTÍ JSOU ČASTO PODVĚDOMÉ A NEOCHVĚJNÉ. MORÁLNÍ KOMPAS A ZDROJ INTEGRITY. VNITŘNÍ PRŮVODCE NÁS VEDE K TOMU, CO POVAŽUJEME ZA SPRÁVNÉ, I KDYŽ ČELÍME VÝZVÁM. SÍDLO KREATIVITY A VÁŠNĚ. PRAMEN UMĚLECKÉHO VYJÁDŘENÍ, LÁSKY A HLUBOKÉHO SPOJENÍ.

Image credit - [Placidplace](https://pixabay.com/illustrations/enlightenment-meditation-love-7423962/)
Image credit - Placidplace
 1. ČLÁNKY/

💗 HEART OF HEARTS - VNITŘNÍ PRŮVODCE

🗂️ Knowing 📁 Learning 🏷️ Tools Metaphors
🕙 17 min
Obsah
Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

“Mé srdce je chodící rozpor. Touží po chaosu, ale tajně touží po stabilitě. Možná právě to dělá život zajímavým, ne?” - Neznámý

📄 ABSTRAKT SRDCE SRDCÍ - NEJHLUBŠÍ A NEJPRAVDIVĚJŠÍ MYŠLENKY A POCITY
#

Náhled do hlubin srdce - tam, kde žijí nejpravdivější já a šepoty

Za známou maskou, kterou nosíme, se pod vrstvami myšlenek a zkušeností skrývá skrytá komnata: srdce srdce. Zde, v tichém klidu této vnitřní svatyně, sídlí šepot našeho nejopravdovějšího já, nefiltrovaný a nezkreslený vnějším světem.

Tato abstrakce vás zve, abyste překročili práh a prozkoumali tuto tajemnou říši. Představte si, že se vydáte do tlumeně osvětlené jeskyně, kde mihotavé světlo svíček osvětluje starobylé fresky namalované na stěnách - každý tah štětcem je vzpomínka, touha, strach vyrytý do tapiserie vašeho bytí. Zde, uprostřed ozvěn zapomenutých snů a tichých vyhraných bitev, se setkáváte:

 • Nezkreslené touhy a obavy: Srdce srdcí mluví tichým tónem, odhaluje touhy tak hluboké, že se chvějí na špičce jazyka, a úzkosti, které se vinou jako stíny v zákoutích tvé mysli.

 • Neochvějné základní přesvědčení: Podobně jako neochvějná skála hory, i vaše nejhlubší přesvědčení se skrývá uvnitř a tvoří neotřesitelný základ pro váš morální kompas a vůdčí zásady.

 • Neochvějný morální kompas: I když jste zahaleni pochybnostmi nebo se proti vám staví protichůdné síly, srdce srdce vám našeptává, co je správné, a nabádá vás k integritě a neochvějné autenticitě.

 • Neomezený pramen tvořivosti a vášně: Z uhlíků vašich nejniternějších tužeb se rozhoří umělecký projev a zrodí se příběhy, melodie a vize, které tančí s nespoutanou vášní.

VÝHODY SRDCE SRDCE - NEJHLUBŠÍ A NEJPRAVDIVĚJŠÍ MYŠLENKY A POCITY
#

“Mé srdce sní o tom, že začnu vysílat podcast. Můj vnitřní sabotér křičí: “Kdo by proboha poslouchal tvoje bláboly?”. - Neznámý

V srdci srdcí neleží jen osobní mapa, ale společná lidská tapiserie. Odhalením těchto pravd můžeme:

 • Objevte skryté klenoty: Ponořte se pod povrch myšlenek a emocí a odhalte hluboké poznatky o sobě a svém místě ve světě.
 • Přijměte stín i světlo: Projděte složitou vnitřní krajinou a najděte útěchu v přijetí temnoty i záře v sobě.
 • Překlenout propast mezi sebou a světem: Sladit naše jednání s našeptáváním našeho nejopravdovějšího já a podpořit harmonii a autenticitu v každé interakci.
 • Vytvářejte spojení z duše: Pěstujte vztahy založené na skutečném porozumění a sdílené zranitelnosti, v nichž srdce rezonují ve vzájemné souhře.

