Přeskočit na hlavní obsah

VNITŘNÍ HLAS NENÍ VŽDY PŘESNÝ NEBO UŽITEČNÝ. JE TO JEN ODRAZ VAŠICH MYŠLENEK A PŘESVĚDČENÍ. MÁTE MOC ZMĚNIT SVŮJ VNITŘNÍ HLAS TÍM, ŽE ZMĚNÍTE SVÉ MYŠLENKY A PŘESVĚDČENÍ.

🗣️ POSÍLENÍ VNITŘNÍHO HLASU - STRATEGIE
 1. Články/

🗣️ POSÍLENÍ VNITŘNÍHO HLASU - STRATEGIE

📁 Communication 🏷️ Tools Metaphors NLP
🕙 20 min
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Autor
Vlad | Mentalista | Modelář | Handicapper
Zkoumá strukturu subjektivní zkušenosti a snaží se hlouběji porozumět tomu, jak lidé prožívají svět prostřednictvím svého vědomí a podvědomí. Studuje vnitřní světy myšlenek, pocitů a vjemů, které utvářejí naše vnímání, chování a rozhodnutí.
Obsah
Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Image credit: Gerd Altmann

“Odpovědi, které hledáte, jsou ve vás. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu a najdete je.” - Neznámý

📄 ABSTRAKT VNITŘNÍHO HLASU
#

Vnitřní hlas je složitý kognitivní fenomén, který není zcela pochopen. Předpokládá se, že jde o formu vnitřní řeči, která se používá k různým kognitivním funkcím, jako je plánování, řešení problémů a seberegulace. Vnitřní hlas lze vnímat jako proud myšlenek, pocitů a představ nebo jako strukturovanější dialog.

Jedním z klíčových rysů vnitřního hlasu je, že je abstraktní. Není vázán na žádnou konkrétní smyslovou modalitu, jako je zrak nebo sluch. Místo toho se jedná o čistě mentální reprezentaci jazyka. Díky tomu lze vnitřní hlas využívat k široké škále kognitivních úkolů, jako je přemýšlení o abstraktních pojmech a plánování budoucích událostí.

Dalším klíčovým rysem vnitřního hlasu je to, že je vnitřní. Jedná se o soukromou zkušenost, která není sdílena s ostatními. To z něj činí cenný nástroj pro přemýšlení o osobních záležitostech a zkoumání různých možností bez posuzování.

Vnitřní hlas hraje důležitou roli v našem každodenním životě. Pomáhá nám porozumět našemu světu, regulovat naše emoce a dosahovat našich cílů. Je však důležité si uvědomit, že vnitřní hlas může být také zdrojem stresu, úzkosti a pochybností o sobě samém. Pokud je náš vnitřní hlas příliš kritický nebo negativní, může vést k nízkému sebevědomí, depresi a dalším psychickým problémům.

Zde jsou některé ze způsobů, jak lze konceptualizovat vnitřní hlas:

 • Vnitřní hlas jako forma vnitřní řeči: Vnitřní hlas lze považovat za způsob, jak mluvit sami se sebou, aniž bychom mluvili nahlas. Je to forma internalizovaného jazyka, který používá stejné kognitivní procesy jako mluvený jazyk.
 • Vnitřní hlas jako kognitivní nástroj: Vnitřní hlas lze použít pro různé kognitivní úkoly, jako je plánování, řešení problémů a seberegulace. Může být také použit pro přemýšlení o abstraktních pojmech a zkoumání různých možností.
 • Vnitřní hlas jako osobní zkušenost: Vnitřní hlas je soukromá zkušenost, která není sdílena s ostatními. Díky tomu je cenným nástrojem pro přemýšlení o osobních záležitostech a zkoumání různých možností bez posuzování.

Vnitřní hlas je komplexní a mnohostranný kognitivní fenomén, který hraje důležitou roli v našem každodenním životě. Je to stále aktivní oblast výzkumu a je toho hodně, čemu ještě nerozumíme, jak to funguje. Výzkum, který byl dosud proveden, však naznačuje, že vnitřní hlas je mocným nástrojem, který lze použít ke zlepšení našeho myšlení, emocí a naší celkové pohody.

⚙️ VYVOLÁNÍ VNITŘNÍHO HLASU
#

“Naslouchejte vnitřnímu hlasu, který vám umožňuje být vámi!” - Neznámý

 • Je to hledání perspektiv, řešení nebo se to opakuje?

 • Co je to pozitivní záměr?