Tento abstrakt je výzvou k odvážné cestě za sebepoznáním. Odvažte se naslouchat šepotu svého srdce srdcí, neboť v jeho hlubinách se skrývají klíče k odemknutí vašeho nejautentičtějšího já a uvědomění si transformační síly vašich nejhlubších pravd.

Odpovíte na volání?

🏛️ PŮVOD A PRINCIPY SRDCE SRDCÍ - NEJHLUBŠÍ A NEJPRAVDIVĚJŠÍ MYŠLENKY A POCITY.
#

Původ hry Heart of Hearts: Cesta do hlubin nitra
#

Pojem “srdce srdce” přesahuje konkrétní historické okamžiky a proplétá se gobelínem lidstva napříč kulturami a obdobími. Ačkoli určit jediný původ může být obtížné, můžeme prozkoumat několik vláken, která přispívají k jeho bohatému významu:

1. Dávné kořeny:

 • Filosofické a duchovní pohledy: Dřívější civilizace často spojovaly srdce se sídlem duše a božského spojení. Staří Egypťané ho spojovali s ba, nesmrtelnou podstatou, zatímco řečtí filozofové jako Aristoteles v něm viděli centrum myšlení a emocí.
 • Náboženská symbolika: V abrahámovských tradicích představuje srdce jádro víry a oddanosti. Buddhismus zdůrazňuje “opičí mysl” sídlící v hrudi, která ovlivňuje myšlenky a touhy. Tyto koncepty zdůrazňují srdce jako místo duchovního spojení i vnitřního boje.

2. Literární a umělecké vyjádření:

 • Romantické obrazy: Spisovatelé a básníci v historii používali srdce jako metaforu pro nejhlubší emoce, touhy a zranitelnost. Od Shakespearova “Hamleta” zkoumajícího vnitřní konflikt až po Dickinsonovy básně o touze a smutku se srdce stává symbolem našeho autentického já.
 • Umělecká zobrazení: Výtvarné umění od staroegyptských náhrobních maleb po současné sochy často zobrazuje srdce jako ústřední bod, což odráží jeho význam pro pochopení naší podstaty.

3. Psychologické a vědecké přístupy:

 • Moderní psychologie: Freud zařadil id, ego a superego do metaforického “psychického aparátu” a zdůraznil srdce jako zdroj prvotních tužeb a citových pohnutek. Další psychologové zkoumají složitou souhru biologických faktorů a osobních zkušeností při utváření našeho vnitřního já.
 • Neurologie: Zatímco mozek je považován za centrální řídicí centrum, výzkum emocí stále více uznává roli srdce při zpracování podnětů a reakci na ně. To dodává myšlence srdce jako klíče k našim nejhlubším pocitům vědecký rozměr.

4. Univerzální lidská zkušenost:

“Srdce srdcí” nakonec rezonuje, protože vystihuje základní lidskou pravdu: **Tato univerzální zkušenost překračuje kulturní a historické hranice a spojuje nás prostřednictvím společného hledání sebeporozumění a autenticity.

Původ “srdce srdcí” není jedním časovým bodem, ale spíše souvislým příběhem, který se proplétá napříč kulturami, obory a individuálními zkušenostmi. Je to mocný symbol našeho nejvnitřnějšího já, který nám připomíná, abychom se ponořili za povrch a spojili se s nejhlubšími pravdami, které se v nás skrývají.

PRINCIPY SRDCE SRDCÍ - NEJHLUBŠÍ A NEJPRAVDIVĚJŠÍ MYŠLENKY A POCITY
#

Tady jsou zásady, které nás vedou do hlubin našeho srdce, kde se skrývají naše nejhlubší pravdy:.

1. Neochvějná autenticita:

 • Význam: Buďte věrní sami sobě a přijměte svou jedinečnou podstatu bez přetvářky a masek. Ctěte své hodnoty, vášně a zvláštnosti, i když se rozcházejí se společenskými očekáváními.

2. Vnitřní naslouchání:

 • Význam: Pěstujte si klid a pozornost, abyste slyšeli jemný šepot svého srdce srdcí. Zorientujte se v hluku vnějších vlivů a napojte se na svou vnitřní moudrost.

3. Soucitná náruč:

 • Význam: Přijměte a přijměte všechny aspekty sebe sama, včetně zranitelností, nedokonalostí a minulých zkušeností. Nabídněte laskavost a porozumění svému vnitřnímu já, podpořte sebelásku a uzdravení.

4. Odvážné zkoumání:

 • Význam: Vydejte se do neznámých oblastí svého vnitřního světa s odvahou a zvědavostí. Prozkoumejte skryté touhy, obavy a sny a nebojte se toho, co byste mohli odhalit.

5. Integrita a sladění:

 • Smysl: Slaďte své činy se svými nejhlubšími hodnotami a přesvědčením. Žijte podle své pravdy, i když to vyžaduje obtížná rozhodnutí nebo zpochybnění konvencí.

6. Pečující spojení:

 • Myšlení: Podporujte opravdové, na srdce zaměřené vztahy s ostatními. Sdílejte své autentické já, pěstujte empatii a budujte vztahy zakořeněné ve vzájemném porozumění a zranitelnosti.

7. Přijímání růstu:

 • Význam: Uvědomte si, že srdce srdcí není statické, ale je dynamickým zdrojem vývoje. Přijímejte výzvy a neúspěchy jako příležitost k učení a růstu.

8. Uvolnění kreativity:

 • Význam: Využijte bezbřehou tvořivost, která vychází z vašeho srdce. Vyjádřete se prostřednictvím umění, hudby, psaní nebo jakoukoli jinou formou, která zažehne vaši vášeň a uvede v život vaši jedinečnou vizi.

9. Oslava celistvosti:

 • Význam: Uvědomte si, že každý aspekt vašeho srdce srdce, i ten zdánlivě protichůdný, přispívá k vaší celistvosti. Ctěte spektrum svých emocí a prožitků a přijměte plnost toho, kým jste.

🗨️ PROVÁZÍ ÚČASTNÍKY V SRDCI SRDCE - NEJHLUBŠÍ A NEJPRAVDIVĚJŠÍ MYŠLENKY A POCITY.
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gestech a zbarvení pleti a nepřekáželi klientovi, který si před sebou vytváří představy a metafory.
 • Modulujte hlas a mluvte pomalu a melodicky.
 • Zajímejte se o průzkum klientů.
 • Zopakujte klientova slova s použitím jeho hlasového projevu. Například když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova se zrychlila a jeho tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste, abyste se přizpůsobili jeho výrazu nebo navštěvovali kurzy herectví, abyste se naučili to podstatné.
 • Spojte otázku a zkušenost se souřadicí spojkou a/jak/když.

💧 SRDCE SRDCÍ - NEJHLUBŠÍ A NEJPRAVDIVĚJŠÍ MYŠLENKY A POCITY SCÉNÁŘ ZALOŽENÝ NA ZKOUMÁNÍ VLADIMÍRA KLIMSY
#

“Moje srdce si ze srdce přeje napsat román. Ale můj mozek pořád křičí: “Ale kdo to ještě čte?”” - Neznámý

Vlad: “Dobrý den, co pro vás mohu dnes udělat?”

Klient: “Rád bych se spojil se svým vnitřním já a naslouchal svému srdci.”

Vlad: “Kde a kdy jste se dříve spojili se svým vnitřním já a naslouchali svému srdci?”

Klient: “Četl jsem o tom, viděl jsem to ve filmech a od svých přátel, ale nevzpomínám si na žádný konkrétní zážitek. Počkejte. Když jsem začala chodit s někým, měla jsem z partnera neklid a vzpomínám si, že při cestě do jiné země jsem měla pocit, že něco není v pořádku, a v obou případech jsem si ušetřila potíže, protože jsem podle toho jednala. A je toho víc. Potíž je v tom, že přichází a odchází spontánně. Rád bych k němu měl přístup, když ho potřebuji.”

Vlad: “Dobře. Znáte vlastnosti a zákonitosti pocitu, který vás spojuje s vaším vnitřním já, jednáte podle něj a ověřili jste si výsledek, který ve většině případů, ne-li ve všech, ukazuje, že je užitečný. Jedním z problémů je, že přichází a odchází spontánně a vy byste chtěli mít přístup ke svému vnitřnímu vedení, když ho potřebujete. Je to tak?”