 • Je to váš hlas, hlas vašich rodičů, sourozenců, učitelů, mentorů, přátel?

 • Mluví o minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti?

 • Mluví o teoriích, nebo nabízí prostor pro životní praxi?

 • Používáte zájmena On/Her, You nebo I?

 • Je hlas synchronizován s pohybem rtů nebo situací?

 • Hlas, který k nám přichází, dopředu nebo z naší hlasové schránky?

 • Kde je umístění vašeho vnitřního hlasu? Kam to jde - směr? Jaká je rychlost? Je zaseknutý nebo se pohybuje?

ODEMKNUTÍ POTENCIÁLU: VÝHODY POSLECHNUTÍ VNITŘNÍHO HLASU:
#

“Čím více budete naslouchat svému vnitřnímu hlasu, tím více objevíte svůj skutečný účel.” - Neznámý

 • Vylepšené rozhodování: Náš vnitřní hlas nám může pomoci dělat lepší rozhodnutí tím, že nám poskytne postřehy a pohledy, o kterých bychom možná jinak neuvažovali.
 • Vylepšené řešení problémů: Náš vnitřní hlas nám může pomoci řešit problémy efektivněji tím, že nám pomůže identifikovat hlavní příčinu problému a vyvinout kreativní řešení.
 • Větší sebeuvědomění: Náš vnitřní hlas nám může pomoci k většímu sebeuvědomění tím, že nám poskytuje zpětnou vazbu o našich myšlenkách, pocitech a chování.
 • Vylepšená emoční regulace: Náš vnitřní hlas nám může pomoci účinněji regulovat naše emoce tím, že nám poskytuje podporu a vedení.
 • Větší kreativita a inovace: Náš vnitřní hlas nám může pomoci být kreativnější a inovativnější tím, že nám umožní objevovat nové nápady a možnosti bez posuzování.
 • Větší sebevědomí a sebeúcta: Náš vnitřní hlas nám může pomoci rozvinout větší sebevědomí a sebeúctu tím, že nám poskytne pozitivní afirmace a povzbuzení.
 • Vylepšené vztahy: Náš vnitřní hlas nám může pomoci zlepšit naše vztahy s ostatními tím, že nám pomůže porozumět jejich potřebám a perspektivám a efektivněji komunikovat.
 • Větší celková pohoda: Náš vnitřní hlas nám může pomoci dosáhnout větší celkové pohody tím, že nám pomůže žít autentičtější a naplňující život.

Je důležité si uvědomit, že náš vnitřní hlas může být také zdrojem negativních myšlenek a přesvědčení. Když si však více uvědomíme svůj vnitřní hlas a naučíme se bránit negativním myšlenkám, můžeme využít svůj vnitřní hlas ve svůj prospěch.

 • Věnujte pozornost svému vnitřnímu hlasu. co ti to říká? Je pozitivní nebo negativní? Podporující nebo kritické?
 • Vyzvěte svůj vnitřní hlas. Je to vždy správné? Existují jiné způsoby, jak o situaci přemýšlet?
 • Mluvte sami se sebou tak, jako byste mluvili s přítelem. Buďte laskaví a soucitní.
 • Cvičte pozitivní sebemluvu. Řekněte si, že jste schopni a hodni lásky a štěstí.
 • Vyhledejte odbornou pomoc, pokud vám váš vnitřní hlas způsobuje značné trápení.

Dodržováním těchto tipů se můžete naučit používat svůj vnitřní hlas ke zlepšení svého života mnoha způsoby.

🏛️ PŮVOD A PRINCIPY VNITŘNÍHO HLASU
#

Původ vnitřního hlasu stále není plně objasněn, ale existuje několik různých teorií.

Jedna teorie říká, že vnitřní hlas se vyvíjí z vnější řeči. Jinými slovy, začínáme tím, že si nahlas povídáme sami se sebou a pak si tuto řeč postupně zvnitřňujeme. Předpokládá se, že tento proces začíná ve věku tří let a je dokončen ve věku šesti nebo sedmi let.

Další teorie říká, že vnitřní hlas je produktem našich sociálních interakcí. Při interakci s ostatními se učíme přijímat jejich pohledy a internalizovat jejich hlasy. Tento proces nám pomáhá rozvíjet náš vlastní vnitřní hlas, který pak používáme k vedení našich myšlenek, pocitů a chování.

Konečně, někteří vědci věří, že vnitřní hlas je biologický fenomén. Jinými slovy, věří, že se rodíme se schopností vnitřní řeči. Tato teorie je podporována skutečností, že se zdá, že i děti mají vnitřní řeč. Například děti často žvatlají samy pro sebe a toto žvatlání je považováno za formu rané vnitřní řeči.

Bez ohledu na svůj původ hraje vnitřní hlas v našem životě důležitou roli. Pomáhá nám rozhodovat se, řešit problémy a regulovat naše emoce. Pomáhá nám také rozvíjet sebeuvědomění a spojit se s ostatními.

Další myšlenky o původu vnitřního hlasu:

 • Předpokládá se, že je ovlivněna řadou faktorů, včetně naší genetiky, prostředí a zkušeností.
 • Vnitřní hlas může být u některých lidí rozvinutější než u jiných.
 • Postupem času je možné trénovat a rozvíjet náš vnitřní hlas.

Například, pokud máme kritický vnitřní hlas, můžeme se naučit zpochybňovat jeho negativní myšlenky a nahradit je pozitivnějšími a podpůrnějšími myšlenkami.

Celkově vzato je původ vnitřního hlasu složitý a ne zcela pochopený. Je však jasné, že vnitřní hlas hraje v našem životě důležitou roli a že se dá časem trénovat a rozvíjet.

ANDĚL NA RAMENECH
#

Myšlenka vnitřního hlasového anděla na ramenou existuje po staletí. Nachází se v mnoha různých kulturách a náboženstvích a používá se v umění, literatuře a filozofii ke zkoumání lidských podmínek.

Jeden z prvních příkladů motivu vnitřního hlasu anděla na ramenou lze nalézt ve starověkém perském náboženství zoroastrismu. V zoroastrismu existují dva duchové, kteří neustále soupeří o naše duše: Spenta Mainyu, duch dobra, a Angra Mainyu, duch zla. Tito dva duchové jsou často zobrazováni jako andělé, kteří nám sedí na ramenou a šeptají nám do uší.

V islámu jsou dva andělé, kteří neustále soupeří o naši duši: anděl zaznamenávající, který zaznamenává naše dobré i špatné skutky, a anděl šeptající, který se nás snaží svést z cesty. Šeptající anděl je často zobrazován jako ďábel sedící na našem levém rameni, zatímco anděl zaznamenávající je často zobrazován jako anděl sedící na našem pravém rameni.

Muslimové se učí poslouchat anděla, který nahrává, a ignorovat šeptajícího anděla. Učí se také prosit Alláha o pomoc, aby odolali pokušení a následovali správnou cestu.

V buddhismu existuje koncept zvaný dvě mysli. První mysl je mysl moudrosti, která je soucitná a moudrá. Druhá mysl je mysl ega, která je sobecká a odsuzující.

Buddhisté se učí kultivovat mysl moudrosti a vzdát se mysli ega. Učí se také dbát na své myšlenky a činy a vyhýbat se negativním myšlenkám a chování.

Alegorie Platónova vozu ve Phaedru je silnou metaforou pro lidskou duši. Platón v alegorii popisuje duši jako vůz řízený vozatajem a tažený dvěma koňmi. Vozataj představuje rozum, dobrý kůň představuje vyšší aspekty duše, jako je odvaha a umírněnost, a špatný kůň představuje nižší aspekty duše, jako je chtíč a chamtivost.

Cílem vozataje je vést vůz do říše forem, která je říší dokonalých a věčných idejí. Dva koně však často táhnou opačnými směry, takže je pro vozataje obtížné udržet kontrolu. Dobrý kůň chce jít do říše forem, zatímco zlý kůň chce jít do říše smyslů.

Vozataj musí použít všechny své dovednosti a síly, aby udržel dva koně pod kontrolou a vedl vůz k cíli. Je-li vozař úspěšný, bude duše schopna vystoupit do říše forem a zažít nejvyšší formu dobra a pravdy. Pokud je však vozataj neúspěšný, duše bude stažena do říše smyslů a zažije nejnižší formy slasti a bolesti.

Platónova alegorie vozu je připomínkou toho, že všichni máme boj mezi svým vyšším a nižším já. Vozataj představuje náš rozum, což je ta naše část, která ví, co je správné a co špatné. Dobrý kůň představuje naše vyšší touhy, jako je touha po vědění a ctnosti. Špatný kůň představuje naše nižší touhy, jako je touha po potěšení a moci.