Klient: “Cítím, že mi rozumíte.”

Vlad: “Dovolíte-li, představuji vám transformaci jádra jako nástroj pro spojení s vaším vnitřním já, když to potřebujete. První sezení vám zabere asi 30 minut a s každým dalším cvičením to budete dělat lépe, snadněji, rychleji a s větší elegancí.”

Klient: “Dobře, jdeme na to.”

Proces transformace jádra

Klient: “Něco se změnilo. Cítím, že jsem propojená. Moc děkuji.”

Vlad: “Není zač.”

👣 ZÁKLADNÍ PROCES SRDCE SRDCE - NEJHLUBŠÍ A NEJPRAVDIVĚJŠÍ MYŠLENKY A POCITY
#

1. Najděte si své útočiště:

 • Vytvořte si bezpečný a klidný prostor, kde se budete cítit klidně a nerušeně.
 • Obklopte se prvky, které vybízejí ke klidu: měkké osvětlení, jemná hudba nebo uklidňující zvuky přírody.

2. Přijměte klid:

 • Usaďte se do pohodlné polohy vsedě nebo vleže.
 • Soustřeďte svou pozornost na fyzické pocity dechu a vnímejte, jak proudí do těla a z těla.
 • Jemně položte jednu nebo obě ruce na své srdeční centrum a podpořte tak pocit spojení a přítomnosti.

3. Cesta dovnitř:

 • Představte si cestu, která vás vede dovnitř, do nejhlubšího nitra vaší bytosti.
 • S každým nádechem si představujte, jak se přibližujete k zářivému světlu, které sídlí ve vašem srdci srdcí.

4. Svědectví o svých myšlenkách a pocitech:

 • Pozorujte všechny myšlenky a emoce, které se objevují, bez posuzování a připoutanosti.
 • Nechte je proplouvat kolem jako mraky na obloze a berte na vědomí jejich přítomnost, aniž byste se nechali vtáhnout do jejich příběhů.
 • Jemně zaměřte svou pozornost zpět na teplo a světlo vycházející z vašeho srdečního centra.

5. Zašeptejte upřímnou otázku:

 • S pocitem otevřenosti a zvědavosti položte svému srdci otázku.
 • Příklady otázek:
 • Jaká je moje nejhlubší pravda?
 • Po čem skutečně toužím?
 • Co mi brání žít autenticky?
 • Co mi přináší radost a naplnění?
 • Jak mohu lépe sladit své jednání se svými hodnotami?

6. Naslouchejte s vnímavým srdcem:

 • Zklidněte svou mysl a otevřete své srdce, abyste mohli přijmout odpovědi nebo vhledy, které se vám vynoří.
 • Mohou se projevovat jako slova, obrazy, pocity nebo prostě jako pocit poznání.
 • Důvěřujte své intuici a dovolte, abyste vše, co se objeví, přijali bez odsuzování.

7. Vyjádřete vděčnost:

 • Poděkujte svému srdci srdce za jeho vedení a moudrost.
 • Uvědomte si, že vás vede k autentičtějšímu a naplněnějšímu životu.

8. Návrat s milostí:

 • Až se budete cítit připraveni, jemně přeneste své vědomí zpět k dechu a okolí.
 • Chvíli se protáhněte a otevřete oči, abyste se cítili svěží a uzemnění.

9. Integrovat a ctít:

 • Zamyslete se nad všemi vhledy nebo poselstvími, které jste během meditace obdrželi.
 • Zvažte, jak je můžete začlenit do svého každodenního života, abyste se sladili se svým srdcem.
 • Pravidelným praktikováním tohoto procesu prohloubíte své spojení s vlastním nitrem a vypěstujete si autentický a cílevědomý život.

💪 MEDITACE SRDCE SRDCÍ - NEJHLUBŠÍ A NEJPRAVDIVĚJŠÍ MYŠLENKY A POCITY
#

Najděte si pohodlnou polohu:

 • Usaďte se do polohy vsedě nebo vleže, která vám poskytne oporu a uvolnění.
 • Jemně zavřete oči, nebo pokud je máte raději otevřené, zklidněte pohled.