Abychom mohli žít dobrý a naplňující život, musíme se naučit ovládat své nižší touhy a vést své duše směrem k říši forem. Můžeme to udělat tím, že budeme naslouchat svému rozumu a budeme kultivovat naše vyšší touhy.

Motiv vnitřního hlasu anděla na ramenou najdeme také v křesťanství. V Bibli Ježíš říká svým učedníkům, aby se měli na pozoru před ďáblem, který se je neustále snaží svést z cesty. Ježíš také říká svým učedníkům, aby naslouchali Duchu svatému, který je povede správným směrem.

Ve středověku se v náboženském umění často používal motiv vnitřního hlasu anděla na ramenou. Na obrazech a sochách jsou andělé a čerti často zobrazováni, jak sedí na ramenou svatých, respektive hříšníků.

Motiv vnitřního hlasu anděl na ramenou našel uplatnění i v literatuře. Například ve hře Williama Shakespeara Hamlet Hamlet neustále bojuje mezi svým vnitřním andělem a vnitřním ďáblem. Hamletův anděl mu říká, aby pomstil smrt svého otce, zatímco jeho ďábel mu říká, aby počkal, co se stane.

V 19. století byl motiv vnitřního hlasu anděl na ramenou používán filozofy a psychology k prozkoumávání lidské mysli. Například filozof Sigmund Freud věřil, že lidská mysl se dělí na tři části: id, ego a superego. ID je primitivní část mysli, která je řízena potěšením a instinktem. Ego je racionální část mysli, která je prostředníkem mezi id a superegem. Superego je morální část mysli, která nám říká, co je správné a co špatné.

Freud věřil, že motiv vnitřního hlasu anděla na ramenou je reprezentací konfliktu mezi id a superegem. Anděl na levém rameni představuje superego, zatímco ďábel na pravém rameni představuje id.

Dnes se motiv vnitřního hlasu anděla na ramenou stále používá v populární kultuře. Často se používá ve filmech, televizních pořadech a videohrách, aby představoval boj mezi dobrem a zlem.

Motiv vnitřního hlasu anděl na ramenou je mocným a trvalým symbolem lidského stavu. Představuje konflikt mezi dobrem a zlem, racionálním a iracionálním a vědomým a nevědomým. Je to připomínka toho, že každý máme možnost volby a že jsme odpovědní za své vlastní činy.

PRINCIPY VNITŘNÍHO HLASU
#

 • Vnitřní hlas je mocný nástroj, který lze využít ke zlepšení našich životů mnoha způsoby. Může nám pomoci dělat lepší rozhodnutí, efektivněji řešit problémy, rozvíjet větší sebeuvědomění, regulovat naše emoce a žít autentičtější a naplňující život.
 • Vnitřní hlas není vždy přesný nebo užitečný. Může být ovlivněn našimi minulými zkušenostmi, našimi přesvědčeními a našimi předsudky. Můžeme se však naučit vyzvat svůj vnitřní hlas a trénovat jej tak, aby byl pozitivnější a podporoval.
 • Vnitřní hlas je subjektivní. Je to náš jedinečný pohled na svět. Neexistuje žádný správný nebo špatný způsob, jak mít vnitřní hlas. Je však důležité být si vědom svého vlastního vnitřního hlasu a být si vědom toho, jaký dopad má na naše myšlenky, pocity a chování.
 • Vnitřní hlas lze změnit. Není pevně stanoven. Můžeme se naučit vyvinout pozitivnější a podpůrnější vnitřní hlas tím, že budeme praktikovat soucit se sebou samým, zpochybňovat negativní myšlenky a obklopovat se pozitivními lidmi.

Tipy, jak tyto zásady uplatnit ve svém vlastním životě:

 • Věnujte pozornost svému vnitřnímu hlasu. Co vám to říká? Je pozitivní nebo negativní? Podporující nebo kritické?
 • Vyzvěte svůj vnitřní hlas. Je to vždy správné? Existují jiné způsoby, jak o situaci přemýšlet?
 • Mluv se sebou tak, jako bys mluvil s přítelem. Buď laskavý a soucitný.
 • Cvičte pozitivní sebemluvu. Řekněte si, že jste schopní a hodni lásky a štěstí.
 • Pokud vás váš vnitřní hlas výrazně trápí, vyhledejte odbornou pomoc.

Můžete se naučit používat svůj vnitřní hlas ve svůj prospěch a vytvořit si pro sebe pozitivnější a naplňující život.

🗨️ VEDENÍ ÚČASTNÍKŮ
#

 • Sedět vedle sebe, abyste mohli vnímat nuance ve výrazu obličeje, gesta, zbarvení pleti a nezůstávali v cestě klientům, kteří přistupují ke svým obrázkům a vytvářejí před nimi metafory.

 • Modulujte svůj hlas a mluvte pomalu a melodicky.

 • Zajímejte se a zajímejte se o průzkum klienta.

 • Opakujte slova klienta pomocí jeho hlasového podání. Například, když klient mluvil o vzrušující události, jeho tvář se rozjasnila, slova zrychlila a jeho tón hlasu byl vyšší. Jako profesionál jste vy, srovnejte se s jeho výrazem nebo navštěvujte hodiny herectví, abyste se naučili základy.

 • Spojte otázku a zkušenost s koordinačním spojením a/jak/kdy.

💧 VNITŘNÍ HLASOVÝ SKRIPT NA ZÁKLADĚ ZKOUMÁNÍ VLADIMIRA KLIMSY - VNITŘNÍ KRITIK
#

“Následuj své srdce, poslouchej svůj vnitřní hlas, přestaň se starat o to, co si myslí ostatní.” - Neznámý

Vlad: Mluvím s klientem: “Co pro tebe dnes mohu udělat?”

Klient: “Chtěl bych zastavit svůj vnitřní hlas.”

Vlad: “Chtěl bys zastavit svůj vnitřní hlas. Takže když vybíráš ranní šaty, jaké jídlo si z menu objednat, co máš nebo nemáš rád. Je to všechno?”

Klient: “Ne. Myslel jsem tím, že chci zastavit svůj kritický hlas.”

Vlad: “Ach. Dobře. Jaký je pozitivní záměr tvého kritického hlasu?”

Klient: “Myslím, že mě to chce chránit před poškozením!”

Vlad: “Slyšel jsem tvou odpověď a zajímalo by mě, odkud pochází? Zeptal ses svého vnitřního hlasu?”

Klient: “Dostal jsem: Nedělejte hloupé chyby!”

Vlad: “To je skvělé. Je to tvůj hlas nebo je to hlas jiné osoby?”

Klient: “Slyším svou matku.”

Vlad: “Slyšíš matčin hlas, který ti říká: Nedělej hloupé chyby!” což může být užitečné, když se chystáte udělat hloupou chybu, a jak sbírám hlas, týká se jakékoli nové činnosti. Navrhuji, abychom zkusili malé změny a vy pozorujte jejich dopad. Za prvé: Snižte a zvyšujte hlasitost a proveďte hlas jemnější."

Klient: “Když je hlasitost snížená a hlas je tišší, slyším, jak se o mě máma stará. Když je to nahlas, nemůžu to vydržet.”

Vlad: “Navrhuji, abyste požádali část zodpovědnou za váš kritický hlas, aby ho nechala zaznít v nízké hlasitosti a tichém hlasu a nabídla vám podporu, když ji bude potřebovat, způsobem, který je pro vás jako člověka nejvhodnější.”

Klient: “Vyzkoušel jsem to a je to úžasné. Jste báječní!”

Vlad: “Jděte do budoucnosti a představte si různé scénáře, když slyšíte váš podpůrný hlas.”

Klient: “To je skvělé!!!”

👣 ZÁKLADNÍ VYLEPŠENÍ VNITŘNÍHO HLASU
#

 1. Všimněte si, kdo hlas mluví, umístění, časový rámec, tón, rychlost, pohyb a směr hlasu.

 2. Jaký je pozitivní záměr hlasu?

 3. Požádejte svou kreativní část, aby vytvořila mnoho řešení, kde váš vnitřní hlas zachovává svůj pozitivní záměr. Nechte svou kreativní část vybrat si 3 nejokamžitější a nejúčinnější řešení ze všech shromážděných a požádejte o výběr a vyzkoušení toho nejlepšího z těchto řešení. Pozorujte dopad na váš vztah k sobě a ostatním.

 4. Požádejte svou část odpovědnou za váš vnitřní hlas, aby toto řešení bez námahy implementovala do vašich každodenních činností.

💪 MEDITACE ZMĚNA VNITŘNÍHO HLASU
#

Najděte si klidné a pohodlné místo, kde nebudete rušeni. Posaďte se nebo si lehněte do uvolněné polohy.

Zavřete oči a několikrát se zhluboka nadechněte, abyste uklidnili svou mysl a tělo. Zhluboka se nadechněte nosem, na chvíli zadržte dech a poté pomalu vydechněte ústy. Opakujte to několikrát, dokud se nebudete cítit uvolněněji.