Uvědomte si svůj dech:

 • Všímejte si přirozeného rytmu nádechů a výdechů.
 • Vnímejte, jak se vám při dýchání zvedá a klesá hrudník nebo břicho.
 • Dovolte svému dechu, aby se stal plynulým a stálým, aniž byste ho nutili k jakýmkoli změnám.

Soustřeďte se na své srdeční centrum:

 • Přeneste svou pozornost do fyzického prostoru svého srdce, do středu hrudníku.
 • Představte si, že z této oblasti vyzařuje jemné teplo nebo světlo.
 • S každým nádechem si představujte, jak se toto světlo rozšiřuje a naplňuje celé vaše tělo.

Přiznejte si své myšlenky a pocity:

 • Pozorujte všechny myšlenky a pocity, které se objevují, aniž byste je odsuzovali.
 • Nechte je jemně plynout jako mraky na obloze, aniž byste na nich lpěli nebo se nechali vtáhnout do jejich příběhů.
 • Nadále se soustřeďte na pocity dechu a tepla v srdečním centru.

Položte upřímnou otázku:

 • Jemně si položte otázku do srdce svého srdce, např.:
 • Jaká je moje nejhlubší pravda?
 • Po čem skutečně toužím?
 • Co mi brání žít autenticky?
 • Co mi přináší radost a naplnění?
 • Jak mohu lépe sladit své jednání se svými hodnotami?

Poslouchejte odpovědi:

 • Trpělivě naslouchejte všem reakcím, které se objeví.
 • Mohou se projevovat jako slova, obrazy, pocity nebo prostě jako pocit poznání.
 • Důvěřujte své intuici a dovolte, abyste vše, co přichází, přijali bez posuzování.

Vyjádřete vděčnost:

 • Poděkujte svému srdci srdce za jeho vedení a moudrost.
 • Uvědomte si, že vás vede k autentičtějšímu a naplněnějšímu životu.

Návrat do současnosti:

 • Až se budete cítit připraveni, jemně přeneste své vědomí zpět k dechu a okolí.
 • Chvíli se protáhněte a otevřete oči, abyste se cítili svěží a uzemnění.

Integrace:

 • Zamyslete se nad všemi vhledy nebo poselstvími, které jste během meditace obdrželi.
 • Zvažte, jak je můžete začlenit do svého každodenního života, abyste se sladili se svým srdcem.
 • Pravidelným cvičením této meditace prohloubíte spojení se svým nitrem a vypěstujete si autentický a cílevědomý život.

▶️ VIDEO SRDCE SRDCÍ - NEJHLUBŠÍ A NEJPRAVDIVĚJŠÍ MYŠLENKY A POCITY
#

▶️ Youtube - Introduction to Core Transformation with Tamara Andreas 2019

❔ FAQ OF HEART OF HEARTS - NEJHLUBŠÍ A NEJPRAVDIVĚJŠÍ MYŠLENKY A POCITY
#

Heart of Hearts FAQ: Odhalte své nejhlubší pravdy
#

Pojem srdce srdce, kde sídlí naše nejpravdivější myšlenky a pocity, vyvolává zvědavost a touhu po hlubším porozumění.

Otázka: Co přesně je srdcem srdce?

Představte si skrytou komnatu ve svém nitru, nedotčenou společenskými tlaky a vnějšími vlivy. Tato vnitřní svatyně, často symbolizovaná fyzickým srdcem, ukrývá vaše nejautentičtější touhy, zranitelnosti a základní přesvědčení. Je to pramen tvořivosti, sídlo vašeho morálního kompasu a našeptávač vašeho nejvěrnějšího já.

Otázka: Jak mohu získat přístup ke svému srdci srdce?

Odpověď: Cesta dovnitř začíná introspekcí a vědomými praktikami. Meditace, psaní deníku a pobyt v přírodě mohou pomoci ztišit vnější hluk a umožnit, aby se objevil váš vnitřní hlas. Věnujte pozornost opakujícím se snům, nevysvětlitelným nutkáním a emocím, které se dotýkají vašeho nitra. Mohou to být drobečky, které vás dovedou blíže k vašemu autentickému já.

Otázka: Jak zní naslouchání vašemu srdci?

Odpověď: Ne vždy je to silný hlas nebo oslepující vize. Často je to jemný šepot, tichá touha nebo pocit poznání, který vychází z hloubi duše. Naučte se být vnímaví k těmto jemným signálům a věnujte pozornost tomu, co rezonuje s vašimi základními hodnotami a přináší vám opravdovou radost.

Otázka: Je vždy snadné následovat své srdce?

Odpověď: Ctít šepot svého srdce může být náročné, zejména pokud je v rozporu se společenskými očekáváními nebo zakořeněnými vzorci. Můžete čelit vnějším tlakům, vnitřním obavám nebo prostě nejistotě, že vystoupíte ze své komfortní zóny. Pamatujte, že odvaha není nepřítomnost strachu, ale ochota jednat navzdory strachu.

Otázka: Jaké jsou výhody spojení s mým srdcem srdce?

Odpověď: Život v souladu s vaším autentickým já vede k naplněnějšímu a cílevědomějšímu životu. Budete mít větší jasno ve svých rozhodnutích, hlubší vztahy s ostatními a nově nalezený pocit klidu a naplnění. Stanete se autorem svého vlastního příběhu, vedeni moudrostí a našeptáváním svého nejopravdovějšího já.

Pamatujte, že cesta do srdce je celoživotní zkoumání. Přijměte tento proces, důvěřujte své intuici a nechte rozkvést své autentické já.

Tento seznam je pouze výchozím bodem. Nebojte se položit další otázky, ponořit se hlouběji do konkrétních aspektů a vydat se na své vlastní jedinečné dobrodružství, abyste odhalili poklady ukryté ve svém srdci.

😆 VTIPY O SRDCI SRDCÍ - NEJHLUBŠÍ A NEJPRAVDIVĚJŠÍ MYŠLENKY A POCITY
#

 • Můj kardiolog analyzoval mé EKG a řekl: “Zdá se, že vaše srdce skládá baladu o existenciálním strachu.”

 • Šel jsem za věštkyní kvůli svému nejhlubšímu přání. Intenzivně se na mě zadíval a prohlásil: “Vaše srdce chce jen doživotní zásobu chlupatých ponožek a neomezené množství kočičího mazlení.”

 • Zkoušela jsem jít za svým srdcem, ale to mě zavedlo jen do uličky se zmrzlinou. Možná je můj pravý sever sladší, než jsem si myslela?

 • Můj seznamovací život je jako moje knihovna: je plný potenciálu, ale v srdci chci jen pohodlné oblečení a dobrou knihu.

 • Zkoušel jsem meditaci, abych se spojil se svým srdcem. To si jen stěžovalo na nepohodlné držení těla a nedostatek občerstvení.

 • Srdce říká: “Přijměte spontánnost!” Bankovní účet říká: “Možná až vyřešíme tu věc s pohotovostním fondem.”

 • Srdce je přesvědčeno, že jsem nepochopený génius. Bankovní účet je v týmu Praktická práce s výhodami.

 • Srdce sní o založení komunitní zahrady. Peněženka si povzdechne: “Možná příští rok… po účtu za opravu auta.”

 • Zkoušel jsem jít za svým srdcem a najít si novou kariéru. Zavedlo mě do pekárny, pokryté moukou a obklopené posypem. Zřejmě jsem teď cukrářka.

 • Pokusil jsem se napsat báseň od srdce. Můj vnitřní kritik, gramatický gremlin, strávil celý den opravováním pravopisných chyb a nemístných metafor.

 • Mé srdce mi šeptá tajemství ve spánku. Můj mozek, nevyspalý detektiv, se je celý den snaží rozluštit.

 • Mé srdce je kompas, který mě vždycky nasměruje k dobrodružství. Můj orientační smysl je však nefunkční GPS, které mě neustále přesměrovává na malebné okliky a nečekané objevy.

🦋 METAFORY O SRDCI SRDCÍ - NEJHLUBŠÍ A NEJPRAVDIVĚJŠÍ MYŠLENKY A POCITY
#

 • Sluncem zalitá mýtina ukrytá hluboko v lese: Koupající se v teple a zalitá stíny, která nabízí útočiště vašemu nejvěrnějšímu já.