Vizualizujte si klidné a klidné místo ve své mysli. Může to být pláž, les nebo jakékoli jiné místo, které vám přináší pocit klidu a míru. Představte si, že jste tam, obklopeni krásou přírody.

Nyní zaměřte svou pozornost na svůj vnitřní hlas kritiky. Všimněte si tónu, slov, která používá, a toho, jak se cítíte. Uznejte, že tento hlas je vaší součástí, ale nedefinuje, kdo jste.

Představte si ciferník nebo spínač před vámi, který představuje hlasitost nebo intenzitu vašeho vnitřního hlasu kritiky. Vizualizujte si to jasně ve své mysli.

Pomalu snižujte hlasitost nebo intenzitu vnitřního kritického hlasu pomocí ovladače nebo přepínače. Představte si, že se hlas stává měkčím a vzdálenějším, až je sotva slyšitelný.

Jakmile snížíte hlasitost vnitřního kritického hlasu, nahraďte jej soucitnějším a podpůrnějším hlasem. Představte si laskavého a povzbuzujícího mentora nebo přítele, který k vám mluví jemným a láskyplným způsobem.

Jakmile se objeví tento nový hlas, zaměřte se na pozitivní vlastnosti a silné stránky ve vás. Opakujte afirmace nebo prohlášení, které zvýší vaši sebeúctu a sebevědomí. Například: „Jsem hoden lásky a respektu“, „Jsem schopen a zasloužím si úspěch“ nebo jakékoli jiné afirmace, které s vámi rezonují.

Při zachování tohoto nového podpůrného hlasu si představujte, jak dosahujete svých cílů a překonáváte výzvy. Podívejte se, jak prosperujete, cítíte se sebevědomě a přijímáte sebe-soucit.

Udělejte si pár okamžiků a vyhřívejte se v pozitivní energii a vnitřním klidu, který pochází z transformace vašeho vnitřního hlasu kritiky. Vnímejte teplo a laskavost, která ve vás vyzařuje.

Až budete připraveni, pomalu přiveďte své vědomí zpět do přítomného okamžiku. Protřepejte prsty na rukou a nohou, jemně protáhněte tělo a otevřete oči.

Pamatujte, že změna vašeho vnitřního hlasu kritiky vyžaduje čas a praxi. Buďte trpěliví sami se sebou a nadále posilujte pozitivní a soucitné myšlenky. Pravidelně se zapojujte do sebereflexe a sebepéče, abyste podpořili svůj vnitřní růst.

Poznámka: Je důležité přistupovat k práci s vnitřním hlasem se sebesoucitem a vyhledat odbornou pomoc, pokud bojujete s přetrvávajícími negativními myšlenkami nebo emocemi.

▶️ VIDEO, ŽE NEJSEM DOST DOBRÝ
#

▶️ Youtube - You’re Not Good Enough - NLP Coaching Session with Steve Andreas

❔ Nejčastější dotazy
#

Otázka: Co je to vnitřní hlas?

Odpověď: Vnitřní hlas odkazuje na vnitřní dialog nebo myšlenky, které zažíváme v naší mysli. Je to hlas, který k nám promlouvá, poskytuje vedení, názory a komentáře k našim myšlenkám, činům a zkušenostem.

Otázka: Je vnitřní hlas všech stejný?

Odpověď: Ne, vnitřní hlas každého se může lišit v tónu, obsahu a intenzitě. Někteří mohou mít více pozitivní a podporující vnitřní hlas, zatímco jiní mohou bojovat s kritičtějším nebo negativním vnitřním hlasem.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi intuicí a vnitřní řečí?

A: Když uvažujete o koupi předmětu, vnitřní hlas pochází z navyklého místa. Když slyšíte hlas intuice, místo, původ, rychlost hlasu je jiná, protože je to váš pocit.

Otázka: Můžeme ovládat svůj vnitřní hlas?

Odpověď: I když nemusíme mít úplnou kontrolu nad svým vnitřním hlasem, můžeme se ho naučit ovlivňovat pomocí submodalit NLP.

Otázka: Jak nás ovlivňuje vnitřní hlas?

Odpověď: Vnitřní hlas může výrazně ovlivnit naši sebeúctu, rozhodování a celkovou pohodu. Pozitivní a podporující vnitřní hlas může zvýšit sebevědomí, poskytnout motivaci a pomoci nám zvládat výzvy. Naopak negativní vnitřní hlas může přispívat k pochybnostem o sobě, úzkosti a sebekritice.