 • Šepot ozvěny v rozlehlé katedrále: Zesílení tiché moudrosti vaší intuice, která rezonuje v katedrále vašeho bytí.

 • Řeka, která si razí vlastní cestu drsnými horami: Neústupná a odhodlaná, proplouvající životními překážkami, aby dosáhla svého autentického cíle.

 • Kaleidoskop snů vířících na měsíční obloze: Odráží oslnivou škálu nadějí, obav a možností, neustále se měnící a fascinující.

 • Semínko zasazené do úrodné půdy, které sní o slunci: Potenciál čekající na rozkvět, připravený prorazit na povrch a odhalit své zářivé barvy.

 • ** Kolibřík vznášející se před skrytým květem:** Zvědavost a úžas hledající nektar sebepoznání, přitahovaný skrytou krásou uvnitř.

 • Melodie hraná na starobylý, zapomenutý nástroj: Rezonance minulých zážitků se snoubí s přítomností a vytváří jedinečnou a oduševnělou píseň.

 • Kompas spředený neviditelnými vlákny touhy: Střežený intuicí, ukazující na magnetickou přitažlivost vašich nejhlubších tužeb.

 • Gobelín utkaný z nitek smíchu a slz: Každý uzel je svědectvím o bohatství vaší cesty, o propletených radostech a smutku.

 • Zapomenutá báseň vyrytá na stěnách skryté komnaty: Odhalení poezie vaší duše, znovuobjevení zapomenutého jazyka vašeho autentického já.

 • Osamělá hvězda zářící v nekonečném prostoru noci: Tvá jedinečná jiskra jasně zářící, maják individuality v rozlehlosti bytí.

 • Zvětralá mapa, ošoupaná a opotřebovaná: plná čmáranic zkušeností, která vás provede známými i neznámými oblastmi.

 • Skrytá komnata pokladů, nedotčená okolním světem: kde se skrývají vaše nejcennější sny a zranitelnosti, které čekají, až je objevíte a přijmete.

 • Symfonie ptačího zpěvu za úsvitu: Každý tón je šepotem potenciálu, nový den překypuje hudbou nových možností.

 • Maják postavený na skalnatém břehu: Pevný a neochvějný, osvětlující cestu k vašemu autentickému přístavu uprostřed rozbouřeného moře života.

📚 ZDROJE:
#

@book Connirae Andreas; Steve Andreas, 1987; Change Your Mind and Keep the Change: Advanced NLP Submodalities Interventions, ISBN 9780911226294

@book Grinder, John; Richard Bandler 1981; Trance-Formations: Neuro-Linguistic Programming and the Structure of Hypnosis ISBN 0-911226-23-0.

@book Andreas, Connirae; Andreas, Tamara 1994; Core transformation: reaching the wellspring within ISBN 0-911226-32-X.

@book Andreas, Connirae 2018; Coming to Wholeness: How to Awaken and Live with Ease ISBN 978-0911226515

@link The Wholeness Work

@link Core Transformation

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOSTI SE SRDCEM SRDCE - NEJHLUBŠÍ A NEJPRAVDIVĚJŠÍ MYŠLENKY A POCITY
#

“Snažil jsem se jít za svým srdcem a najít si novou kariéru. Zavedlo mě přímo do obchodu s kostýmy, kde jsem se převlékl za piráta. Zřejmě na to existuje trh?” - Neznámý

 • Četl jsem knihy, sledoval videa, navštěvoval semináře a cvičil na sobě i na ostatních. Naučil jsem se, že hledání a naslouchání mým vnitřním reakcím přináší mnohem důvěryhodnější a cennější informace než většina odborníků, se kterými jsem se setkal. Je to základ pro růst. V návaznosti SRDCE SRDCE - HLUBOKÉ A HLUBOKÉ MYŠLENKY A POCITY jsem se naučil cvičit a cvičit a cvičit, dokud jsem nezískal odpovědi bez přemýšlení. A pak ještě cvičit dál. Doporučuji vám, abyste si pro první sezení vyhledali praktika, který má znalosti, dovednosti, zkušenosti a eleganci.

✏️ ZÁVĚR SRDCE SRDCÍ - NEJHLUBŠÍ A NEJPRAVDIVĚJŠÍ MYŠLENKY A POCITY
#

Srdce srdcí není jediným cílem, ale neustále se vyvíjející krajinou. Je to skrytá zahrada šeptající zapomenuté sny, kompas otáčející se proměnlivými touhami, symfonie nevyslovených tužeb hraná na nástroje zkušenosti. Je to pramen zranitelnosti, ozvěna intuice, tajný archiv zapomenutých pravd.

Nahlédnout do srdce srdce znamená vydat se na celoživotní odyseu. Znamená to odhodit masky společenských očekávání a ponořit se do syrové divočiny autenticity. Znamená to přijmout rozpory, stíny, světlo, šeptané úzkosti a bouřlivé vášně. Znamená to naslouchat tiché symfonii své duše, rozplétat uzly minulých bolestí a přepisovat příběhy svého bytí.

Cesta do nitra srdce však není jen o introspekci. Jde o to, abyste si toto nově nabyté vědomí přenesli do světa, nechali se jím informovat o svých rozhodnutích, podbarvovali své interakce a osvětlovali si cestu, která vás čeká. Jde o to vyzařovat objevenou autenticitu, přijmout zranitelnost, kterou odhalíte, a sdílet jedinečnou melodii své duše se světem.

Srdce srdcí totiž nakonec není osobní tajemství, ale univerzální jazyk. Je to most, který nás navzájem spojuje, společná ozvěna lidství rezonující v každé hrudi. Je to připomínka, že nejsme sami ve svých klopýtnutích a vítězstvích, ve svých obavách a snech. Všichni jsme poutníky na této cestě sebepoznání, proplouváme labyrintem chodeb našich srdcí, spojuje nás touha po autenticitě a společný tep existence.

Proto naslouchej, milý poutníku, šepotu svého srdce. Přijměte jeho složitost, oslavte jeho rozpory a dovolte mu, aby vás vedlo na vaší cestě. V hlubinách svého vnitřního světa totiž nenajdeš jen svou vlastní pravdu, ale i spojení s něčím mnohem větším, věčným, s něčím, co rezonuje s každým tlukoucím srdcem na této točící se planetě.

Pamatujte, že srdce srdce není cíl, ale kompas, symfonie, tajná zahrada a spojení se samotnou podstatou existence. Prozkoumejte ho s odvahou, obejměte ho se zranitelností a sdílejte jeho světlo se světem. To je skutečný závěr knihy Srdce srdcí: neustálý tanec sebepoznání, symfonie sdílené lidskosti a svědectví o kráse a složitosti bytí naživu.

Copyright: © CC BY-SA 4.0
Citation  Attribution:
Klimsa Vladimir, (Dec 26, 2023), 💗 HEART OF HEARTS - VNITŘNÍ PRŮVODCE https://innerknowing.xyz/cs/post/20231226-heart-of-hearts/

🗂️ Knowing 📁 Learning 🏷️ Tools Metaphors

Klimsa Vladimir
Autor
Klimsa Vladimir
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Tags #about (1) #author (1) #belief (2) #bio (1) #books (6) #certainty (1) #communication (1) #connection (6) #contact (2) #conviction (1) #disclaimer (1) #featured (5) #hugo (1) #intensify (1) #learning (4) #life-purpose (1) #metaphors (53) #nlp (39) #organisation (1) #pages (2) #perception (1) #practice (4) #privacy (2) #quality (6) #quizzes (3) #sensation (14) #spiritual (1) #ssg (1) #talk (7) #time (3) #tools (48) #voice (6) #zettelkasten (1)

Categories bio (1) books (5) communication (29) contact (2) course (5) events (7) knowledge (1) komunikace (1) learning (29) nlp (1) resources (3) sensation (5) site (3) tools (25)

🤙🏻 Připojite se nebo ne vyjadřováním svého názoru, podáváním žádostí, návrhů...

Related

🫂 DYNAMIKA VZTAHŮ - ASOCIACE & DISOCIACE
🕙 25 min
👯 UČENÍ SE UČENÍM, ZLEPŠIT UCHOVÁNÍ ZNALOSTÍ
🕙 19 min
🚀 GENERATIVNÍ ZMĚNA - VÝVOJ A OPTIMALIZACE
🕙 22 min