Otázka: Je normální mít více vnitřních hlasů?

Odpověď: Ano, je normální mít více vnitřních hlasů nebo různých aspektů naší osobnosti, které přispívají k našemu vnitřnímu dialogu. Tyto hlasy mohou představovat různá přesvědčení, emoce nebo perspektivy v nás samých.

Pamatujte, že vnitřní hlas je jedinečný a osobní zážitek pro každého jednotlivce. Je důležité pochopit a pěstovat náš vnitřní dialog, abychom podpořili pozitivní sebemluvu a celkovou pohodu.

😆 VTIPY
#

 • Jak říkáte vnitřnímu hlasu, který vám neustále říká, abyste jedli zdravě a cvičili? Svědomí s dobrým smyslem pro humor.

 • Proč se vnitřní hlas dostal k práci vypravěče? Mělo to skvělý smysl pro humor “v hlase”!

 • Co řekl vnitřní hlas prokrastinátorovi? “Budu tě motivovat… zítra!”

 • Proč se vnitřní hlas dal na zpěv? Chtělo to být ultimátní “soul” zpěvák!

 • Jak si vnitřní hlas objedná kávu? Vždy požaduje velikost “venti”, aby odpovídala jeho představám!

 • Proč se vnitřní hlas stal komikem? Chtělo to svým vnitřním „smíchem“ polechtat mysl lidí!

 • Co řekl vnitřní hlas pesimistovi? “Měli byste opravdu změnit své “vnitřní naladění” na pozitivní!”

 • Proč se vnitřní hlas připojil k hodině meditace? Chtělo to najít “vnitřní klid” a ticho!

 • Jak říká vnitřní hlas vtip? Dodává špetku „důvtipu“ a kapku „vnitřních myšlenek“!

 • Proč vnitřní hlas začal psát poezii? Chtělo to vyjádřit své „vnitřní emoce“ v rýmu!

 • Co řekl vnitřní hlas tomu, kdo přemýšlel? “Tohle opravdu “přemluvíš”!”

 • Proč se vnitřní hlas stal terapeutem? Chtělo to pomoci lidem najít jejich „vnitřní hlas“ rozumu!

 • Jak se rozhoduje vnitřní hlas? Vede mentální „debatu“ sama se sebou, dokud nenajde správnou volbu!

 • Co řekl komediantovi vnitřní hlas? “Měl bys opravdu zapracovat na svých “vnitřních pointách”!”

 • Proč se vnitřní hlas stal básníkem? Miloval nápad přeměnit myšlenky na „vnitřní rýmy“!

 • Jak si vnitřní hlas vybírá film, na který se bude dívat? Naslouchá svému „vnitřnímu kritikovi“ kvůli doporučení!

 • Co řekl vnitřní hlas snílkovi? “Měli byste skutečně oživit své “vnitřní fantazie”!”

 • Proč vnitřní hlas spustil podcast? Mělo tolik „vnitřních myšlenek“, o které se chtělo podělit se světem!

 • Jak vnitřní hlas začíná den? Probudí se a řekne: “Dobré ráno, světe! Pojďme se dnes trochu “vnitřně pobavit”!”

 • Co řekl vnitřní hlas perfekcionistovi? “Tohle opravdu “přeanalyzujete”!”

🦋 METAFORY O VNITŘNÍM HLASU
#

 • Vnitřní hlas je GPS, která nás vede životem.

 • Vnitřní hlas je kompas, který nám pomáhá zůstat na správné cestě.

 • Vnitřní hlas je zrcadlem, které nám odráží naše silné a slabé stránky.

 • Vnitřní hlas je učitel, který předává moudrost a znalosti.

 • Vnitřní hlas je kouč, který nás motivuje a inspiruje.

 • Vnitřní hlas je přítel, který nabízí podporu a povzbuzení.

 • Vnitřní hlas je rodič, který nás vede a ukázňuje.

 • Vnitřní hlas je soudcem, který posuzuje naše činy a volby.

 • Vnitřní hlas je ďábel, který našeptává pokušení a pochybnosti.

 • Vnitřní hlas je anděl, který nabízí vedení a ochranu.

 • Vnitřní hlas je múza, která nás inspiruje k tvorbě a inovaci.

 • Vnitřní hlas je kritik, který posuzuje naši práci a výkon.

 • Vnitřní hlas je roztleskávačka, která nás zakořenuje a slaví naše úspěchy.

 • Vnitřní hlas je sabotér, který podkopává naše úsilí a drží nás zpátky.

 • Vnitřní hlas je šepot ve větru, který se můžeme rozhodnout poslouchat nebo ignorovat.

 • Vnitřní hlas je symfonií hlasů, které odrážejí naše složité osobnosti a zkušenosti.

 • Vnitřní hlas je řeka, která námi protéká a nese naše myšlenky, pocity a vzpomínky.

 • Vnitřní hlas je hora, na kterou můžeme vylézt, abychom získali širší pohled na život.

 • Vnitřní hlas je les, který můžeme prozkoumat, abychom objevili nové poznatky a porozumění.

 • Vnitřní hlas je zahrada, kterou můžeme kultivovat, abychom pěstovali své silné stránky a ctnosti.

 • Vnitřní hlas je chrám, do kterého můžeme vstoupit, abychom našli mír a moudrost.

 • Vnitřní hlas je labyrintem, kterým se můžeme procházet, abychom se dozvěděli o sobě a svém místě ve světě.

 • Vnitřní hlas je mapa, která nás vede na naší cestě sebepoznání.

 • Vnitřní hlas je truhla s pokladem, která ukrývá naše nejhlubší tajemství a touhy.

 • Vnitřní hlas je záhada, kterou můžeme strávit celý život.

 • Vnitřní hlas je dar, který můžeme použít k vytvoření smysluplnějšího a naplňujícího života.

📚 ZDROJE:
#

@book Steve Andreas, 2012; Transforming Negative Self-Talk: Practical, Effective Exercises, ISBN 978-0393707892

@book Lakoff, G. and Johnson, M. 2003; “Metaphors We Live By.” Chicago: The University of Chicago Press, 978-0226468013

@article Connirae Andreas Alignment

@video Steve Andreas - Help with negative talk

🧑‍🦲 VLADIMIR KLIMSA ZKUŠENOST S VNITŘNÍM HLASEM
#

“Váš vnitřní hlas, váš instinkt, ví všechno. Pokud budete instinktivně naslouchat tomu, co víte, vždy vás to povede po správné cestě.” - Neznámý

Četl jsem knihy, sledoval videa, navštěvoval semináře, cvičil na sobě i na ostatních. Chápu to tak, že umístění a původ hlasu musí odpovídat kvalitě vjemu.

✏️ ZÁVĚR
#

Vnitřní hlas je hlubokým aspektem našeho bytí, který v sobě nese nesmírnou moudrost a vedení. Slouží jako kompas, který nás vede k našim skutečným touhám, hodnotám a účelu. Pěstováním praxe naslouchání svému vnitřnímu hlasu můžeme využít naši intuici a dělat rozhodnutí, která jsou v souladu s naším autentickým já. Důvěřovat svému vnitřnímu hlasu nám umožňuje procházet životními výzvami s jasností a jistotou.

Je však důležité si uvědomit, že vnitřní hlas by měl být v rovnováze s racionálním myšlením a vnější zpětnou vazbou. Zatímco náš vnitřní hlas poskytuje cenné poznatky, je důležité zvážit praktičnost a shromáždit vnější pohledy, abychom mohli činit informovaná rozhodnutí.

Rozvíjení vztahu s naším vnitřním hlasem vyžaduje trpělivost, sebereflexi a ochotu zkoumat své emoce a přesvědčení. Rozlišení mezi hlasem naší vnitřní moudrosti a hlukem našich strachů a podmíněnosti může chvíli trvat. Ale praxí se můžeme naučit rozeznat autentický hlas v nás.

Uctívání a péče o náš vnitřní hlas otevírá svět sebeobjevování, růstu a naplnění. Pomáhá nám odhalit naše skutečné vášně, činit sladěná rozhodnutí a žít život, který je v souladu s našimi nejhlubšími hodnotami. Přijměme tedy sílu svého vnitřního hlasu a vydejme se na cestu sebeobjevování s důvěrou v moudrost, která v nás sídlí.

📁 Communication 🏷️ Tools Metaphors NLP

Knowing - Tento článek patří do série.
Část : Tento článek

Related

🎭 IDENTIFIKACE V HLUBOKÉM TRANSU
🕙 20 min
🏆 NLP MODELOVÁNÍ - KOMPLEXNÍ PRŮVODCE
🕙 17 min
🌊 ROZHOVOR S TĚLEM - PŘÍMÁ ZKUŠENOST
🕙 19 min